Administracja bliżej przedsiębiorcy

|
Grupa Doradcza KDRC

Większość pakietu Konstytucji Biznesu wchodzi w życie 30 kwietnia br. To pakiet pięciu ustaw, które zmienią polską rzeczywistość biznesową, ułatwiając współpracę administracji z przedsiębiorcami.

Najważniejszym z elementów Konstytucji jest Prawo przedsiębiorców, które zastępuje nowelizowaną ok. 90 razy ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r. Kolejnymi aktami prawnymi są: ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmiany w CEIDG obejmują np.:
• umożliwienie udostępniania w CEIDG rejestru pełnomocnictw i prokury,
• wprowadzenie zasady automatycznego wznowienia wykonywania działalności po upływie okresu zawieszenia,
• zniesienie limitu czasowego dla zawieszenia działalności wynoszącego 24 miesiące i wprowadzenie możliwości jej zawieszenia na czas nieoznaczony.

Ustawy te wprowadzają też np. zmiany w ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym osób, które rozpoczynają prowadzenie działalności po raz pierwszy bądź po długiej przerwie, czyli „ulgę na start”.