Cotygodniowy przegląd prasy (T29)

|
Grupa Doradcza KDRC

Reforma rynku pracy – urzędy pracy zajmą się aktywizowaniem zawodowym Polaków.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii rozpoczęło w czerwcu pracę nad projektem ustawy o wspieraniu zatrudnienia. Na obecną chwilę trwają konsultacje społeczne. Reforma ma umożliwić zbudowanie sieci sprawnie zarządzanych wojewódzkich urzędów pracy, które powstaną na bazie dotychczas funkcjonujących powiatowych urzędów pracy.

Założenia projektu obejmują istotne zmiany zasad obsługi klientów. Składką na ubezpieczenie zdrowotne zajmie się ZUS, dotychczas należało to do kompetencji urzędu pracy. Dzięki tej zmianie w urzędach będą rejestrowały się osoby rzeczywiście potrzebujące pomocy. Pozwoli to na skoncentrowanie działań urzędów pracy na aktywnych formach pomocy osobom bezrobotnym, poszukujących pracy oraz biernym zawodowym. Urzędy pracy mają ściśle pracować z uczelniami oraz ośrodkami szkoleniowymi, wspierając planowanie rozwoju kompetencji zawodowych pracowników. Skorzystają na tych zmianach również pracodawcy, którzy uzyskają możliwość poszukiwania pracowników wśród zmotywowanych kandydatów do pracy.

Iwona Michałek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii podczas spotkania z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy woj. zachodniopomorskiego powiedziała, że:

„Zmiany, jakie proponuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie funkcjonowania urzędów pracy są konieczne. Niewątpliwie wpłyną one pozytywnie na jakość i skuteczność pomocy w poszukiwaniu pracy przez osoby bezrobotne. Ponadto skorzysta na nich cała gospodarka”

Wskazała również, iż jej zdaniem urzędy pracy, podobnie jak inne instytucje publiczne, muszą się dostosować do bieżącej sytuacji na rynku pracy. Muszą być gotowe do szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe na rynku pracy, tak jak to było w przypadku pandemii COVID-19.

Założenia reformy wynikają z konieczności unowocześnienia funkcjonowania urzędów pracy i zwiększenia ich efektywności. Najważniejsze propozycje zmian dotyczą:

 • cyfryzacji procesów obsługi klientów urzędów pracy (z zachowaniem praw osób wykluczonych cyfrowo),
 • usprawnienia oraz poprawy jakości i efektywności działań podejmowanych przez urzędy pracy,
 • aktywizacji osób biernych zawodowo,
 • uproszczenia, doprecyzowania i uspójnienia przepisów m.in. w zakresie usług i instrumentów rynku pracy,
 • uproszczenia warunków nabywania statusu bezrobotnego,
 • zmniejszenia biurokracji.

Najważniejszą zmianą w planowanej reformie będzie to, że urzędy pracy nie będą już zajmować się opieką zdrowotną, zamiast tego ich działania skupią się na aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo. Według szacunków Eurostat, w Polsce 63% kobiet jest aktywna zawodowo, pracujących mężczyzn jest z kolei 78%. Co więcej, według danych GUS, aktywność zawodowa w latach 2005-2019 wśród kobiet spadła, natomiast w przypadku mężczyzn odnotowano znaczny wzrost.

Wiceminister zapowiada, iż celem resortu jest to aby urzędy pracy przestały być kojarzone z bezrobociem, a zaczęły być kojarzone z aktywizacją zawodową. Urzędy mają zostać wyposażone w nowoczesne instrumenty rynku pracy. Jakie? Według założeń, powstanie możliwość łącznia kilku form pomocy dla bezrobotnego wymagającego wieloaspektowego wsparcia, proces obsługi  klientów urzędów pracy będzie ucyfrowiony, przepisy dotyczące m.in. warunków nabywania statusu bezrobotnego mają być uproszczone, biurokracja mniejsza, a efektywność urzędów wyższa. 

Resort planuje również działania mające na celu zidentyfikować osoby bierne zawodowo, które dotychczas nie zarejestrowały się jako bezrobotne lub szukające pracy, dotrzeć do nich i przekonać, by podjęły aktywność zawodową. Nie zdradza jednak, jak zamierza tego dokonać.

