KIDP o planowanym opodatkowaniu spółek komandytowych CIT

|
Grupa Doradcza KDRC
Krajowa Rada Doradców Podatkowych przedstawiła swoje uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanych podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, m.in. dotyczące przewidzianego w nim objęcia CIT spółek komandytowych.

 

Wskazała np., że projekt zmian w CIT zaszkodzi dziesiątkom tysięcy polskich firm, bo dodatkowe obciążenia podatkowe sprawią, że będą mniej konkurencyjne na tle firm zagranicznych. Podwójne opodatkowanie spółek komandytowych spowoduje, że taka forma prowadzenia biznesu najprawdopodobniej zniknie z obrotu gospodarczego w Polsce.

Rzeczywistym celem jest wprowadzenie reżimu podwójnego opodatkowania dochodów pochodzących z działalności pro- wadzonej w formie spółki komandytowej.

Zdaniem ekspertów z samorządu doradców podatkowych, projektowana regulacja nie realizuje deklarowanego celu w postaci uszczelnienia systemu podatkowego. Rzeczywistym celem jest wprowadzenie reżimu podwójnego opodatkowania dochodów pochodzących z działalności prowadzonej w formie spółki komandytowej i tym samym zwiększenie ciężaru podatkowego w stosunku do obecnie obowiązujących regulacji.

Doradcy podatkowi zwrócili uwagę na błędne przesłanki i niedociągnięcia w projektowanych przepisach, jednocześnie ostrzegając przed negatywnymi skutkami dla gospodarki i tysięcy małych i średnich firm rodzinnych.

W ocenie Krajowej Rady Doradców Podatkowych, w najtrudniejszej sytuacji w związku z projektowanymi zmianami znajdą się polscy przedsiębiorcy. Z danych statystycznych wynika, że większość spółek komandytowych w Polsce posiada polskich udziałowców, w tym osoby fizyczne. Jedynie nieznaczna część spółek komandytowych kontrolowana jest z zagranicy. Ponadto doradcy podatkowi wskazują, że Ministerstwo Finansów przyjęło błędne założenie, że spółki komandytowe służą wyłącznie optymalizacji podatkowej i że zmieniając zasady ich opodatkowania, budżet państwa uzyska większe wpływy. Zakładane wpływy podatkowe w wysokości 1,738 miliarda złotych w pierwszym roku obowiązywania w opinii KRDP są wysoce nierzetelne. Szacując skutki w zakresie wpływów podatkowych, Minister Finansów nie uwzględnił znacznego zmniejszenia dochodów sektora finansów publicznych, jakie w wyniku zmian nastąpi np. we wpływach z tytułu PIT i CIT.

Samorząd doradców podatkowych wystosował także apel do Ministra Finansów o rzetelne konsultacje nowych przepisów podatkowych. Na zgłaszanie uwag do projektu nowych przepisów wprowadzających ww. podwójne opodatkowanie urzędnicy MF dali zainteresowanym stronom zaledwie 2 dni robocze.