Ułatwienia dla podatników

|
Grupa Doradcza KDRC
Sejm pracuje nad rządowym pakietem zmian podatkowych. Planuje się, że nowe przepisy wejdą w życie w większości 1 stycznia 2021 r. Inne propozycje są w przygotowaniu.

W przyszłym roku więcej przedsiębiorców skorzysta z podatkowych uproszczeń również na skutek wzrostu limitów (opartych o średni kurs euro na 1 października 2020 r.).

ESTOŃSKI CIT

Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw ma wprowadzić możliwość rozliczania się firm za pomocą tzw. estońskiego CIT. Na przedsiębiorców, którzy wybiorą ten sposób opodatkowania, podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) zostanie nałożony dopiero w momencie wypłaty zysku. Istotą rozwiązania będzie więc przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa.

Z estońskiego CIT, co do zasady, skorzystają spółki kapitałowe (tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne), w których udziałowcami lub akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne, o ile ich przychody nie przekraczają 100 mln zł rocznie (dotyczy to ok. 97% polskich firm) i zatrudniają co najmniej 3 pracowników na podstawie umowy o pracę (albo ponoszą wydatki na wynagrodzenia z tytułu innych umów w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – obciążonych PIT i ZUS).

W przypadku przedsiębiorców rozpoczynających działalność oraz małych podatników konieczność spełnienia tego ostatniego warunku będzie rozłożona w czasie. Dla podatników rozpoczynających działal- ność wystarczający jest wzrost zatrudnienia corocznie o co najmniej jednego zatrudnionego – począwszy od drugiego roku podatkowego – aż do osiągnięcia wymaganego poziomu 3 pracowników. Łagodniejsze warunki przewidziano także dla małych podatników – w pierwszym roku podatkowym warunek będzie speł- niony, jeżeli podatnik zatrudnia co najmniej 1 osobę w przeliczeniu na pełne etaty.

Przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy woli rozliczać się na starych zasadach. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać opodatkowanie estońskim CIT-em na 4 lata, z możliwością przedłużenia na kolejne 4-letnie okresy, o ile w dalszym ciągu będzie spełniał powyższe warunki.

 

ZMNIEJSZENIE WYSOKOŚCI OPODATKOWANIA ORAZ OTWARCIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z UPROSZCZONEGO, RYCZAŁTOWEGO ROZLICZENIA PODATKU

Z kolei projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw ma na celu m.in. uszczelnienie systemu podatkowego oraz zwiększenie kręgu podatników uprawnionych do skorzystania z atrakcyjniejszych form opodatkowania.

Projektowana ustawa wprowadza także szereg rozwiązań atrakcyjnych dla podatników:

  •  więcej podmiotów będzie uprawnionych do skorzystania z obniżonej do 9% stawki CIT; podwyższony zostanie bowiem limit przychodów z bieżącego roku podatkowego z 1,2 mln euro do 2 mln euro dający prawo do stosowania 9% stawki CIT;

  • zwiększy się również grono podatników uprawnionych do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – także w ich przypadku roczny limit przychodów wzrośnie do 2 mln euro (z 250 tys. euro);

  • zlikwidowana zostanie większość przypadków, w których określona działalność wyłącza opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;

  • przewidziano podniesienie limitu dla kwartalnego rozliczenia ryczałtu z 25 tys. euro do 200 tys. euro;

  • zmniejszeniu ulegnie wysokość niektórych stawek ryczałtu oraz nastąpi ujednolicenie wysokości ryczałtu dla najmu;

  • nowelizacja przewiduje likwidację wyłączenia z opodatkowania kartą podatkową w przypadku prowadzenia takiej samej działalności przez małżonka;

  • założono też dopuszczenie czasowego zwiększenia stanu zatrudnienia przez przedsiębiorców opłacających kartę podatkową.

Więcej firm skorzysta więc z obniżonej stawki 9% CIT oraz z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. – „Chcemy, by mniejsi przedsiębiorcy jak najmniej czasu poświęcali na rozliczenie podatków, a jak najwięcej na dostosowanie prowadzonego przez nich biznesu do dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Jak największa liczba firm powinna mieć możliwość rozliczania podatku w uproszczony sposób. Dlatego szeroko poszerzamy liczbę podatników, którzy będą mogli skorzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej” – powiedział Jan Sarnowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Więcej podatników będzie mogło skorzystać z atrakcyjniejszych form opodatkowania.

 

USZCZELNIENIE SYSTEMU PODATKOWEGO

Ww. projekt przewiduje też takie rozwiązania jak np. powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa – w szczególności firmy międzynarodowe – z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu, wprowadzenie limitu odliczenia tzw. ulgi abolicyjnej do wysokości 1360 zł, a także opodatkowanie spółek komandytowych CIT.

 

ULGA NA ROBOTYZACJĘ

Ponadto Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że w przyszłym roku wprowadzona ma zostać nowa preferencja podatkowa – tzw. ulga na roboty.

Nowe rozwiązanie miałoby obowiązywać w latach 2021-2025. Ulga na roboty ma zatem być dostępna po raz pierwszy przy składaniu zeznań podatkowych za 2021 r. W ramach nowej ulgi będzie można odliczyć 50% kosztów kwalifikowanych. Wydatki kwalifikowa- ne mają obejmować zarówno wydatki na zakup, jak i leasing maszyn i narzędzi automatyzujących, a także m.in. wydatki dotyczące szkoleń pracowników.

Preferencja ma być dostępna dla wszystkich podatników podatku dochodowego, a prawo do ulgi nie będzie zależeć od branży czy wielkości przedsiębiorstwa.

Będzie przy tym możliwość korzystania z ulgi na roboty przy jednoczesnym stosowaniu ulgi B+R i ulgi IP Box.