Wynagrodzenie małżonka oraz składki na ubezpieczenie społeczne mogą być kosztem uzyskania przychodu

Dyrektor KIS potwierdził, że wydatki poniesione na wynagrodzenie małżonka oraz składki na ubezpieczenie społeczne mogą być kosztem uzyskania przychodu. Należy zaznaczyć, że przed 2019 r. było to niemożliwe. Obowiązujące wówczas przepisy pozwalały na odliczenie pensji osób pozostających z przedsiębiorcą w nieformalnym związku, pełnoletnich dzieci i dalszych krewnych przedsiębiorcy. Nie można było odjąć kosztów wynagrodzenia małżonka i niepełnoletnich dzieci.

Przepisy zmieniły się w 2019 r. Wprawdzie art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT wciąż nie pozwala odliczać od przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną ‒ także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki. Jednak z przepisu tego wynika, że kosztem uzyskania przychodów jest wynagrodzenie małżonka podatnika i jego małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną ‒ także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki, należne z następujących tytułów:

 • stosunek pracy (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT),
 • umowa zlecenia lub umowa o dzieło (art. 13 pkt 8 ustawy o PIT),
 • umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrakt menedżerski lub umowa o podobnym charakterze (art. 13 pkt 9 ustawy o PIT),
 • osobiście wykonywana działalność artystyczna, literacka, naukowa, trenerska, oświatowa, publicystyczna (art. 13 pkt 2 ustawy o PIT),
 • umowa dotycząca odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich.

Zgodnie interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektor KIS, jeżeli podatnik w ramach własnej działalności gospodarczej zatrudnia na umowę o pracę swoją żonę, to wypłacone jej wynagrodzenie z tego tytułu może być dla niego kosztem uzyskania przychodów. Dotyczy to również składek na ubezpieczenia: społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 21 czerwca 2021 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.320.2021.2.IM

Nie będzie PIT i CIT od tarczy finansowej

Zgodnie z komunikatem ministerstwa finansów zostało już podpisane rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od dochodów z umorzonych subwencji Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Minister swój podpis złożył w piątek, 16 lipca 2021 r.

Komunikat na stronie rządowej informuje, że „Adresatami tego rozwiązania są przedsiębiorcy, beneficjenci wsparcia w ramach Tarczy 1.0 oraz Tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju, dla których wartość umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji stanowi co do zasady przychód podatkowy. Zaniechanie poboru podatku będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. Wydatki pokryte środkami z subwencji podlegać mogą zaliczeniu do podatkowych kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych także w okoliczności zaniechania poboru podatku od dochodów z umorzonej subwencji.”

Minister Tadeusz Kościński jest zdania, że zaniechanie poboru podatku przyczyni się do zwiększenia możliwości finansowych polskich przedsiębiorstw, a tym samym wpłynie pozytywnie na rozwój firmy i utrzymanie przez nią dotychczasowego zatrudnienia. Ministerstwo liczy także, że wskazane powyżej rozwiązanie przyczyni się do wzrostu gospodarczego kraju.

Co obejmuje kod GTU_12 po zmianach?

Nowelizacja z dnia 9 czerwca 2021 r. dotycząca rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług objęła swoim zakresem zmiany w zakresie usług, obejmowanych dotychczas przez kod GTU_12.

Najważniejszą ze zmian jest powiązanie wprost kodu GTU_12 z oznaczeniami usług w PKWiU. Niejasne wcześniej było, czy do usług objętych kodem GTU_12 zaliczać należy usługi badania sprawozdań finansowych. Dopóki nie powiązano GTU_12 z kodami PKWiU stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej było w tym zakresie negatywne, jednak biorąc pod uwagę fakt, że aktualnie kodem GTU_12 należy oznaczać usługi z zakresu PKWiU 69.20.1, to stanowisko to także powinno ulec zmianie. Z aktualnych przepisów wynika bowiem wprost, że oznaczać tak należy usługi audytu finansowego.

Nowelizacja przyniosła także zmiany w zakresie usług szkoleniowych. Wcześniej wszystkie usługi z ugrupowania PKWiU 85 oznaczano przedmiotowym kodem, aktualnie jednak należy to oznaczenie stosować tylko to usług z zakresu PKWiU 85.5.