Fundusze unijne na wsparcie działalności firm w dobie koronawirusa

|
Grupa Doradcza KDRC

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, we współpracy z PARP, przygotowało wsparcie dla firm zmagających się obecnie z problemem utraty płynności finansowej. To bezzwrotne  dotacje na wydatki związane z bieżącą działalnością firm. Od 15 czerwca wnioski na otrzymanie funduszy mogą składać w PARP średni przedsiębiorcy. Wkrótce podobne dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw uruchomią marszałkowie większości województw.

DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY W WALCE ZE SKUTKAMI COVID-19

Dotacje na działalność obrotową dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw to element Funduszowego Pakietu Antywirusowego, czyli rozwiązań i narzędzi zaproponowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej polskim przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Fundusze na ten cel pochodzą z dwóch programów operacyjnych – Polska Wschodnia oraz Inteligentny Rozwój. O wsparcie z pierwszego, w którym budżet dotacji wynosi 500 milionów złotych, mogą ubiegać się średni przedsiębiorcy1 z 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Na przedsiębiorców z pozostałych 11 regionów czekają 2 miliardy złotych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw pochodzi z regionalnych programów operacyjnych i będzie udzielane przez instytucje zarządzające funduszami unijnymi w regionach. To kolejne co najmniej 500 milionów złotych. Pieniądze zostaną wkrótce uruchomione przez marszałków.

Dotacje mają służyć zaspokojeniu bieżących potrzeb przedsiębiorstw maksymalnie w ciągu trzymiesięcznego okresu funkcjonowania. Będzie można przeznaczyć je na opłacenie mediów (gaz, prąd, paliwo), najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności. O pomoc może ubiegać się przedsiębiorca, który 31 grudnia 2019 r. prowadził działalność gospodarczą i nie znajdował się w trudnej sytuacji ekonomicznej, a następnie odnotował co najmniej 30-procentowy spadek obrotów gospodarczych (spadek przychodów ze sprzedaży) w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Zasady przyznawania dotacji są pomyślane tak, aby były szybkim zastrzykiem finansowym przy minimalnych obciążeniach formalno-prawnych. Wnioski będą intuicyjne i zwięzłe. Mają umożliwić sprawne aplikowanie. Wysokość wsparcia będzie uzależniona od skali zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Na przykład firma zatrudniająca 249 pracowników otrzyma maksymalnie 430 tysięcy złotych wsparcia.

Wnioski na dotacje można składać od 15 czerwca do 31 lipca 2020 r. Naborem zajmuje się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym, o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia wniosków. Pomoc będzie udzielana do końca roku.

Więcej informacji na stronie PARP.

DOTACJA NA INFRASTRUKTURĘ DO ZWALCZANIA COVID-19

Pomimo załagodzenia sytuacji epidemiologicznej w kraju, wciąż jesteśmy narażeni na zakażenie bądź skutki uboczne panującej pandemii. Dlatego też, Fundusze Europejskie wspierają przedsiębiorstwa, które angażują się w przeciwdziałanie i walkę z pandemią COVID-19.

Dotację będzie można otrzymać na działalność badawczo-rozwojową, infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu wirusa m.in. szczepionek i terapii, niezbędnego sprzętu medycznego, środków odkażających czy narzędzi do gromadzenia bądź przetwarzania danych związanych z przebiegiem i zwalczaniem koronawirusa.

Budżet konkursu to 100 mln PLN! Wnioski można składać od 8 czerwca.

Więcej informacji o naborze znajdziesz na stronie Programu Inteligentny Rozwój.

FUNDUSZOWY PAKIET ANTYWIRUSOWY NA POMOC FIRMOM

Firmy korzystają z funduszy unijnych na antykryzysowych zasadach w ramach Funduszowego Pakietu Antywirusowego. Do tej pory z Funduszy Europejskich udało się przeznaczyć 14 miliardów złotych na bezpośrednią walkę z koronawirusem, np. dla służb medycznych czy straży pożarnej, oraz na niwelowanie gospodarczych skutków pandemii, głównie dla przedsiębiorców. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało wiele rozwiązań dla firm, które pozwolą im przetrwać ten trudny czas. Oprócz dotacji obrotowych, przedsiębiorcy mogą skorzystać m.in. z:

  • pożyczek płynnościowych (wsparcia udzielają po- średnicy, którzy mają umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego),
  • dopłat do wynagrodzeń (wsparcia udzielają Powiatowe Urzędy Pracy),
  • grantów dla inwestujących w infrastrukturę B+R potrzebną do walki z koronawirusem (od 8 czerwca wnioski od zainteresowanych firm przyjmuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej), ułatwień w kredycie technologicznym.

O pomoc może ubiegać się przedsiębiorca, który 31 grudnia 2019 r. prowadził działalność gospodarczą i nie znajdował się w trudnej sytuacji ekonomicznej, a następnie odnotował co najmniej 30-procentowy spadek obrotów gospodarczych w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

1 Średnie przedsiębiorstwo to podmiot który ma siedzibę lub od- dział na terenie Polski, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.