Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium RP

|
Grupa Doradcza KDRC
4 września 2020 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, które nakładają na pracodawców dodatkowe obowiązki. Mają np. zagwarantować, że za tę samą pracę w tym samym miejscu będzie przysługiwało to samo wynagrodzenie.

 

NOWE OBOWIĄZKI

Do obowiązków pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP należy złożenie do Państwowej Inspekcji Pracy oświadczenia pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP – najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi.

Jeśli zmieniają się jakiekolwiek dane zawarte w oświadczeniu, pracodawca delegujący ma również obowiązek złożyć zawiadomienie o zmianie oświadczenia pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP – nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zaistnienia zmiany.

Ponadto pracodawca delegujący pracownika (niebędącego pracownikiem tymczasowym) na terytorium RP, w okresie do 12 miesięcy delegowania do pracy w Polsce, ma obowiązek zapewnić mu właściwe warunki zatrudnienia, gwarantujące ochronę minimalną, wynikające z przepisów Kodeksu pracy i innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników – w zakresie obejmującym:

 • normy i wymiar czasu pracy oraz okresy odpo- czynku dobowego i tygodniowego,

 • wymiar urlopu wypoczynkowego,

 • wynagrodzenie za pracę (obejmujące wszystkie obowiązkowe składniki wynagrodzenia, w tym dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych),

 •  bezpieczeństwo i higienę pracy,

 • ochronę pracownic w ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego,

 • zatrudnianie młodocianych,

 • wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko,

 • zasadę równego traktowania oraz zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu,

 • należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową z miejsca pracy na terytorium Polski, do którego pracownik został delegowany, do innego miejsca pracy na lub poza terytorium RP.

Okres, w którym należy zapewnić pracownikom delegowanym powyższe warunki zatrudnienia, może ulec przedłużeniu maksymalnie do 18 miesięcy delegowa- nia – w przypadku złożenia do PIP umotywowanego powiadomienia. W razie niezłożenia takiego powiadomienia, z upływem 12 miesięcy delegowania pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP ma obowiązek zapewnić temu pracownikowi w pełnym zakresie warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż wynikające z przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników – tak samo jak pracownikowi zatrudnionemu przez polskiego pracodawcę, z wyłączeniem z regulacji dotyczących zasad i trybu zawierania i rozwiązywania umów o pracę oraz stosowania klauzul o zakazie konkurencji, a także pracowniczych programów emerytalnych i pracowniczych planów kapitałowych.

W razie złożenia umotywowanego powiadomienia, pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP będzie miał obowiązek zapewnić temu pracownikowi w pełnym zakresie warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż wynikające z przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników, z wyjątkami wskazanymi powyżej, dopiero z upływem 18 miesięcy delegowania. Umotywowane powiadomienie powinno zostać złożone do PIP przed upływem 12 miesięcy delegowania.

Oświadczenie o delegowaniu pracownika na terytorium RP, zawiadomienie o zmianie danych objętych oświadczeniem lub umotywowane powiadomienie należy złożyć w języku polskim lub angielskim, w postaci elektronicznej lub papierowej:

 • ścieżka elektroniczna (przez internet). Posiadając podpis kwalifikowany lub Profil Zaufany, można wypełnić wniosek online i wysłać go drogą elek- troniczną. Nie trzeba wtedy drukować, odręcznie podpisywać ani skanować tych formularzy. Wystarczy, że wypełni się formularz oświadczenia lub zawiadomienia na komputerze i potwierdzi go podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym. Nie należy wysyłać formularzy e-mailem, bo Inspekcja Pracy ich nie przyjmie.

 • ścieżka papierowa (listownie lub osobiście). Np. ze strony PIP można pobrać i wypełnić druki wniosków, a potem wysłać je listownie lub zanieść osobiście do Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie.

 

ODRĘBNOŚCI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH

Przepisy regulujące warunki zatrudnienia, które pracodawca delegujący jest zobowiązany zapewnić pracownikowi delegowanemu w okresie:

 • do 12 miesięcy lub – w razie złożenia umotywowanego powiadomienia – do 18 miesięcy delegowania do pracy w Polsce oraz
 • powyżej 12 miesięcy lub – w razie złożenia umotywowanego powiadomienia – powyżej 18 miesięcy delegowania do pracy w Polsce

– nie dotyczą pracodawcy będącego agencją pracy tymczasowej lub agencją wynajmującą personel, który kieruje pracownika tymczasowego:

 • do pracodawcy użytkownika na terytorium Polski,
 • do pracodawcy użytkownika na terytorium tego samego lub innego państwa członkowskiego, który następnie kieruje tymczasowo tego pracownika do pracy na terytorium Polski (w ramach usług świadczonych na rzecz polskiego podmiotu).

Warunki zatrudnienia gwarantowane pracownikowi tymczasowemu, który jest delegowany na terytorium RP, powinny być, od pierwszego dnia delegowania, nie mniej korzystne niż warunki zatrudnienia krajowych pracowników tymczasowych:

 • określone w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz innych przepisach regulujących prawa i obowiązki pracowników,
 • wynikające z niemających charakteru powszechnie obowiązującego: układów zbiorowych pracy (zakładowych lub ponadzakładowych), innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy (dotyczy to m.in. warunków wynagradzania oraz warunków zakwaterowania, jeżeli są one zapewniane pracownikom znajdującym się z dala od ich normalnego miejsca pracy)

na takich samych zasadach, na jakich warunki te gwarantowane są krajowym pracownikom tymczasowym.

Pracodawca delegujący pracownika tymczasowego do pracy na terytorium Polski ma obowiązek złożyć do PIP oświadczenie o delegowaniu pracownika na terytorium RP, wskazując także dane pracodawcy użytkownika w Polsce oraz – w razie jakiejkolwiek zmiany danych objętych tym oświadczeniem – zawiadomienie o zmianie oświadczenia o delegowaniu pracownika na terytorium RP.