Kolejne uszczelnienie do VAT

|
Grupa Doradcza KDRC

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zakłada dalsze uszczelnienie systemu podatkowego oraz zapewnienie większej stabilności wpływów z podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a także rozwiązania zapobiegające unikaniu płacenia podatków.

Przewidziano uproszczenie prawa oraz usunięcie niektórych obowiązków, które są uciążliwe dla podatników. Do nowych rozwiązań należą również zmiany w prawie energetycznym, które są powiązane ze zmianami w VAT i podatku akcyzowym, a służą poprawie efektywności tzw. pakietu paliwowego. Projekt realizuje także wyrok TSUE dotyczący braku możliwości uzależniania zwolnienia od podatku dostaw budynków od spełnienia warunku, zgodnie z którym pierwsze ich zasiedlenie następuje w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu.

Rozwiązania dotyczące uszczelnienia systemu VAT:

  • wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnieniapodmiotowego VAT przez podatników:

    1. a)  dokonujących dostaw na odległość (sprzedaż internetowa) niektórych towarów wrażliwych na oszustwa (m.in. preparaty kosmetyczne i toaletowe, sprzęt elektroniczny i elektryczny, rtv i agd);

    2. b)  dokonujących sprzedaży hurtowej i detalicznej części do pojazdów samochodowych i motocykli;

    3. c)  świadczących usługi ściągania długów;

  • doprecyzowanie obowiązku rozliczania podatku VAT w obrocie produktami ropopochodnymi;

  • zmiany w przepisach dotyczących rejestracji podatników;

  • zmiany dotyczące zasad wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny oraz korzystania z takich faktur.

Zgodnie z projektem, możliwe będzie obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej po wszczęciu kontroli celno-skarbowej.

Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki będą mogły być udostępniane informacje objęte tajemnicą skarbową. Dzięki temu będzie mógł skuteczniej realizować zadania dotyczące udzielania lub cofania koncesji na obrót paliwami.

Doprecyzowano definicję paliw ciekłych przez wskazanie, że określone wyroby stanowią paliwa bez względu na różne możliwe ich zastosowania. Pozwoli to uszczelnić system koncesjonowania i nadzoru nad obrotem, produkcją i przywozem paliw.

Przewidziano stawkę akcyzy w wysokości 1180 zł/ 1000 litrów dla preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403 (czyli w takiej wysokości jak dla olejów smarowych z pozycji 2710). Powinno to wyeliminować nieprawidłowości w opodatkowaniu olejów smarowych, które często są klasyfikowane jako preparaty smarowe (powoduje to zastosowanie zerowej stawki akcyzy). Proceder taki jest możliwy z uwagi na zbliżone właściwości fizykochemiczne tych dwóch grup wyrobów energetycznych.

Większość nowych rozwiązań ma obowiązywać od 1 września 2019 r.