E-KRS

|
Grupa Doradcza KDRC

Od 1 lipca br. wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego są składane elektronicznie. Przedsiębiorcy wszystkie sprawy związane z rejestrem załatwią teraz za pomocą platformy e-KRS.

KONIEC PAPIEROWEJ BIUROKRACJI

Katalog e-usług związanych z rejestrem to: składanie elektronicznych wniosków o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS; składanie pism procesowych do sądu rejestrowego; zgłaszanie dokumentów finansowych do RDF; elektroniczna korespondencja z sądem rejestrowym; przeglądanie elektronicznych akt rejestrowych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS; udostępnianie informacji o podmiocie wpisanych do KRS.

Do korzystania z nowego e-KRS służą: Portal Rejestrów Sądowych i Repozytorium Akt Rejestrowych. Przedsiębiorca potrzebuje przy tym kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanych ePUAP.

KONTAKT Z SĄDEM PRZEZ INTERNET

W nowym systemie informację, na jakim etapie jest postępowanie prowadzone przez sąd rejestrowy, można uzyskać samodzielnie przez internet. W toczących się postępowaniach wymiana korespondencji (wszelkie wezwania, zarządzenia i postanowienia) między sądem a przedsiębiorcą będzie następowała za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Też orzeczenia kończące postępowanie będą wydawane i doręczane w postaci elektronicznej.

BEZ ZBYTECZNYCH CZYNNOŚCI

Wcześniej nawet wnioski złożone do KRS drogą elektroniczną ręcznie wprowadzane były do systemu wpisów.

Teraz oba systemy są powiązane, co odciąży sądy.

Zmiana dotyczy także działu rejestru przedsiębiorców, w którym wpisywane są m.in. objęte egzekucją zaległości podatkowe, celne i wobec ZUS. Po zmianach wpis nastąpi dopiero, gdy skumulowane zaległości przekroczą kwotę 2 tys. zł.

BAZA AKTÓW NOTARIALNYCH

Spółki wpisane do KRS często muszą dokonywać swoich czynności w formie aktu notarialnego, który należy złożyć do KRS. Po zmianach to rola Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego, który podlega zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorców KRS, jego elektroniczny wypis zostanie przez notariusza umieszczony w Repozytorium. Przedsiębiorca poda we wniosku składanym do KRS numer elektronicznego wypisu aktu notarialnego w Repozytorium, a po wpłynięciu wniosku dokument zostanie do niego automatycznie dołączony.

CZYTELNIA AKT ONLINE

Dla każdego zainteresowanego, za pośrednictwem portalu, udostępnione zostaną bezpłatnie akta rejestrowe przedsiębiorcy z wszystkimi dołączonymi do nich dokumentami.

INTEGRACJA Z REJESTRAMI UE

Rozwój e-KRS umożliwia integrację z systemem połączonych rejestrów w krajach Unii (BRIS).