Aktualności: podatki, przedsiębiorczość, prawo, kadry i ZUS

|
Grupa Doradcza KDRC
Aktualności: podatki, przedsiębiorczość, prawo, kadry i ZUS

 PODATKI 

TARCZA ANTYINFLACYJNA PRZEDŁUŻONA

Nowelizacja ustawy o VAT przewiduje, że o 2 miesiące, czyli do końca lipca br., są przedłużone: obniżka akcyzy na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżki stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe i czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży ww. paliw. Oprócz tego, na 2 miesiące jest obniżona akcyza na lekki olej opałowy.

Nowelizacja ustawy o VAT przedłuża tarczę antyinflacyjną w zakresie akcyzy i podatku od sprzedaży detalicznej (zwanego potocznie podatkiem handlowym). Przedłużenie do końca lipca 2022 r. dotyczy:

 • obniżki stawek podatku akcyzowego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG,
 • zwolnienia z podatku akcyzowego energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe,
 • wyłączenia z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej sprzedaży ww. paliw.

Dodatkowo na 2 miesiące – od czerwca do końca lipca – obniżona została stawka akcyzy do poziomu minimum unijnego na lekki olej opałowy.

Obniżenie stawek akcyzy na paliwa silnikowe, olej opałowy i energię elektryczną oraz zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych będzie wyłącznym kosztem budżetu państwa, szacowanym na 541,2 mln zł (łącznie z VAT). Nowe rozwiązanie spowoduje także ubytek dochodów budżetu państwa z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej w kwocie ok. 55,1 mln zł. Zmiany w akcyzie obowiązują od 1 czerwca do 31 lipca br. Do końca lipca działa również druga tarcza antyinflacyjna, która obniża stawki VAT na żywność, nawozy i paliwa. Kolejna ustawa dalej przedłuża tarcze.

DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ W 2022 R.

Według Centrum im. Adama Smitha w tym roku dzień wolności podatkowej w Polsce przypada na 13 czerwca, tj. na 164 dzień bieżącego roku.

Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków, niezależnie od tego, jak się nazywają, w tym opłat i składek, a które są przymusowe, pracujemy więc 163 dni z 365, a więc o 9 dni krócej niż w roku 2021. W 2021 r. dzień wolności podatkowej przypadał na 22 czerwca, w 2020 r. – 10 czerwca, w 2019 r. – 8 czerwca, a w roku 2018 – 6 czerwca.

Dzień wolności podatkowej jest symbolicznym momentem, kiedy przestajemy pracować dla rządu, a zaczynamy pracować dla siebie i dla naszych rodzin.

 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

TYMCZASOWA LIBERALIZACJA HANDLU Z UKRAINĄ

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie tymczasowej liberalizacji handlu z Ukrainą wprowadza następujące środki preferencyjne:

 • preferencyjne stawki celne na przywóz do Unii niektórych produktów przemysłowych pochodzących z Ukrainy, które objęte są siedmioletnim okresem wycofywania zgodnie z załącznikiem I-A do układu o stowarzyszeniu, ustala na poziomie zerowym;
 • zawiesza stosowanie systemu cen wejścia w odniesieniu do produktów, do których ma on zastosowanie zgodnie z załącznikiem I-A do układu o stowarzyszeniu; w odniesieniu do tych produktów nie obowiązują żadne należności celne;
 • zawiesza wszystkie kontyngenty taryfowe ustanowione na podstawie załącznika I-A do układu o stowarzyszeniu, a produkty objęte tymi kontyngentami dopuszcza do przywozu do Unii z Ukrainy bez żadnych należności celnych.

Powyższe środki preferencyjne mają zastosowanie do produktów, które w dniu 4 czerwca 2022 r. znajdują się w tranzycie z Ukrainy do UE lub objęte są kontrolą celną w Unii, z zastrzeżeniem złożenia stosownego wniosku do właściwych organów celnych UE w terminie sześciu miesięcy od tej daty.

Rozporządzenie będzie stosowane do 5 czerwca 2023 r.

ODROCZENIE TERMINU OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA KAS REJESTRUJĄCYCH W MYJNIACH SAMOCHODOWYCH

O 3 miesiące resort finansów przesuwa termin obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Dotyczy to mycia, czyszczenia samochodów i innych podobnych usług, w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta.

