Aktualności: podatki, przedsiębiorczość, prawo, kadry i ZUS

|
Grupa Doradcza KDRC
Aktualności: podatki, przedsiębiorczość, prawo, kadry i ZUS

 PODATKI 

JAK RZĄD CHCE OBNIŻYĆ PIT?

Parlament pracuje nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Wśród przyjętych 12 maja br. przez Sejm rozwiązań znalazły się m.in. następujące:

 • obniżenie stawki PIT z 17% do 12%;
 • likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej;
 • możliwość odliczenia części składek zdrowotnych przez przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej;
 • preferencyjne rozliczenie w przypadku samotnych rodziców, którzy skorzystają z 1,5 kwoty wolnej, czyli 45 tys. zł (samotni rodzice wychowujący dziecko z niepełnosprawnościami skorzystają z podwójnej kwoty wolnej, czyli 60 tys. zł);
 • szereg innych preferencji prorodzinnych, w tym np. zwiększenie kwoty dochodów dziecka bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców (z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r.), jak też rozdzielenie renty rodzinnej od dochodów rodzica, dzięki czemu dziecko skorzysta z kwoty wolnej;
 • możliwość ponownego wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy lub ryczałt;
 • ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia PIT; zeznania: PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39, PIT-38 będą składane w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia;
 • fakultatywny wzór PIT-2, w którym zawierać się będą oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki;
 • brak składki zdrowotnej od renty małoletnich dzieci oraz od wynagrodzenia osób powołanych do realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich – do 6000 zł wynagrodzenia rocznie;
 • od 1 stycznia 2023 r. wprowadzona zostanie możliwość dzielenia kwoty wolnej w zaliczkach na maksymalnie 3 płatników oraz rozliczania jej w tytułach, w których dotychczas nie była uwzględniana przez płatników, np. przy umowach zlecenia;
 • brak odpowiedzialności pracodawcy w razie nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT z uwagi na błędną informację przekazaną przez pracownika;
 • ulga na zabytki wyłącznie na renowację, konserwację i remonty. Dojdzie też warunek formalny – z ulgi skorzystać będzie można po zatwierdzeniu remontu przez konserwatora zabytków.

  Ustawa pozostawiła bez zmian korzystne rozwiązania, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., w tym m.in. wyższą kwotę wolną (30 tys. zł) i wyższy próg podatkowy (120 tys. zł).

WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH SAMORZĄDOM BEZ VAT

Minister Finansów wydał rozporządzenie, dzięki któremu od 10 maja 2022 r. wynajem, dzierżawa nieruchomości mieszkalnych na własny rachunek na rzecz JST, ich jednostek organizacyjnych i jednoosobowych spółek JST – korzysta ze zwolnienia z VAT. Ze zwolnienia można korzystać pod warunkiem, że usługi są przeznaczane na dalszy wynajem lub dzierżawę tych nieruchomości na rzecz osób fizycznych na ich własne cele mieszkaniowe.

UNIKANIE PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA Z HOLANDIĄ

W Dzienniku Ustaw RP opublikowano Protokół o zmianie Konwencji między Polską a Holandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Wprowadza on do tekstu Konwencji tzw. klauzulę nieruchomościową i tzw. test podstawowego celu. Protokół zmienia też definicję zagranicznego zakładu. Ponadto wprowadza pojęcie tzw. uznawanego funduszu emerytalnego i zasadę, że dochód uzyskiwany w związku z likwidacją spółki lub nabyciem udziałów (akcji) własnych przez spółkę jest uznawany za dochód akcji.

 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

SPORZĄDZENIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 R.

Generalnie w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, termin na sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. upływa 30 czerwca br.

Jednak, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2022 r. poz. 561), wydłużono terminy dotyczące sprawozdawczości za 2021 r. Termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. (sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r.) w jednostkach, o których mowa w art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy o rachunkowości (z wyjątkami dotyczącymi jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną oraz jednostek nadzorowanych przez KNF), przedłużono o 3 miesiące, tj. do 30 września 2022 r. Przy czym termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. dla:

 • spółdzielni mieszkaniowych – jest przedłużony do 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
 • niektórych jednostek (niebędących spółkami kapitałowymi, spółkami komandytowo-akcyjnymi, spółkami jawnymi lub komandytowymi, których wszystkimi wspólnikami lub akcjonariuszami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej), w których – ze względu na liczbę członków organów zatwierdzających i brak możliwości ich zwołania przy ograniczeniach epidemicznych oraz brak możliwości podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – nie jest możliwe zatwierdzenie sprawozdania w terminie określonym w ustawie o rachunkowości – jest przedłużony do 6 tygodni od dnia ustania którejkolwiek ze wskazanych przesłanek.

KOLEJNA PODWYŻKA STÓP

Rady Polityki Pieniężnej postanowiła podwyższyć od 6 maja 2022 r. stopy procentowe NBP o 0,75 pkt. proc. – do poziomu:

 • stopa referencyjna 5,25% w skali rocznej;
 • stopa lombardowa 5,75% w skali rocznej;
 • stopa depozytowa 4,75% w skali rocznej;
 • stopa redyskonta weksli 5,30% w skali rocznej;
 • stopa dyskontowa weksli 5,35% w skali rocznej.

KRAJOWA GRUPA SPOŻYWCZA

W Ministerstwie Aktywów Państwowych nastąpiło zawarcie umowy objęcia przez Skarb Państwa akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Krajowej Spółki Cukrowej. Podpisane umowy tworzą formalnie Krajową Grupę Spożywczą. To jest początek procesu konsolidacji sektora rolno-spożywczego, za nim pójdą kolejne. Chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe, by polski rolnik uwolnił się od spekulacyjnego charakteru działań niektórych zagranicznych podmiotów.

Wcześniej, 29 marca br., podpisano pomiędzy Ministrem Aktywów Państwowych a Dyrektorem Generalnym KOWR porozumienia w sprawie przekazania przez KOWR Ministrowi Aktywów Państwowych wykonywania praw z udziałów w kilku spółkach przezeń nadzorowanych.

 PRAWO 

SYSTEM REKOMPENSAT DLA SEKTORÓW I PODSEKTORÓW ENERGOCHŁONNYCH

Dzięki nowelizacji limit środków przeznaczony na wypłaty rekompensat w latach 2022-2031 wyniesie ponad 45 mld zł, co stanowi wzrost o 30,7 mld zł w stosunku do obowiązującej wcześniej ustawy.

USTAWA SANKCYJNA

Celem ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego jest przyjęcie rozwiązań prawnych na poziomie krajowym, które umożliwią skuteczne stosowanie przepisów wydanych przez UE w odpowiedzi na atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Ustawa umożliwia stworzenie odrębnej od wykazów zawartych w unijnych rozporządzeniach listy osób i podmiotów, wobec których znajdą zastosowanie środki w postaci zamrożenia ich funduszy i zasobów gospodarczych. Ustawa wprowadza też zakaz przywozu na terytorium Polski i tranzytu przez jej terytorium węgla znajdującego się na pozycji 2701 Nomenklatury Scalonej (CN) oraz koksu znajdującego się na pozycji 2704 Nomenklatury Scalonej (CN) z obszaru Federacji Rosyjskiej albo Białorusi.

 KADRY I ZUS 

ZATRUDNIENIE OBYWATELI UKRAINY W POLSCE

Na mocy rządowej specustawy obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego br., mogą podejmować pracę bez konieczności uzyskania specjalnego zezwolenia. Z danych MRiPS wynika, że do początku maja, dzięki tym rozwiązaniom, zatrudnienie znalazło 102 tys. obywateli Ukrainy. 75% z nich to kobiety.