Przegląd prasy dla przedsiębiorców (T50)

|
Grupa Doradcza KDRC

PUŁAPKI DLA SPÓŁEK JAWNYCH W ZNOWELIZOWANEJ USTAWIE O CIT

 • Zapewne wiele spółek komandytowych zastanawia się obecnie nad zmianą formy swojego działania, celem uniknięcia podwójnego opodatkowania od nowego roku;
 • Jedną z możliwości jest likwidacja spółki komandytowej i utworzenie spółki jawnej.
 • Należy jednak pamiętać, że znowelizowany art. 21 ustawy o CIT stanowi, że spółki jawne (działające przed 1 stycznia 2020 r.), których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, są zobowiązane do złożenia informacji o swoich wspólnikach przed rozpoczęciem roku obrotowego. Taki sam obowiązek dotyczy spółek jawnych założonych w miesiącu styczniu 2021 r.
 • Dopełnienie ww. obowiązku spowoduje, że spółki jawne pozostaną transparentne podatkowo i nie zostaną podatnikiem CIT.
 • Przepisy nie przewidują jednak takiej możliwości dla spółek jawnych utworzonych po 31 stycznia 2021 r., których wspólnikami nie będą jedynie osoby fizyczne.
 • Z treści przepisów wynika, że te nowo utworzone spółki będą podatnikami CIT przynajmniej przez okres pierwszego roku obrotowego. Wobec czego nie będą miały możliwości złożenia stosownej informacji, żeby zwolnić się tego obowiązku.

 

NOWE PRZEPISY PRAWNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 • 1 stycznia 2021 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy zapewniające ochronę konsumencką osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą.
 • Od nowego roku pojawi się nowy podmiot – przedsiębiorca na prawach konsumenta.
 • Powyższa zmiana zostanie wprowadzona na skutek nowelizacji kodeksu cywilnego, a także ustawy o prawach konsumenta i przyniesie korzyści właśnie dla jednoosobowych firm.
 • Dzięki niej,  takie podmioty zostaną objęte ochroną i  będą mogły liczyć na wsparcie Rzecznika Finansowego w sporach pomiędzy bankami, ubezpieczycielami, czy firmami leasingowymi.

 

CZYNNY ŻAL W NOWYM PLIKU JPK VAT

Z wejściem w życie nowego  pliku JPK_V7 ustawodawca dodał nową regulację w ustawie Kodeks Karny Skarbowy (KKS). W jej treści został dodany art. 61a o następującej treści:

 Art. 61a. KKS

 • 1. Kto wbrew obowiązkowi nie przesyła księgi właściwemu organowi podatkowemu albo przesyła ją nierzetelną, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
 • 2. W wypadku mniejszej wagi sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
 • 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto księgę przesyła po terminie lub wadliwą.

 

Dla przypomnienia wskazujemy, że nowy JPK_V7 zastępuje dotychczasowy JPK_VAT oraz deklarację VAT-7 i składa się z dwóch części:

 • ewidencyjnej oraz
 • deklaracyjnej.

W przypadku popełnienia błędu w nowym pliku JPK _VAT, podatnik może złożyć korektę:

 • tylko części ewidencyjnej;
 • tylko części deklaracyjnej;
 • zarówno części ewidencyjnej, jak i deklaracyjnej.
 • Obecne stanowisko Ministerstwa Finansów wskazuje, że za złożenie korekt związanych z błędami w części ewidencyjnej, jak też z części ewidencyjnej i deklaracyjnej JPK_V7 zagrożone będzie karą grzywny. Sankcja ta wynika wprost z nowego brzmienia art. 61a KKS.
 • Uniknięcie kary finansowej będzie możliwe tylko w przypadku, gdy podatnik złoży czynny żal. Obowiązek ten nie będzie miał zastosowania do złożonej korekty obejmującej jedynie część deklaracyjną JPK – w tym wypadku na podatnika nie będzie nałożona grzywna.
 • Czynny żal można przesłać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym skrzynki e-PUAP właściwego urzędu skarbowego lub portalu podatkowego.