Nowy termin to 1 października 2022 r. Odroczenie nie wyklucza wcześniejszego zainstalowania kas rejestrujących. MF ostrzega, że termin ten nie będzie dalej przedłużany.

ZAKAZ SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW SPALINOWYCH OD 2035 ROKU

Parlament Europejski zagłosował za elementem pakietu walki ze zmianami klimatycznymi “Fit for 55”, który wprowadza m.in. zakaz rejestracji samochodów z silnikami spalinowymi od 2035 r. Już od 2035 roku na terenie Unii Europejskiej nie będzie można sprzedawać samochodów osobowych i lekkich dostawczych z napędem spalinowym.

Celem pakietu jest zredukowanie do 2030 roku emisji CO2 o co najmniej 55% w stosunku do roku 1990. Elementem tego programu jest m.in. zakaz rejestracji nowych samochodów z silnikami spalinowymi od 2035 r. Od tej daty na rynku unijnym będą zatem mogły być sprzedawane już tylko samochody elektryczne.

STOPY PROCENTOWE NBP ZNÓW PODNIESIONE

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła podwyższyć od 9 czerwca 2022 r. stopy procentowe NBP o 0,75 pkt. proc. – do poziomu:

 • stopa referencyjna 6,00% w skali rocznej;
 • stopa lombardowa 6,50% w skali rocznej;
 • stopa depozytowa 5,50% w skali rocznej;
 • stopa redyskonta weksli 6,05% w skali rocznej;
 • stopa dyskontowa weksli 6,10% w skali rocznej.

ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów. Określa kompetencje organów dotyczące systemu kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną, wprowadza ułatwienia dotyczące stosowania nawozów dopuszczonych w innych państwach Unii Europejskiej i Turcji. Będzie je można łatwiej sprowadzać do Polski.

Nowe przepisy przewidują wyższe stawki wsparcia dla rolników ekologicznych stosujących nasiona ekologicznej jakości. Nie minister rolnictwa, a główny inspektor inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych będzie miał uprawnienia do kontroli certyfikacji produkcji ekologicznej oraz wydawania decyzji i poleceń, służących zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań jednostek certyfikujących.

Ustawa wprowadza dotkliwe kary za zamieszczanie w reklamie lub opisie handlowym produktu niespełniającego wymagań przepisów o rolnictwie ekologicznym, oznaczeń odnoszących się do produkcji ekologicznej, aby zwiększyć ochronę konsumentów i producentów przed nieuczciwymi praktykami.

 PRAWO 

SEJM PRZYJĄŁ 2 WAŻNE USTAWY Z SEKTORA MIESZKANIOWEGO I BUDOWNICTWA

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw przewiduje dalszą cyfryzację procesów administracyjnych w budownictwie, w tym możliwość prowadzenia dziennika budowy oraz książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej.

Celem ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych jest zabezpieczenie finansów publicznych poprzez m.in. uporządkowanie i uzupełnienie regulacji dotyczących wsparcia dla budownictwa socjalnego i komunalnego, tak aby zwiększone zainteresowanie programami wsparcia nie skutkowało przekraczaniem przewidzianych limitów rocznych, a także zapewnienie płynnej realizacji programów rządowych w sytuacji ewentualnego wystąpienia na rynkach finansowych zjawiska ujemnych stóp procentowych. Nowelizacja przywraca walne zgromadzenia spółdzielni i zebrania właścicieli, których przeprowadzanie zostało zawieszone przepisami obowiązującymi podczas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 KADRY I ZUS 

14 EMERYTURA 

Zgodnie z ustawą czternaste emerytury będą wypłacane od 25 sierpnia do 20 września 2022 r. Świadczenie w wysokości najniższej emerytury (1338,44 zł brutto) otrzymają emeryci i renciści, których wysokość świadczeń nie przekracza 2,9 tys. zł. W przypadku osób, których wysokość emerytury lub renty przekracza 2,9 tys. zł, dodatkowe świadczenie będzie wypłacone w kwocie najniższej emerytury, ale pomniejszonej o różnicę między wysokością emerytury lub renty a kwotą 2,9 tys. zł.