Kasy fiskalne online coraz bliżej

|
Grupa Doradcza KDRC

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach wprowadza rozwiązania pozwalające na stosowanie kas online do ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

System rejestracji online sprzedaży jest kolejnym, uzupełniającym, obok JPK, narzędziem pozwalającym na uszczelnienie systemu VAT. Będzie on dotyczył wszystkich podatników VAT, w szczególności podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Obecnie podatnicy posiadający kasy rejestrujące to grupa ok. 1,2 mln podmiotów.

Ustawa weszła w życie z dniem 1 maja 2019 r. Przesyłanie danych z kas online, czyli kas rejestrujących przesyłających dane do centralnego systemu teleinformatycznego – Centralnego Repozytorium Kas, prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, będzie odbywało się w sposób ciągły i zautomatyzowany. To znaczy kasa online będzie wysyłała, z określoną częstotliwością, informacje o dokonanych transakcjach. Przesyłanie tych danych będzie dokonywany za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.

Jednocześnie, zgodnie z nowymi przepisami, dopuszcza się stosowanie do prowadzenia ewidencji sprzedaży kasy rejestrujące dotychczas używane przez podatników, a więc kasy z elektronicznym i papierowym zapisem kopii. Po wejściu w życie ww. ustawy podatnicy nadal będą mogli używać do prowadzenia ewidencji kasy rejestrujące „starego” rodzaju. Podatnicy ci będą zobowiązani do zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy.

Ustawa nie przewiduje obowiązku natychmiastowej wymiany kas fiskalnych na kasy online, poza wyjątkami dotyczącymi określonych branż.

Producenci i importerzy kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii będą musieli uzyskać potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar ,że kasy te spełniają funkcje oraz kryteria i warunki techniczne dla tych kas. Potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez:

 1. kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii – zachowują moc przez okres, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 2. kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii – zachowują moc przez okres, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Kasy rejestrujące z elektronicznym i papierowym zapisem kopii będą zatem stopniowo wycofywane z rynku, jako rozwiązania, które nie spełniają wymogów nowego systemu kas. Ustawa nie przewiduje zatem obowiązku natychmiastowej wymiany kas fiskalnych na kasy online, poza wyjątkami dotyczącymi określonych branż. Mianowicie podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie:

do dnia 31 grudnia 2019 r. – do:

 • świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

do dnia 30 czerwca 2020 r. – do:

 
 • świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

do dnia 31 grudnia 2020 r. – do świadczenia usług:

 • fryzjerskich,
 • kosmetycznych i kosmetologicznych,
 • budowlanych,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawniczych, 
 • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.