Aktualności: podatki, przedsiębiorczość, prawo, kadry i ZUS

|
Grupa Doradcza KDRC

PODATKI

 

SZERSZE ZWOLNIENIE OD PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN

Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn ma na celu zwol- nienie od podatku nabycia w drodze dziedziczenia lub darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych przez osoby przebywające, bądź też które przebywały w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, jeżeli darczyńcą lub spadkodawcą była osoba tworzą- ca rodzinę zastępczą lub prowadząca rodzinny dom dziecka, w którym przebywała osoba obdarowana lub spadkobierca. Dzięki nowelizacji ze zwolnienia będą więc mogli skorzystać także wychowankowie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych i regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Ustawa zawiera przepis przejściowy stanowiący, iż do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem jej wejścia w życie stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 

ROZWÓJ PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH

30 września minister finansów Tadeusz Kościński oraz przedstawiciele Związku Banków Polskich, organizacji płatniczych i Fundacji Polska Bezgotów- kowa podpisali porozumienie w sprawie współpracy przy upowszechnianiu płatności bezgotówkowych. Dokument zakłada kontynuację Programu Polska Bezgotówkowa, którego celem jest rozwój sieci akceptacji płatności bezgotówkowych, m.in. przez finansowanie terminali płatniczych dla przedsiębiorców. Dokument pozwoli na przedłużenie finansowania terminali na rzecz podmiotów z sektora publicznego co najmniej do 31 grudnia 2025 r.

Podpisana umowa zastąpi porozumienie zawarte w 2017 r. przez Ministerstwo Rozwoju, Visa, Master- card oraz Związek Banków Polskich, na podstawie którego utworzono Fundację Polska Bezgotówkowa i uruchomiono Program Polska Bezgotówkowa.

Program Polska Bezgotówkowa to unikatowa ini- cjatywa rynkowa w skali świata. Dzięki niemu do 30 września 2020 r. dofinansowanie do uruchomienia płatności bezgotówkowych otrzymało 235 tys. pod- miotów w Polsce. To blisko 50% instytucji, w których odbywają się płatności bezgotówkowe. Zainstalowano ponad 325 tys. terminali, co oznacza, że prawie co trzeci terminal w Polsce funkcjonuje dzięki wsparciu Programu. Za pośrednictwem tych terminali do 31 sierpnia 2020 r. zrealizowano 355 mln transakcji na łączną kwotę ponad 19 mld zł. W ten sposób Program przyczynił się do zmniejszenia skali wykluczenia finansowego i cyfrowego zarówno wśród przedsiębiorców, jak i konsumentów.

 

POLSKA DOŁĄCZYŁA DO PANEUROPEJSKIEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO DOT. COVID-19

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński 15 października 2020 r. podpisał umowę, zgodnie z którą Polska przystąpiła do Pa- neuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego. Fundusz został stworzony przez państwa UE i pozwoli Gru- pie EBI (Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny) na zwiększenie wsparcia dla inwestycji o ok. 200 mld euro. Jego głównym celem jest finansowanie operacji o wysokim profilu ryzyka. Bank skorzysta przy tym z pokrycia ryzyka w ramach gwarancji udzielonych przez państwa członkowskie. Fundusz będzie miał określone, indywidualne cele i kryteria kwalifikowalności. Okres inwestycji Funduszu będzie trwał do końca 2021 r., z możliwością przedłużenia.

Wsparcie będzie oparte na instrumentach finansowych, które będą wdrażane zgodnie z potrzebami i we współpracy z krajowymi instytucjami finansowymi oraz bankami rozwoju (w Polsce – Bank Gospodarstwa Krajowego).

Udział Polski w Funduszu otworzy możliwość skorzystania ze wsparcia finansowego przez polskie podmioty, które zmagają się ze skutkami pandemii COVID-19. Wsparcie to będzie udzielane bezpośrednio lub pośrednio przez krajowe instytucje finansowe, takie jak:

  • banki komercyjne,
  • instytucje finansowe i gwarancyjne, mikrofinan- sowe oraz rozwojowe,
  • spółki leasingowe, fundusze kapitałowe (venture capital),
  • spółki celowe i prywatne fundusze kredytowe itp.

Będą one korzystać z takich instrumentów jak: pożyczki, inwestycje kapitałowe i quasi-kapitałowe, udziały w ryzyku, zakup papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami oraz gwarancje.

