Aktualności: podatki, przedsiębiorczość, prawo, kadry i ZUS

|
Grupa Doradcza KDRC

 PODATKI 

TAX FREE W NOWYM WYDANIU

Ułatwienia dla przedsiębiorców i dla podróżnych, wszystkie informacje w jednym miejscu, równe szanse na rynku, wygoda i oszczędność czasu – to główne korzyści nowego TAX FREE (tj. systemu zwrotu podatku VAT podróżnym), który zacznie działać od 1 stycznia 2022 r. Obecnie w formie papierowej, od przyszłego roku w formie elektronicznej. Już 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy będą mogli rejestrować się na PUESC, tak aby móc dostosować się do nowych przepisów.

SLIM VAT 2 – BILETY JAKO FAKTURY

Przygotowano projekt rozporządzenia zmieniającego zasady uznawania biletów za faktury. To pierwsza ze zmian wdrażanych do systemu podatkowego w ramach pakietu uproszczeń w podatku od towarów i usług – SLIM VAT 2. W obecnym stanie prawnym za fakturę uznaje się dokument potwierdzający np. przejazd płatną autostradą lub bilet autobusowy, bądź też kolejowy na odległość nie mniejszą niż 50 km. Ministerstwo Finansów zaproponowało zniesienie tego limitu.

WSPARCIE PODATNIKÓW W CZASIE PANDEMII COVID-19

KAS zapewnia, że wspiera podatników, którzy w związku z pandemią COVID-19 mają problemy z terminową zapłatą należności podatkowych. Mogą oni wystąpić z wnioskiem o rozłożenie na raty podatku, odroczeniem terminu jego zapłaty i umorzeniem zaległości podatkowych. Takie wnioski rozpatrywane są w pierwszej kolejności. Od początku pandemii KAS przyznała ulgi na łączną kwotę ok. 6,8 mld zł.

PAKIET AKCYZOWY

Ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (tzw. pakiet akcyzowy) ma uszczelnić system i pomóc wyeliminować nieprawidłowości dotyczące opodatkowania wyrobów akcyzowych, w tym samochodów osobowych. Zmiany objęły np.:

  •  wprowadzenie obowiązku składania elektronicznych deklaracji akcyzowych (z wyłączeniem tych, które są składane przez osoby fizyczne), ewidencji i innych dokumentacji w związku z obrotem wyrobami akcyzowymi. Zmiana umożliwi automatyczną analizę deklaracji przez administrację.
  • uszczelnienie systemu uzyskiwania oraz cofania zezwoleń akcyzowych. Zmiana znacznie utrudni uzyskiwanie zezwoleń na obrót towarami akcyzowymi przez tzw. „słupy”. Urzędowi łatwiej będzie odmówić wydania zezwolenia akcyzowego, gdy będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że wnioskujący nie będzie płacił akcyzy, np. gdy nie ma środków ani doświadczenia, które pozwoliłyby mu na prowadzenie działalności, którą deklaruje urzędowi.
  • uszczelnienie systemu poboru akcyzy w zakresie paliw opałowych. Łatwiejsze będzie zwalczanie używania niżej opodatkowanego oleju opałowego do celów napędowych, np. w samochodach. Jakość paliwa pod kątem jego pochodzenia badać będzie nie tylko Krajowa Administracja Skarbowa, ale również Inspekcja Handlowa.
  • uszczelnienie systemu poboru akcyzy dotyczące alkoholu etylowego skażonego. Nowe przepisy utrudnią odzyskiwanie alkoholu etylowego z produktów zawierających w swym składzie alkohol częściowo skażony.
  • uszczelnienie systemu poboru akcyzy dotyczące paliw żeglugowych. Zmiany ograniczą oszustwa w zakresie paliwa zwolnionego z akcyzy na potrzeby statków śródlądowych i rybackich, które często jest wykorzystywane do innych pojazdów. Warunkiem zwolnienia z akcyzy stanie się wpisanie statku, na którego potrzeby kupuje się paliwo, do odpowiedniego rejestru, tak aby można było zweryfikować, czy statek w rzeczywistości pływa albo jest zdolny do pływania.
  • uszczelnienie system poboru akcyzy od samochodów osobowych. Wdrażane przepisy utrudnią rejestrację samochodów osobowych jako ciężarowe celem uniknięcia płacenia akcyzy.
  • wyłączenie osób fizycznych produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW z obowiązku prowadzenia ewidencji.
  • podwyższenie, w ramach nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego, za określone przestępstwa skarbowe dotyczące wyrobów akcyzowych, górnej granicy zagrożenia sankcją w postaci kary pozbawienia wolności, objęcie penalizacją czynów dotychczas niestanowiących przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi wbrew przepisom ustawy o podatku akcyzowym.

 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

PROJEKT USTAWY O FINANSOWANIU SPOŁECZNOŚCIOWYM DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH

Projektowana ustawa ma regulować działalność platform crowdfundingowych, dostosowując polskie prawo do unijnego. Crowdfunding będzie prostszy, szybszy i na jednolitych zasadach w całej UE. Platformy crowfundingowe będą podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Podawanie nieprawdziwych informacji w ofercie finansowania społecznościowego będzie karane.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KAS REJESTRUJĄCYCH

1 maja 2021 r. straciło moc aktualne rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Trwają prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących, zarówno w zakresie kas on-line, jak i kas z elektronicznym zapisem kopii. Nowe przepisy podlegają notyfikacji do Komisji Europejskiej. Nie wpływa to na ważność dotychczas wydanych potwierdzeń o spełnianiu kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących.

 PRAWO 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

1 kwietnia w całej Polsce rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział jest obowiązkowy (jak też podawanie prawdziwych danych), pod groźbą kar.

Spis potrwa do 30 września 2021 r. Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii spisowej. Podstawową metodą realizacji obowiązku spisowego jest samospis poprzez aplikację na stronie: https://nsp2021.spis.gov.pl/ Internetowo można się spisać również w urzędach gmin i wojewódzkich urzędach statystycznych na specjalnie przygotowanych w tym celu stanowiskach komputerowych.

Spisać można się też na infolinii spisowej obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej pod numerem – 22 279 99 99.

Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania. Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczęli pracę w maju br.

DECYZJA O SYSTEMIE ZASOBÓW WŁASNYCH UE

Parlament przyjął projekt ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej z 14 grudnia 2020 r. dotyczącej systemu zasobów własnych UE.

 KADRY I ZUS 

DZIECI I OZDROWIEŃCY DO WYSZCZEPIENIA NA COVID-19

Rejestracja na szczepienie 16 i 17-latków rozpoczęła się 17 maja 2021 r. Umożliwiono też szybsze szczepienie ozdrowieńców. E-skierowanie na szczepienie przeciw COVID-19 dostaną oni, jeśli minęło 30 dni od pozytywnego wyniku testu na koronawirusa.

UMOWA Z IZRAELEM

1 maja weszła w życie umowa o zabezpieczeniu społecznym z Państwem Izrael. Tego samego dnia weszły w życie także przepisy wykonawcze związane z tym porozumieniem. Umowa tworzy podstawy koordynacji systemów ubezpieczeniowych obowiązujących w Polsce i w Izraelu.