Terminy związane z bezzwrotnymi dotacjami (woj. zachodniopomorskie)

|
Grupa Doradcza KDRC

Poniżej przedstawiamy harmonogram związany z terminami konkursu o udzielenie bezzwrotnego grantu dla mikro, małych przedsiębiorców oraz samozatrudnionych, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego.

  • 17 sierpnia 2020 r.  – rozpocznie się elektroniczny nabór wniosków na platformie internetowej dostępnej na stronie www.wup.pl w zakładce Projekty Własne-Zachodniopomorski Pakiet Grantowy;
  • 19 sierpnia 2020 r. – planowane zakończenie naboru wniosków.  Nabór może zostać zakończony wcześniej, w przypadku wyczerpania dostępnych środków
  • do 21 sierpnia 2020 r.   – opublikowanie na stronie www.wup.pl w zakładce Projekty Własne-Zachodniopomorski Pakiet Grantowy listy złożonych Wniosków o udzielenie grantu, w podziale na wnioski zakwalifikowane do oceny i wnioski rezerwowe
  • w przypadku zakwalifikowania wniosku do oceny, wnioskodawca zobowiązany jest w terminie 4 dni roboczych od publikacji listy (decyduje data wpływu do WUP), dostarczyć papierową formę złożonego przez wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami
  • papierową formę złożonego przez wniosku o udzielenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami należy wydrukować, podpisać przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy i  dostarczyć w dwóch egzemplarzach –  w zaklejonej kopercie lub listownie,  na adres: Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin lub w filii WUP w Koszalinie, ul. Słowiańska 15a z adnotacją „Wniosek o udzielenie grantu w ramach projektu Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”
  • niedostarczenie papierowej wersji dokumentów wraz z załącznikami w określonym terminie skutkować będzie skreśleniem wniosku o udzielenie grantu z listy zakwalifikowanych do oceny