Aktualności: podatki, przedsiębiorczość, prawo, kadry i ZUS

|
Grupa Doradcza KDRC
Aktualności: podatki, przedsiębiorczość, prawo, kadry i ZUS

 PODATKI 

KASY ON-LINE

Od 1 lipca 2021 r. kolejne branże i usługi objęte zostały obowiązkiem rejestrowania obrotu za pomocą kas fiskalnych on-line. Urządzenia te przesyłają dane do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Usługi objęte obowiązkiem ewidencjonowania z użyciem kas on-line od 1 lipca 2021 r.:

 • budowlane,
 • fryzjerskie,
 • kosmetyczne i kosmetologiczne,
 • opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawnicze,
 • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – usługi wstępu.

NOWE ZASADY WYPEŁNIANIA JPK_VAT Z DEKLARACJĄ

Dla rozliczeń podatku od towarów i usług za okresy lipiec – grudzień 2021 r. obowiązują aktualne struktury JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M, JPK_V7K), ale ze zmienionymi zasadami wypełniania. Celem zmian w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług jest ułatwienie podatnikom wywiązywania się z obowiązków ewidencyjnych, wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych, a także wprowadzenie zmian związanych z tzw. unijnym pakietem VAT e-commerce.

Wdrożenie nowego wzoru dokumentu JPK_VAT z deklaracją planowane jest od rozliczenia za styczeń 2022 r. Aby umożliwić sprawne rozliczanie podatku od towarów i usług za okresy od lipca do grudnia 2021 r., stosujemy obecną strukturę JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M i JPK_V7K). Przy jej wypełnianiu m.in.:

 1. nie stosujemy oznaczenia MPP zarówno w części sprzedażowej, jak i zakupowej ewidencji – nie należy wypełniać tego pola;
 2. nie stosujemy oznaczenia transakcji SW – nie należy wypełniać tego pola;
 3. stosujemy oznaczenie EE dla każdego z poniższych rodzajów transakcji: 
  • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju;
  • świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innyego niż terytorium kraju.

Zmiany dotyczą też definicji dla wybranych grup towarów i usług (GTU) oraz wybranych procedur, które należy stosować już od 1 lipca 2021 r.

AKCYZA PRZY PRZEREJESTROWANIU POJAZDU NA SAMOCHÓD OSOBOWY

Przepis przejściowy przesuwa na 1 lipca 2022 r. termin powstania obowiązku podatkowego z tytułu zmiany rodzaju pojazdu na samochód osobowy, w tym samochód kempingowy, który nastąpi w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Oznacza to, że dopiero od 1 lipca 2022 r. podatnicy będą mieć obowiązek złożenia deklaracji uproszczonej oraz obliczenia i zapłaty akcyzy od samochodów, w przypadku których nastąpiła zmiana rodzaju pojazdu na samochód osobowy w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Pozostałe zmienione regulacje akcyzowe to m.in.:

 • opodatkowanie nabycia lub posiadania samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju w przypadku, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu, lub w wyniku kontroli np. podatkowej nie ustalono, że podatek akcyzowy został zapłacony.
 • obowiązek uzyskania dla celów związanych z rejestracją samochodów ciężarowych oraz specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy.

NOWE BANDEROLE NA WYROBY WINIARSKIE

Od 1 lipca br. obowiązują nowe wzory znaków akcyzy na wyroby winiarskie, z okresem przejściowym do końca roku.

 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWÓJ RZEMIOSŁA

Rada Ministrów przyjęła program wspierający rozwój branży rzemieślniczej, a także wzmacniający funkcjonowanie i organizację samorządu gospodarczego rzemiosła w Polsce. Roczny budżet programu „Polski Inkubator Rzemiosła”, który zostanie uruchomiony wkrótce, wynosi 10 mln zł, a jego działanie zaplanowano na lata 2021-2030. Do jego głównych celów należy wsparcie infrastrukturalne i instytucjonalne organizacji rzemieślniczych oraz rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle.