 

PRAWO

 

DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE

Dzięki przepisom nowej ustawy o doręczeniach elektronicznych uproszczeniu ulegnie komunikacja urzędów z obywatelami i przedsiębiorcami oraz wymiana korespondencji między samymi urzędami. Ustawa na nowo definiuje zasady wymiany korespondencji między podmiotami publicznymi a innymi podmiotami publicznymi, między podmiotami publicznymi a podmiotami niepublicznymi oraz między podmiotami publicznymi a osobami fizycznymi. Domyślną formą korespondencji wymagającej potwierdzenia nadania lub odbioru ma być – zamiast papierowego listu – publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Osoby wykluczone cyfrowo lub z innych powodów niegotowe na odbiór urzędowej korespondencji w formie cyfrowej w dalszym ciągu będą miały możliwość otrzymywania korespondencji w tradycyjny sposób.

 

KADRY I ZUS

 

ZUS ROZLICZY SKŁADKI FIRM

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zdejmie z przedsiębiorców i pracodawców obowiązki związane z rozliczaniem składek. ZUS weźmie na siebie odpowiedzialność za te rozliczenia. Takie wnioski płyną z przyjętego przez Zarząd ZUS planu w zakresie kluczowych projektów w procesie transformacji systemu zabezpieczenia społecznego oraz ZUS na najbliższe 3 lata. Sposób funkcjonowania Zakładu oraz całego systemu zabezpieczenia społecznego ulegnie przez ten czas poważnemu przeobrażeniu.

– „Zakład weźmie na siebie odpowiedzialność związaną z rozliczaniem składek. Dzięki temu zapobiegniemy błędom m.in. w kwestii ustalania podstawy wymiaru składek. Przedsiębiorcy będą mieli pewność co do swoich rozliczeń. Ponadto wprowadzenie reformy pozytywnie wpłynie na jakość danych zgromadzonych na kontach płatników i ubezpieczonych w ZUS. Pozwoli to szybciej przyznawać zasiłki, emerytury i renty – z uwagi na mniejszą liczbę postępowań wyjaśniających” – powiedziała prof. G. Uścińska, Prezes ZUS.

 

RZĄD ROZWAŻA PEŁNE OSKŁADKOWANIE UMÓW ZLECENIA

– „Zależy nam na tym, by Polacy otrzymywali jak najwyższe świadczenia emerytalne, pozwalające godnie przeżyć jesień życia. Analizujemy różne warianty, rozmawiamy z partnerami społecznymi na temat różnych rozwiązań, również tych dotyczących oskładkowania umów zlecenia. Jednak żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte” – powiedział Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. 

Obecnie, co do zasady, składki płacone od umów zlecenia są bardzo niskie, czego konsekwencją jest wysokość otrzymywanych przez zleceniobiorców zarówno świadczeń krótkoterminowych (zasiłki chorobowe, macierzyńskie, gdy osoby te podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom chorobowym), jak i świadczeń długoterminowych (renta z tytułu niezdolności do pracy, emerytura), która jest nieadekwatna (znacznie niższa) od otrzymywanych przychodów z tytułu wykonywanych umów cywilnoprawnych. Tytuły do ubezpieczenia są kumulowane tylko do osiągnięcia z tytułu umowy zlecenia podstawy wymiaru składek nie niższej niż najniższe wynagrodzenie za pracę.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomniało, że dyskusja o zmianie obowiązujących przepisów toczy się od kilku lat. Także partnerzy społeczni postulowali ograniczenie funkcjonującej w systemie ubezpieczeń społecznych hierarchizacji tytułów ubezpieczeń i uporządkowanie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym. Temat wielokrotnie poruszany był też na forum Rady Dialogu Społecznego – mówił Stanisław Szwed.

Takie uporządkowanie systemu i ujednolicenie zasad oskładkowania pracy najemnej byłoby m.in. krokiem w kierunku likwidacji nadużywania innych form zatrudnienia niż umowy o pracę. Resort proponuje, aby wyższe składki przedsiębiorcy płacili od wynagrodzeń osób, które pracują na co najmniej dwóch umowach zlecenia lub łączą pracę na zleceniu z etatem i działalnością gospodarczą.

 

ŚWIADCZENIA WYRÓWNAWCZE DLA OSÓB REPRESJONOWANYCH

Dzięki nowym przepisom każda osoba mająca status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, której świadczenie emerytalne lub rentowe jest niższe niż 2400 zł, będzie miała prawo do świadczenia wyrównawczego. Wnioski do ZUS można składać od 15 października 2020 r.