Jak odliczyć straty w PIT

|
Grupa Doradcza KDRC

Podatnik, który poniósł stratę ze źródła przychodów w roku podatkowym, ma prawo obniżyć o jej wysokość dochód uzyskany z tego samego źródła.

O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:

 • obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo
 • obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty. Jednorazowe rozliczeniestraty do 5 mln zł stosuje się do strat za lata podat-kowe, które rozpoczynają się po 31 grudnia 2018 r.

W pierwszym przypadku podatnik może dokonać odliczenia straty:

 • jeżeli w roku podatkowym wystąpił dochód do opodatkowania z tego samego źródła przychodu, z którego w roku (latach) ubiegłym została poniesiona strata. Brak dochodu do opodatkowania w określonym roku podatkowym oznacza brak możliwości rozliczenia straty podatkowej w tej jednostce czasowej. W skrajnym przypadku, kiedy w kolejnych pięciu latach podatkowych nie wystąpi dochód z tego samego źródła przychodów, strata podatkowa może nie być w ogóle rozliczona;
 • m.in. z następujących źródeł przychodów:
  • działalności gospodarczej,
  • najmu, dzierżawy,
  • odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółkach,
  • odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
  • odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających,
  • tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
  • tytułu objęcia wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
  • ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o PIT, w tym również jeżeli ww. przychody podatnik opodatkuje ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
  • w dowolnej proporcji ustalonej przez siebie, maksymalnie w ciągu 5 lat, w kwocie nie większej niż 50% kwoty poniesionej straty w jednym roku podatkowym. Oznacza to, że w przypadku uzyskiwania przez podatnika dostatecznie wysokich dochodów z tego samego źródła przychodów, z którego poniesiona była strata – pełne rozliczenie poniesionej straty może nastąpić w ciągu dwóch lat podatkowych.

Jednorazowe rozliczenie stratydo 5 mln zł stosuje się do strat za lata podatkowe, które rozpoczynają się po 31 grudnia 2018 r.

W danym okresie rozliczeniowym może być rozliczona część straty z kilku poprzednich lat. Wysokość odliczenia – maksymalnie 50% kwoty poniesionej straty – należy ustalić odrębnie dla każdej ze strat podatkowych poniesionych w latach ubiegłych.

Zasady te nie dotyczą strat:

 • z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 •  z odpłatnego zbycia walut wirtualnych,
 • z niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30da ustawy o PIT,
 • ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

Jeżeli w tym czasie zmieni formę opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może obniżyć przychód o wysokość straty, która nie została odliczona od dochodu.