 PRAWO 

ZASZCZEPIENIE A RODO

PUODO podał, że przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie uprawniają podmiotów zobowiązanych do przestrzegania określonego tymi przepisami limitu osób do żądania od nich udostępnienia informacji o zaszczepieniu przeciwko COVID-19. Ewentualne okazywanie dowodów potwierdzających fakt zaszczepienia może się odbywać z inicjatywy samej osoby zainteresowanej skorzystaniem z usług takiego podmiotu.

VIATOLL TYLKO DO 30 WRZEŚNIA

Od 1 lipca rozpoczął się okres przejściowy dla przewoźników. Oznacza to, że równolegle funkcjonują dwa systemy – viaTOLL i nowy e-TOLL. Przewoźnicy powinni w okresie przejściowym przejść do nowego systemu e-TOLL.

Nowy system e-TOLL służy do poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) dla pojazdów ciężkich i lekkich. System e-TOLL to nowoczesne rozwiązanie, oparte na technologii pozycjonowania satelitarnego. Docelowo zastąpi system viaTOLL, który zostanie wygaszony 30 września 2021 r

ZMIANA USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

Celem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami jest wzmocnienie nadzoru wojewodów nad gospodarowaniem nieruchomościami przez organy reprezentujące w tym zakresie Skarb Państwa oraz uproszczenie związanych z tym procedur. Nowe regulacje zwiększą udział wojewodów w procesie gospodarowania mieniem państwowym. Pozwolą także sprawniej kontrolować stan zasobu Skarbu Państwa i wzmocnią ochronę interesów SP w zakresie gospodarowania nieruchomościami. Najważniejsze rozwiązania przewidziane w nowelizacji:

 • przywrócenie sprawdzonej w dotychczasowej praktyce formuły planów wykorzystania zasobu zatwierdzanych przez wojewodów. Pozwolą one uwzględnić w perspektywie zagospodarowania nieruchomości specyficzne dla danego regionu uwarunkowania oraz potrzeby społeczności lokalnej. Rozwiązanie to zastąpi instrument planowania na szczeblu centralnym – Politykę gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
 • możliwość zobowiązania starosty przez wojewodę do podjęcia określonych w ustawie czynności względem nieruchomości należących do zasobu Skarbu Państwa, a także do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego,
 • obowiązek przekazania nieruchomości przez starostę na cel określony we wniosku wojewody lub ministra,
 • przyznanie wojewodom kompetencji do pozyskiwania od starostów oraz innych organów informacji dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa,
 • prawo do dokonania przez wojewodę określonych czynności względem nieruchomości Skarbu Państwa, w przypadku, gdy pomimo takiego obowiązku nie realizuje ich właściwy organ,
 • doprecyzowanie rodzaju zobowiązań, które obciążają jednostkę organizacyjną sprawującą trwały zarząd.

 KADRY I ZUS 

ZWROT KOSZTÓW UŻYWANIA PRYWATNEGO SAMOCHODU PRACOWNIKA BEZ PIT

13 lipca 2021 r. (sygn. I SA/Gd 425/21) WSA w Gdańsku wydał kolejny korzystny dla podatników wyrok. Opowiedział się w nim za wyłączeniem z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dokonywanego przez pracodawcę na rzecz pracownika świadczenia pieniężnego tytułem miesięcznego ryczałtu stanowiącego zwrot kosztów używania prywatnego samochodu pracownika dla celów służbowych w jazdach lokalnych. Według bowiem art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o PIT, na warunkach wskazanych tym przepisem, zwolnieniem z opodatkowania objęty został zwrot kosztów używania prywatnego samochodu pracownika dla celów służbowych dokonywanego w sytuacji, w której obowiązek zwrotu takich kosztów wynika z przepisów odrębnych ustaw.

 

O szczegóły zapytaj Swojego Doradcę.