Cotygodniowy przegląd prasy (T34)

|
Grupa Doradcza KDRC

WSA potwierdza brak podatku w trakcie roku od zaliczek dla komplementariuszy

W dniu 13 lipca 2021 r. WSA w Krakowie orzekł, że płatnik nie jest zobowiązany potrącać PIT od zaliczek wypłacanych komplementariuszom na poczet zysku ze spółki komandytowej (sygn. akt I SA/Kr 792/21, I SA/Kr 793/21, I SA/Kr 794/21, I SA/Kr 795/21). Sąd uznał, że warunkiem koniecznym dla możliwości obliczenia należnego podatku PIT jest znajomość wysokości podatku należnego od samej spółki. Tym samym linia orzecznicza WSA jest zbieżna z poglądami NSA na ten temat. Co prawda orzeczenie NSA dotyczyło spółki komandytowo-akcyjnej, jednak WSA w uzasadnieniu swojego orzeczenia uznał, że nie ma podstaw prawnych dla traktowania tych dwóch podmiotów odmiennie.

Wątpliwości w przywołanym powyżej zakresie powstały, od kiedy spółki komandytowe stały się podatnikami podatku CIT. Ustawodawca, chcąc załagodzić skutki opodatkowania spółek nowym podatkiem, wprowadził możliwość odliczania przez komplementariuszy od swojego podatku PIT kwotę podatku CIT zapłaconą przez spółkę i przypadającą na ich udział w zysku. Dzięki temu zabiegowi objęcie podatkiem CIT spółek komandytowych miało być neutralne podatkowo dla komplementariuszy pozostających osobami fizycznymi.

Okazuje się jednak, że fiskus nie chce zwalniać spółek – płatników podatku – z obowiązku odprowadzenia podatku PIT należnego od wypłaconej na rzecz komplementariusza zaliczki na poczet jego udziału w zysku. Stanowisko to jest o tyle niezrozumiałe, iż podatek PIT, o ile spółka nie jest małym podatnikiem, należny od zysku przypadającego na komplementariusza, nigdy nie będzie większy niż podatek CIT zapłacony przez spółkę. Należy bowiem pamiętać, że komplementariusz otrzymuje od spółki tytułem udziału w zysku kwotę pomniejszoną o ten podatek CIT.

Orzeczenia WSA w Krakowie nie są niestety jeszcze prawomocne, jednak dają nadzieję na zmianę linii orzeczniczej w tym zakresie.

Po zamknięciu jednoosobowej spółki z o.o. można skorzystać z ulgi na start

Oddział ZUS w Lublinie uznał, że fakt uprzedniego pozostawania wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o. nie może wykluczać możliwości skorzystania z ulgi na start przy założeniu nowej firmy, nawet wtedy, gdy przerwa pomiędzy obiema działalnościami nie trwała 60 miesięcy.

Swoją decyzję organ rentowy uzasadnił w ten sposób, że art. 18 ust. 1 ustawy prawo przedsiębiorców stanowi, iż z ulgi mogą skorzystać osoby fizyczne, które podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia. ZUS przyjął literalną wykładnię tego przepisu i uznał, że termin „działalność gospodarcza” odnosi się tylko do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dotyczy podejmowania aktywności przedsiębiorczej m.in. jako wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Konsekwencją takiego przyjęcia jest to, że byli wspólnicy mogą skorzystać z tytułowej ulgi na start.

Decyzja ZUS, oddział w Lublinie z 30 czerwca 2021 r. (WPI/200000/43/463/2021)

Prezydent podpisał pakiet SLIM VAT 2

Większość przepisów nowelizacji ustawy o VAT oraz ustawy – Prawo Bankowe wejdzie w życie 1 października br.

Jedna ze zmian dotyczy ulgi na złe długi w VAT, zakłada ona, że wierzyciel będzie mógł odzyskać VAT, nawet jeżeli dłużnik będzie w likwidacji, upadłości lub będzie przechodzić restrukturyzację. Ulga będzie przysługiwać również, gdy dłużnik nie będzie już czynnym podatnikiem VAT. Dodatkowo wierzyciele będą mieli trzy lata na skorzystanie z ulgi (wcześniej były to dwa lata).

Nie zostanie jednak wprowadzona poprawka zaproponowana przez Senat, aby z ulgi mogli korzystać także wierzyciele, którzy stracą status podatnika VAT.

Poza zmianami w uldze na złe długi SLIM VAT 2 wprowadza także:

  • wydłużenie terminu na złożenie informacji VAT-26 – do 25. dnia następnego miesiąca
  • możliwość aktualizacji VAT-26 do końca miesiąca, w którym zmieniono przeznaczenie auta
  • możliwość rezygnacji ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości poprzez złożenie zgodnego oświadczenia przez obie strony transakcji w akcie notarialnym,
  • możliwość uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny,
  • możliwość przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na uregulowanie składki na rzecz KRUS.

Rząd chce, aby sprawozdania finansowe mógł podpisywać jeden z członków zarządu

Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz niektórych ustaw zakłada m.in., że roczne sprawozdania finansowe będzie mogła podpisywać jedna osoba z zarządu, pod warunkiem, że pozostali członkowie zarządu złożą oświadczenie, iż dokument spełnia wymogi ustawy o rachunkowości.

Obecnie sprawozdania muszą podpisywać wszyscy członkowie zarządu, co bywa kłopotliwe w przypadku spółek posiadających wieloosobowe zarządy bądź gdy członkami zarządu są osoby przebywające za granicą. Nowelizacja zakłada, że sprawozdanie będzie mógł podpisać jeden z członków zarządu pod warunkiem, że pozostali go do tego upoważnią. Członkowie zarządu będą musieli złożyć pisemne oświadczenie, że sprawozdanie spełnia wymogi ustaw o rachunkowości. Oświadczenie będzie można sporządzić również w wersji elektronicznej.

Członkowie zarządu będą mogli odmówić złożenia oświadczenia, co będzie równoznaczne z odmową podpisania sprawozdania finansowego. Odmowę także będzie można złożyć elektronicznie.

Nowelizacja przewiduje także ujednolicenie wymogów dotyczących formatów elektronicznych przy sporządzaniu sprawozdań. Obecnie dla sprawozdań sporządzanych przez emitentów, jednostki niebędące emitentami oraz przygotowujących raporty zgodnie z MSR stosuje się różne formaty.

Zmiany dotyczą również ustawy o biegłych rewidentach, firmy audytorskie będą mogły składać elektroniczne wnioski o wpisanie na listę, skreślenie z listy lub zmianę danych podmiotu.

Projekt umożliwia także Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów i Krajowej Komisji Rewizyjnej prowadzenie posiedzeń w formie zdalnej i online.