Cotygodniowy przegląd prasy (T36)

|
Grupa Doradcza KDRC

Mniejszy PIT od produkcji rolnej w 2022 r.

Z opublikowanego projektu rozporządzenia wynika, że w przyszłym roku szacunkowy dochód z działów specjalnych produkcji rolnej zmniejszy się o 2,1 proc.  Jest to konsekwencją obniżki cen towarów produkcji rolnej w 2020 r. w porównaniu z rokiem 2021 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w komunikacie rokrocznie wysokość tego wskaźnika.

Rolnik zasadniczo podatku PIT nie płaci, chyba że osiąga dochody z działów specjalnych produkcji rolnej. Może on wówczas rozliczać się zgodnie z normami szacunkowymi, jeżeli nie prowadzi ksiąg rachunkowych. Ministerstwo finansów wskazuje, że z takiego sposobu rozliczeń korzysta ok. 34 tys. rolników.

W 2022 r. norma dla 1 mkw. uprawianych roślin ozdobnych (np. kwiatów) w szklarniach ogrzewanych o powierzchni powyżej 25 mkw. ma wynieść 12,87 zł, co oznacza obniżkę o 0,28 zł, a dla pozostałych roślin – 4,79 zł (10 gr mniej). Norma dla upraw grzybów i grzybni w 2022 roku obniży się z 5,64 zł do 5,52 zł. W sytuacji hodowli koni rzeźnych (poza gospodarstwem rolnym) wyniesie 551,96 zł, czyli o 15,11 zł mniej niż w bieżącym roku.

Z obliczeń resortu finansów wynika, że wzrost podstaw opodatkowania będzie oddziaływał na spadek dochodów sektora finansów publicznych w 2021 r. o ok. 1,8 mln zł.

Kolejna nowelizacja VAT

Od 1 października wejdą w życie kolejne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług. Zmiany  wprowadzone zostały ustawą z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe, określaną jako SLIM VAT 2. Nowelizacja objęła swoim zakresem następujące instytucje:

  • ulgi na złe długi w VAT,
  • deklarowania VAT od importu towarów,
  • odliczania podatku naliczonego po upływie terminu na odliczenie na bieżąco,
  • odliczania VAT naliczonego przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (WNT),
  • obniżania podstawy opodatkowania przy WNT i imporcie usług,
  • rozliczania dostaw w transakcjach łańcuchowych,
  • zgłaszania samochodów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej,
  • rezygnacji ze zwolnienia z VAT przy dostawach nieruchomości,
  • uwalniania środków z rachunku VAT oraz możliwości przeznaczenia pieniędzy zgromadzonych na tym rachunku VAT na składki na ubezpieczenie rolników.

SLIM VAT 2 przewiduje ułatwienie podatnikom skorzystania z możliwości zastosowania mechanizmu podzielonej płatności. Oznacza to, że osoby korzystające z mechanizmu podzielonej płatności bądą mogły przekazywać środki z rachunku vat na drugi rachunek, prowadzony w dwóch różnych bankach przez tego samego podatnika. Oprócz tego planuje się aby z rachunku VAT można było opłacać składki KRUS. Obecnie nie ma takiej możliwości.

Ponadto wprowadzona zostanie możliwość dokonania korekty z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej. Zostanie wydłużony także termin na złożenie VAT-26, który aktualnie składa się w terminie 7 dni od dnia, w którym poniesiony został pierwszy wydatek związany z pojazdem. Po zmianach taką informację będzie można składać w terminie do 25. dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym poniesiemy pierwszy wydatek związany z danym pojazdem.

Warto zaznaczyć także, że zlikwidowany zostanie wymóg stosowania ceny jednostkowej netto na fakturze zaliczkowej.

Przyjrzeć należy się także nowym definicjom „państwa członkowskiego” oraz „terytorium Unii Europejskiej”. Nowe definicje zostały wprowadzone w związku z opuszczeniem Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Polski Ład uderzy w rentierów

Zmiany planowane w ramach Polskiego ładu mają pozbawić podatnika prawa do amortyzowania wynajmowanych nieruchomości, czyli zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na ich nabycie. Oznacza to, że działalność polegająca na wynajmie mieszkań znacznie straci na opłacalności.

Konfederacja Lewiatan podkreśla, że Polski Ład wprowadzi „bardzo niekorzystne zmiany” dla podmiotów uzyskujących przychody z wynajmu budynków i lokali mieszkalnych. Będzie to dotyczyć zarówno osób fizycznych, jak i firm. Podmioty te zostaną pozbawione prawa do amortyzowania wynajmowanych nieruchomości.

Osoby fizyczne, które w ramach tzw. najmu prywatnego wynajmują mieszkania, utracą prawo do opodatkowania na zasadach ogólnych. W efekcie utracą prawo do opodatkowania dochodu po uwzględnieniu w kosztach np. wydatków poniesionych na dostosowanie mieszkania do wynajmu a także opłat czynszowych czy rat kredytów.

Jako uzasadnienie takich zmian rządzący wskazują, że wartość mieszkań i budynków mieszkalnych nie spada, a wzrasta. O ile takie stwierdzenie jest obecnie prawdziwe, to zdaniem ekspertów nie sposób uznać, że jest to wystarczające uzasadnienie dla regulacji podatkowych.

Poważne wątpliwości budzi także brak przepisów przejściowych, z których wynikałoby, że zmiany będą mieć zastosowanie nabytych po wejściu nowych przepisów w życie. Jeżeli rządzący mieliby kierować się zasadą ochrony interesów w toku i przewidywalności prawa, wówczas należałoby przyjąć, że proponowane ograniczenia będą dotyczyć nieruchomości nabytych przed 2022 r.

Kolejne usprawnienia w e-Urzędzie Skarbowym

MF złożyło projekt zmian rozporządzeń, które mają umożliwić złożenie przed notariusza przez e-US deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn, tj. PCC-2 i SD-2. Nowe przepisy mają wejść w życie 14 września br.

Ma to być efekt zapowiedzi Ministerstwa, które zakładało, że jeszcze w tym roku wprowadzone zostaną usługi dla notariuszy w ramach e-Urzędu Skarbowego.

Planowane są również zmiany w sposobie przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Zgodnie z projektem, deklaracje mają być podpisywanie za pomocą danych przekazywanych w procesie uwierzytelniania użytkownika e-US.