Etyka i odpowiedzialność doradcy podatkowego to gwarancja bezpieczeństwa

|
Grupa Doradcza KDRC

Doradca podatkowy, wykonujący zawód zaufania publicznego, ma szereg obowiązków określonych w przepisach prawnych i korporacyjnych. Nie obejmują one osób nie wpisanych na listę doradców podatkowych, stąd korzystanie z usług tzw. szarej strefy nie jest tak bezpieczne.

ETYKA ZAWODOWA DORADCÓW PODATKOWYCH

Doradca podatkowy jest zobowiązany postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Zasady podstawowe stanowią m.in., że doradca podatkowy ma wykonywać, czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie i rzetelnie, z zachowaniem należytej staranności, mając na uwadze przepisy prawa oraz dobro Klienta. Warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest posiadanie wysokich kwalifikacji, przy czym ustawowo jest on zobowiązany stale te kwalifikacje podnosić.

Doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa, również po zakończeniu obsługi Klienta. Zasadę tę stosuje się także w stosunku do pracowników biura doradcy podatkowego.

Doradca podatkowy zobowiązany jest ponadto do odpowiedniego zabezpieczenia i przechowywania danych, w szczególności danych osobowych dotyczących rozliczanego przez niego przedsiębiorstwa i źródeł jego finansowania.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jeżeli, jako Klienci, poniesiecie Państwo szkodę na skutek niewłaściwej interpretacji lub błędu doradcy podatkowego, będziecie mogli odzyskać pieniądze od towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym doradca zawarł umowę ubezpieczenia. Za wyrządzoną szkodę odpowiada zarówno doradca podatkowy, jak i jego pracownicy. Każdy doradca podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego.

Niezależnie od odpowiedzialności cywilnej, doradcy podatkowi ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków zawodowych oraz za czyny sprzeczne z zasadami etyki zawodowej. Klient mający zastrzeżenia do obsługi doradcy podatkowego może zwrócić się do rzecznika dyscyplinarnego lub jego zastępcy, który działa przy każdym regionalnym oddziale samorządu zawodowego doradców podatkowych. Karą może być nawet pozbawienie prawa wykonywania zawodu i skreślenie z listy doradców podatkowych.