Fundusz solidarnościowy

|
Grupa Doradcza KDRC

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, przygotowany przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Projekt zakłada powstanie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – nowej instytucji, która będzie wspierała osoby niepełnosprawne. Proponowane rozwiązanie stanowi realizację zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącej utworzenia specjalnego funduszu, składającego się m.in. z daniny solidarnościowej pochodzącej od osób najlepiej zarabiających.

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych będzie zasilany m.in. z następujących źródeł:

  • daniny solidarnościowej od dochodów osób fizycznych – w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln zł za rok podatkowy;
  • części składki z Funduszu Pracy w wysokości 0,15 proc. Łączne szacowane przychody Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wyniosą ok. 2 mld zł rocznie.

Daninę solidarnościową będą płaciły osoby fizyczne, których dochody w roku podatkowym przekroczą 1 mln zł (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne). Takich osób w 2019 r. będzie ok. 21 tysięcy. Pieniądze wpłyną do tego samego urzędu skarbowego, w którym rozliczany jest podatek dochodowy, czyli do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Nowe rozwiązania zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

„Danina solidarnościowa” nie będzie więc zasilana wyłącznie z kieszeni grupy kilkudziesięciu tysięcy najbogatszych Polaków. Pieniądze pójdą z Funduszu Pracy, na który składają się wszyscy przedsiębiorcy. Sama danina, będąca de facto nowym progiem podatkowym PIT, nie wystarczy bowiem na spełnienie obietnic rządu dotyczących pomocy niepełnosprawnym. Sytuacja, w której pracodawcy płacą składkę na jeden fundusz po to, by została ona przekazana na inny fundusz jest tym bardziej niezrozumiała, że Fundusz Pracy został utworzony, by przeciwdziałać bezrobociu i łagodzić jego skutki, a tymczasem coraz częściej służy do finansowania zadań niezwiązanych z jego celami – zauważają Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.