Bez PIT dla Młodych

|
Grupa Doradcza KDRC

Dzięki ustawie, która wprowadza program „Bez PIT dla Młodych”, ponad 2 mln pracujących osób, poniżej 26. roku życia, nie będzie płacić PIT, co pomoże im w starcie na rynku pracy. Nowa ulga weszła w życie już 1 sierpnia 2019 r.

Dzięki ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych młode osoby będą miały zapewniony lepszy start na rynku pracy. Przeciwnicy nowych rozwiązań twierdzą jednak, że ograniczą one zakładanie własnych firm przez ludzi na progu swej kariery zawodowej oraz są niesprawiedliwe dla starszych pracowników.

Zwolnienie z PIT obejmie przychody młodego podatnika z pracy oraz z umów zlecenia (nie zaś prowadzącego własny biznes) do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym.

Zwolnienie wchodzi w życie 1 sierpnia 2019 r. i ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r. W 2019 r. limit zwolnienia wynosi 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ ulga będzie funkcjonować przez 5 miesięcy tego roku (od sierpnia do grudnia).

Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Jeżeli zarobki przekroczą próg, to dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.

W 2019 r. płatnik nie będzie mieć obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT od sierpnia do grudnia, jeżeli młody podatnik złoży mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT. Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają dopiero po rozliczeniu rocznym PIT za 2019 r.

Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. zwolnienie będzie uwzględniane już przy obliczaniu zaliczek na podatek (bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika).

Ile można zyskać:

Wynagrodzenie miesięczneZysk miesięcznyZysk roczny
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r.2250 zł133 zł1592 zł
Przeciętne wynagrodzenie prognozowane na 2019 r.4765 zł335 zł4261 zł
Wynagrodzenie na poziomie rocznego limitu 85 528 zł7127,33564 zł6768 zł

„Ulga w PIT dla młodych” osób nie zwalnia pracownika z zapłaty składek na ZUS i NFZ (jeśli jest objęty ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym).