Przegląd prasy dla przedsiębiorców (T44)

|
Grupa Doradcza KDRC

Co nowego w tym tygodniu? Zapraszamy do lektury:

TARCZA 6.0 – NADCHODZI NOWA POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Tzw. tarcza branżowa przewiduje możliwość skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS, uzyskania świadczenia postojowego, a także możliwość ubiegania się o bezzwrotną dotację w kwocie 5000 złotych.

Nowa „tarcza” została jednak przewidziana dla przedsiębiorców prowadzących działalność:

 • Gastronomiczną
 • Rozrywkową (targi, fotografia, film, estrada),
 • Z zakresu zdrowia fizycznego (siłownie, sport, rekreacja),
 • Dotyczącą sprzedaży detalicznej.
A. DOTACJA 5000 PLN DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCY i MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY

O jednorazową dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy, którzy na dzień 30.09.2020 r. prowadzili działalność oznaczoną według poniższych kodów PKD:

 • 47.71 Z- Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89 Z -Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 74.20.Z – Działalność fotograficzna
 • 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.ZPozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych I rekreacyjnych
 • 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D – Działalność paramedyczna
 • 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
 • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 
 • 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Warunkiem uzyskania pomocy jest wykazanie, że przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych, uzyskany w listopadzie, albo październiku 2020 r., był niższy o co najmniej 40 % w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Wnioski o udzielenie dotacji będzie można składać wyłącznie elektronicznie do Powiatowego Urzędu Pracy – właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, po ogłoszeniu naboru;

Dotacja będzie podlegać umorzeniu, jeżeli przedsiębiorca będzie wykonywał działalności przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia;

Przychód z tytułu umorzenia dotacji nie będzie stanowił przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych;

Projekt przewiduje także możliwość dokonywania przez starostów w okresie 3 lat liczonych od dnia udzielenia dotacji, kontroli – w zakresie wydatkowania dotacji, jej właściwego rozliczenia oraz dokumentowania.

 

B. ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK ZUS ZA MIESIĄC LISTOPAD

 Zgodnie z projektem ustawy, na wniosek płatników składek, prowadzących na dzień 30.09.2020 r. działalność gospodarczą oznaczoną określonymi kodami PKD, przewidziano zwolnienie z opłacania składek ZUS, ale wyłącznie za miesiąc listopad.

Skorzystanie ze zwolnienia uzależnione jest od wykazania przez płatnika we wskazanym wniosku, iż zanotował on spadek przychodów listopadzie o min 40 % stosunku do listopada 2019 r.

 

KODY PKD UPRAWNIAJĄCE DO SKORZYSTANIA ZE ZWOLNIENIA:

 • 47.71 Z. – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89 Z -Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 74.20.Z – Działalność fotograficzna
 • 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D – Działalność paramedyczna
 • 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
 • 93.29.B -Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 
 • 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS należnych za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r. należy złożyć do dnia 31 stycznia 2021 r.

 

C. ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się również o przyznanie świadczenia postojowego w listopadzie 2020 roku.

Podobnie jak w przypadku zwolnienia z ZUS, warunkiem przyznania pomocy jest złożenie oświadczenia o spadku przychodów w październiku lub listopadzie 2020 roku o minimum 40 %– w stosunku do października lub listopada 2019 roku.

Projekt przewiduje świadczenie postojowe jedynie dla przedsiębiorców prowadzących działalność zgodną z poniższymi kodami PKD, 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.04.Z;

 

TARCZA 6.0. – BRAK OPŁATY TARGOWEJ W 2021 ROKU

Od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 – nie będzie pobierana opłata targowa, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 19931 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE – WAŻNE TERMINY

 We wtorek – 27.10.2020 r., upłynął ostateczny termin podpisania umów o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

Teraz na firmach spoczywa kolejny obowiązek – do 10 listopada b.r. zobowiązane są do podpisania z pracownikami umów o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Dopiero po ich zawarciu na rachunki uczestników wpłyną pierwsze wpłaty.

Za niezwarcie umowy w wyznaczonym terminie, przewidziana została kara dla pracodawcy w wysokości do 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń z poprzedniego roku obrotowego. Oprócz kary – Polski Fundusz Rozwoju dokona imieniu pracodawcy wyboru instytucji finansowej i wezwie go pisemnie do zawarcia z nią umowy w terminie 30 dni.

 

SUBWENCJA PFR – NA JAKICH ZASADACH BĘDZIE PODLEGAĆ ZWROTOWI?

W regulaminie subwencji PFR wskazane są okoliczności, w których subwencja podlega zwrotowi w całości oraz w części. 

Subwencja finansowa podlega zwrotowi w całości, w przypadku:

 1. zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej); 
 2. otwarcia likwidacji;
 3. otwarcia postepowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego;

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji, subwencja podlega zwrotowi zgodnie z poniższymi zasadami:

 • w kwocie stanowiącej 25% wartości subwencji finansowej – bezwarunkowo

oraz 

 • w przypadku spadku zatrudnienia: 
  • od 50% do 100% – w wysokości dodatkowo od 0% do 50% kwoty udzielonej subwencji (proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia),
  • niższym niż 50% – w wysokości dodatkowo 50% wartości subwencji

 Dlatego, aby subwencja była bezzwrotna w wysokości 75% kwoty subwencji należy:

 • prowadzić działalność gospodarczą przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji oraz
 • utrzymać średnią liczbę pracowników w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego datę zawarcia umowy na poziomie 100%.

 

Powyższe warunki będą podlegać badaniu na koniec 12 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji.

Kwota subwencji finansowej, podlegająca zwrotowi, spłacana będzie  w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego (licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dacie wypłaty subwencji finansowej).

Zgodnie z powyższym, wskazane warunki zwrotu subwencji będą rozpatrywane dopiero po upływie roku od dnia jej przyznania.

Należy pamiętać, że do dnia 31 grudnia 2020 roku, obowiązkiem beneficjenta jest złożenie do właściwego Banku oświadczenia o potwierdzeniu i akceptacji treści należytego zawarcia umowy subwencji finansowej. 

Niedostarczenie do Banku powyższego dokumentu skutkować będzie koniecznością zwrotu całości subwencji, niezależnie od spełniania warunków do zwrotu subwencji w mniejszej wysokości.

Podatek CIT dla spółek komandytowych – nowelizacja uchwalona przez Sejm

W środę, 28.10.2020 r., Sejm dokonał nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Na mocy ww. nowelizacji, spółkom komandytowym zostanie nadany status podatnika podatku dochodowego.

Nowelizacja dotyczy także wprowadzenia przepisów o tzw. estońskim CIT.

Skorzystać z obniżonej stawki podatku CIT, będą mogły firmy, które osiągną przychody z bieżącego roku podatkowego w wysokości maksymalnie 2 mln euro. Obecnie limit przychodów wynosi 1,2 mln euro.

Przyjęte zostały również poprawki do nowelizacji ustawy, przewidujące m.in.: wydłużenie czasu obowiązywania rozwiązań podatkowych wprowadzonych przez tzw. tarcze antykryzysowe. Dotyczy to przede wszystkim ulg badawczo- rozwojowych na walkę z COVID-19 oraz darowizn przedsiębiorców dokonywanych chociażby na rzecz szpitali.

Uchwalono nowy limit odliczeń tzw. ulgi abolicyjnej do wysokości 1360 zł. Jest jednak dobra wiadomość dla marynarzy – uwzględnione zostały ich postulaty, aby limit odliczeń nie dotyczył pracy zarobkowej wykonywanej poza terytorium lądowym państw.