Aktualności: podatki, przedsiębiorczość, prawo, kadry i ZUS

|
Grupa Doradcza KDRC

 PODATKI 


ZMIANY USTAW O PODATKACH DOCHODOWYCH

Nowelizacje, które wejdą w życie od 1 stycznia 2021 r., wprowadzają szereg istotnych zmian w CIT i PIT. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza możliwość opodatkowania firm w formie tzw. estońskiego CIT. Rozwiązanie to pozwala m.in. na przesunięcie poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Dochodem podlegającym opodatkowaniu jest zysk netto przeznaczony do wypłaty udziałowcom albo akcjonariuszom. Estoński CIT pozwoli na zmniejszenie obowiązków związanych z obliczeniem i zapłaceniem podatku, ponieważ nie będzie konieczności ustalania przychodów i kosztów w rozumieniu ustaw podatkowych oraz konieczności
płacenia comiesięcznych zaliczek na podatek. Z nowego rozwiązania mogą skorzystać – spełniające określone warunki – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne.

Z kolei ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw ma na celu uszczelnienie systemu podatków dochodowych. Nowelizacja np. nadaje status podatników CIT spółkom komandytowym i niektórym spółkom jawnym. Oznacza to konieczność zapłaty podatku dwukrotnie:

 • od dochodów spółki komandytowej 19% CIT lub 9% CIT (w przypadku małych podatników o przychodach do 2 mln euro rocznie),
 • od dochodów wspólników – jeśli są osobami fizycznymi, będzie to 19% PIT lub 17% i 32% według skali.

Uchwalone przepisy mają spowodować, że duże przedsiębiorstwa, w szczególności międzynarodowe, będą płacić podatki tam, gdzie faktycznie uzyskują dochód. Ponadto nowelizacja m.in.:

 • wydłuża obowiązywanie rozwiązań wprowadzonych tzw. tarczami antykryzysowymi, które wspierają podatników w walce z epidemią COVID-19;
 • podnosi limit przychodów – z 250 tys. euro do 2 mln euro – warunkujący wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
 • likwiduje większość przypadków, w których określona działalność wyłącza opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych; zostaną zniesione ograniczenia dla wolnych zawodów; prawo do płacenia ryczałtu zyskają m.in.: adwokaci, notariusze, radcy prawni, doradcy podatkowi, księgowi, architekci, fizjoterapeuci, inżynierowie budownictwa, psychologowie i fizjoterapeuci, którzy dotychczas nie mogli wybrać tej formy opodatkowania; przedsiębiorcy wynajmujący nieruchomości też będą mogli wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (wg stawek 8,5% i 12,5% od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł);
 • obniża niektóre stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • wprowadza limit odliczenia tzw. ulgi abolicyjnej w PIT – do kwoty 1360 zł, co zmienia zasady rozliczenia dochodów uzyskiwanych w tych państwach, w umowie z którymi jest stosowana metoda proporcjonalnego odliczenia;
 • nakłada na podatników CIT, których przychody przekroczyły 50 mln euro w roku podatkowym i podatkowe grupy kapitałowe, obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej.

Jednocześnie zostaną obniżone najwyższe stawki ryczałtu:

 • z 20% do 17% od przychodów uzyskiwanych w wolnych zawodach;
 • z 17% do 15% od przychodów ze świadczenia niektórych usług, np. reklamowych, kulturalnych i rozrywkowych, architektonicznych i inżynierskich, finansowych i ubezpieczeniowych (innych niż świadczone w wolnych zawodach).

Stawka ryczałtu od przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek wyniesie 10%. Dotychczas były wyłączone z ryczałtu. Poza tym w 2021 roku prawo do obniżonej 9% stawki CIT uzyska szersze grono płatników. To efekt podniesienia z 1,2 mln euro do 2 mln euro progu, do którego można korzystać z preferencji. Stawkę 9% CIT będą mogli stosować przedsiębiorcy:

 • rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej (w pierwszym roku działalności) albo
 • mający status małego podatnika (czyli przychody z poprzedniego roku podatkowego poniżej 2 mln euro)
 • jeśli ich przychody nie przekroczą w ciągu roku limitu 2 mln euro.

PRZEPISY O POBORZE PODATKU U ŹRÓDŁA OD 1 STYCZNIA 2021 R.

W Ministerstwie Finansów trwają prace legislacyjne nad wydaniem rozporządzeń dotyczących poboru podatku u źródła (w CIT i PIT). Zgodnie z założeniami zostanie przedłużony termin odroczenia dla określonych przypadków procedury WHT refund – do 30 czerwca 2021 r. Zaawansowane prace MF nad modernizacją regulacji ustawowych, które dotyczą zasad poboru podatku u źródła, szczególnie zakresu obowiązywania tzw. procedury WHT refund (czyli obowiązku poboru podatku według stawki krajowej z prawem do zwrotu całości bądź części podatku), zostaną ukończone w 2021 r. Wejście w życie procedury WHT refund zostanie więc w określonych przypadkach odroczone do 30 czerwca 2021 r., wzorem dotychczas wydawanych rozporządzeń. Rozporządzenia mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

ULGA MIESZKANIOWA W PIT

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński wydał rozporządzenie, które przedłuży do 31 grudnia 2021 r. termin na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe uzyskanego w 2018 r. przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

PREFERENCJE W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Ustawa z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zakłada, że w 2021 r. gminy będą mogły nadal stosować zwolnienia z podatku od nieruchomości i przedłużać terminy płatności jego rat. Rady gmin mogą też wprowadzić preferencje dla organizacji pozarządowych. W całym 2021 r. nie będzie pobierana opłata targowa.

ZMIANA WŁAŚCIWOŚCI WYSPECJALIZOWANYCH URZĘDÓW SKARBOWYCH

Od 1 stycznia 2021 r. zmienia się właściwość urzędów skarbowych dla niektórych podatników:

 • największych podatników obsłuży jeden urząd skarbowy – I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie;
 • wyspecjalizowane urzędy skarbowe skoncentrują się na dużych podmiotach gospodarczych;
 • drobne podmioty z udziałem kapitału zagranicznego wrócą do pozostałych urzędów skarbowych.

NORMY SZACUNKOWE NA 2021 R.

Rozporządzeniem z dnia 25 listopada 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej określił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, obowiązujące w 2021 r.

MINIMALNE STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH

Stawki minimalne podatku od środków transportowych na rok 2021 zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r.

 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

LIMIT DLA ULG W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

Komisja Europejska zatwierdziła podwyższony limit pomocy publicznej dotyczący udzielania przez organy podatkowe ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w postaci odroczenia terminów płatności podatków i rozkładania ich na raty, wynoszący 800 tys. euro.

 PRAWO 

UŁATWIENIA DLA KIEROWCÓW

Koniec z wymianą dowodu rejestracyjnego, kiedy skończy się miejsce na pieczątki z badania technicznego, brak konieczności wożenia ze sobą dokumentu prawa jazdy, możliwość zarejestrowania pojazdu w miejscu czasowego zamieszkania – to najważniejsze zmiany, które weszły w życie 4 i 5 grudnia 2020 r.

 KADRY I ZUS 

PRACA ZDALNA W IZOLACJI

W nowelizacji „ustawy covidowej” m.in. umożliwiono wykonywanie pracy zdalnej pracownikom przebywającym w izolacji z powodu zakażenia koronawirusem, którzy nie mają objawów chorobowych lub infekcję
przechodzą łagodnie.