Bezzwrotne dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców w województwie zachodniopomorskim

|
Grupa Doradcza KDRC

W drugiej połowie lipca br. zostanie uruchomiony nabór wniosków mikro i małych przedsiębiorstw o bezzwrotny grant z przeznaczeniem na finansowanie kapitału obrotowego. Dotacje przeznaczone są dla firm, które znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej.

  • O bezzwrotną dotację mogą wnioskować jedynie Ci przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą w dniu 31 grudnia 2019 roku.
  • Dodatkowo, przedsiębiorca wnioskujący o dotację musi wykazać, iż nie znajdował się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r. W praktyce oznacza to, iż na ten dzień nie mógł posiadać zaległości w ZUS-ie i Urzędzie Skarbowym.
  • Środki uzyskane z dotacji można przeznaczyć na pokrycie bieżących wydatków firmy, takich jak najem lokalu, zakup towaru, opłacenie rachunków za media, czy zakup paliwa.

Firmy średnie z całej Polski mogą ubiegać się o tego typu wsparcie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W przypadku RPO Województwa Zachodniopomorskiego pula środków przeznaczonych na granty wyniesie do 50 mln zł, a najważniejsze warunki wsparcia prezentować się będą następująco:

  • granty będą udzielane mikro i małym firmom z województwa zachodniopomorskiego, których na skutek pandemii COVID-19 suma przychodów z 3 kolejnych miesięcy po 29 lutego br. (w relacji do analogicznego okresu roku 2019) spadła o co najmniej 70%,
  • wielkość grantu, o który będzie mogła ubiegać się firma, wyliczona będzie w oparciu o stawkę jednostkową (7 845,11 zł) pomnożoną przez wielkość firmy, mierzoną liczbą zatrudnionych pracowników oraz przez okres finansowania (minimum 1 miesiąc – maksymalnie 3 miesiące) zgodnie ze wzorem:
    • (7 845,11 zł x √FTE) x liczba miesięcy, gdzie FTE oznacza ekwiwalent pełnego czasu pracy (full time employment) uwzględniający wyłącznie umowy o pracę lub samozatrudnienie
  • firma, która otrzyma grant, będzie zobowiązana do utrzymania działalności oraz poziomu zatrudnienia (stanowiącego podstawę do kalkulacji wielkości grantu) w okresie finansowania (maksymalnie 3 miesiące po miesiącu, w którym został złożony wniosek o grant).