JPK zamiast deklaracji VAT

|
Grupa Doradcza KDRC

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ma na celu m.in. uszczelnienie systemu VAT m.in. w handlu internetowym oraz uproszczenie rozliczeń w podatku od towarów i usług.

Nowe rozwiązania przewidują m.in. zastąpienie deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowego przekształconego pliku JPK_VAT.

Zgodnie z nowelizacją podatnicy podatku od towarów i usług będą składać do urzędu skarbowego deklaracjęVAT w formie nowego pliku JPK_VAT – przesyłaną tylko w formie elektronicznej, co ma być prostszym narzędziem do rozliczania VAT z urzędem skarbowym. Podatnicy nie będą zaś musieli składać osobno pliku JPK_VAT i deklaracji VAT oraz załączników.

Podatnicy rozliczający się kwartalnie co miesiąc będą przekazywać tylko część ewidencyjną VAT w nowej formie, a raz na 3 miesiące – ewidencję VAT wraz z deklaracją VAT w formie nowego JPK_VAT.

Po zmianach obowiązek rozliczenia VAT pozostanie więc, ale uprości się sposób tego rozliczenia. Rozbu-dowane pliki JPK_VAT będą zawierały dane pozwala-jące na zastąpienie obecnie składanej deklaracji VAT w formie elektronicznej oraz obecnie przesyłanych plików JPK_VAT.

Nowe przepisy w tym zakresie wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., z tym że obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT od tej daty będzie dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorców. W stosunku do pozostałych przedsiębiorców obowiązek ten powstanie od 1 lipca 2020 r. Inni przedsiębiorcy niż duzi będą jednak mogli sami zdecydować o wcześniejszym, niż zakłada obowiązkowy termin, przejściu na składanie deklaracji i ewidencji VAT w formie nowego JPK_VAT.

Nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym obejmującym deklarację VAT (która zastąpi obecnedeklaracje VAT-7 i VAT-7K) i ewidencję VAT. Plik ten będzie wysyłany w terminie właściwym dla złożenia deklaracji VAT (wspólna tzw. „schema” dla deklaracji i ewidencji). Wprowadzony będzie jeden nowy plik JPK_VAT, składający się z części deklaracyjnej oraz części ewidencyjnej.

Wszyscy podatnicy będą składali jeden dokument JPK, odpowiednio w terminie miesięcznym lub kwartalnym, bez dodatkowych załączników, które były wymagane przy składaniu tradycyjnych deklaracji VAT-7 (VAT-7K).

W Kodeksie karnym skarbowym (art. 56 i art. 61a) mają być wprowadzone kary za nieprzestrzeganie przez podatników obowiązków związanych ze składaniem organom podatkowym deklaracji, a także nieskładaniem ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub niezgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego. Karązostanie objęte także niewywiązanie się z obowiązku przesłania ewidencji lub przesłanie jej nierzetelnej.

Nowelizacja przewiduje też eliminację nieprawidłowości w akcyzie związanej z obrotem preparatami smarowymi oraz uwzględnienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w katalogu podmiotów, którym mogą być udostępniane informacje objęte tajemnicą skarbową.