Cotygodniowy przegląd prasy (T35)

|
Grupa Doradcza KDRC

Ekwiwalent za pracę zdalną nieoskładkowany i nieopodatkowany

Pracownicy skierowani przez pracodawcę do pracy zdalnej ponoszą z tego tytułu wyższe koszty energii elektrycznej czy dostawy Internetu. Część pracodawców zdecydowała się wypłacać swoim pracownikom ekwiwalenty za zwiększone koszty. Powstała w związku z tym wątpliwość, czy ekwiwalenty takie powinny być opodatkowane i oskładkowane, a może korzystają ze zwolnienia lub w ogóle nie stanowią przychodu, wobec czego przepisy podatkowe i o systemie ubezpieczeń społecznych w ogóle nie znajdą zastosowania.

W decyzji ZUS z dnia 15 czerwca  2021 r. (DI/100000/43/288/2021) organ rentowy stwierdził, że jednorazowa wypłata z tytułu zwrotu kosztów związanych z wykonywaniem pracy w trybie zdalnym jest wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 423) podstawę wymiaru stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Brak przychodu oznacza brak konieczności zapłaty składek. Tym samym organ poszedł w ślady wielu interpretacji indywidualnych wydanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który stwierdził, że w sprawie nie ma zastosowania zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż wypłacony ekwiwalent w ogóle nie stanowi przychodu dla pracownika. Oznacza to, że nie ma obowiązku odprowadzania od niego podatku PIT.

Bezpłatny urlop w przypadku braku szczepienia

Przygotowywana jest zmiana aktualnie obowiązujących przepisów związanych z zatrudnieniem. Rządzący chcą, aby pracodawca miał nie tylko dostęp do informacji, czy jego pracownik zaszczepił się szczepionką przeciwko SARS-COV-2, ale także mógł pracownika niezaszczepionego skierować do innej pracy lub na bezpłatny urlop. Nie będzie on mógł jednak z tego powodu wypowiedzieć umowy o pracę. Szczegółów co prawda jeszcze nie ma, jednak kontrowersje budzi fakt, iż aktualnie pozostaje około 10 mln osób w wieku produkcyjnym, które nie przyjęły żadnej z oferowanych szczepionek, a wysłanie ich na urlop bezpłatny oznacza utratę źródła utrzymania i ubezpieczenia zdrowotnego, tak istotnego w kontekście trwania pandemii COVID-19.

Przedsiębiorcom podoba się takie rozwiązanie. Argumentują to tym, iż mając wiedzę, który z pracowników jest zaszczepiony, będą mogli przyjąć takie rozwiązania, aby przy jak najmniejszym ryzyku zapewnić ciągłość pracy zakładu. Uważają jednak, iż uprawnienia pracodawców powinny iść o krok dalej – w przypadku, gdy pracownik nie ma możliwości wykonywania swoich obowiązków, bo nie przyjął szczepionki – pracodawca powinien móc go zwolnić.

Pracownicy stoją jednak w opozycji do proponowanych rozwiązań. Obawiają się w głównej mierze utraty ubezpieczenia, które może okazać się wybawieniem w przypadku zachorowania na COVID – 19.

Nowe podmioty z obowiązkiem wpisu do CRBR

Zgodnie z treścią znowelizowanego art. 58 ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obowiązkowemu od 31 października 2021 r. wpisowi do CRBR podlegać będą dodatkowo:

 1. trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
  • mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
  • nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu;
 2. spółki partnerskie;
 3. europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
 4. spółki europejskie;
 5. spółdzielnie;
 6. spółdzielnie europejskie;
 7. stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
 8. fundacje.

Powyższe podmioty będą miały 3 miesiąca na dokonanie rejestracji, czyli do 31 stycznia 2022. W przypadku nowych podmiotów powstałych po 31 października, termin będzie wynosić 7 dni od wpisu w KRS.

Jeżeli chodzi o zakres informacji, które muszą znaleźć się w Rejestrze, to zależą one od podmiotu, który podlega rejestracji, jednak nie nastąpiły tutaj większe zmiany. Wprowadzono jednak obowiązek zgodnie z którym beneficjent rzeczywisty, który przystępuje do podmiotu podlegającemu rejestracji, jest zobowiązany do dostarczenia wszelkich informacji koniecznych do zgłoszenia w terminie 7 dni od wpisu w KRS.