Poprawki do pakietu antykryzysowego

|
Grupa Doradcza KDRC

Zawieszenie płatności składek ZUS

W odpowiedzi na postulaty przedsiębiorców żądających bardziej zdecydowanych kroków, Prezydent Andrzej Duda już w piątek zapowiedział poprawki do pakietu antykryzysowego. Zgodnie z zapowiedzią Prezydenta, małe firmy ostatecznie mają zostać całkowicie zwolnione ze składek ZUS za okres najbliższych trzech miesięcy:

“Po długiej dyskusji i obliczeniach ustaliliśmy, że zwolnieni z płacenia składek na ZUS przez 3 miesiące będą wszyscy samozatrudnieni i mikroprzedsiębiorcy, jeżeli ich przychody spadły o więcej niż 50% w stosunku do lutego 2020 roku.”

Prezydencki przekaz okazał się jednak mało precyzyjny i został szybko uszczegółowiony przez Bartosza Marczuka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na twitterze Bartosza Marczuka pojawiła się bowiem następująca informacja:

“Uporządkujmy najnowsze ustalenia dotyczące pomocy firmom:

– samozatrudnieni bez pracowników (ze spadkiem obrotów) otrzymają 2 tys. zł wsparcia netto + nie zapłacą przez 3 miesiące składek ZUS,

– mikrofirmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników (nawet bez spadku obrotów) w ogóle nie zapłacą składek ZUS przez 3 miesiące.”

Uproszczony formularz o odroczenie płatności składek ZUS

ZUS zapowiada, że wkrótce uprości procedury dla firm, które chciałyby wystąpić z wnioskiem o zawieszenie składek. Wielostronny i skomplikowany formularz zastąpi jedna kartka. Nie byłoby to możliwe bez decyzji Komisji Europejskiej.

Przedsiębiorcy, którzy z uwagi na sytuację kraju chcą zawiesić składki na ZUS, muszą dziś wypełnić dość szczegółowy i skomplikowany formularz.

Zakres danych, których wymaga Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jest spory. Przedsiębiorca musi dziś przedstawić informacje o przychodach za trzy ostatnie lata, musi też określić stan prywatnego majątku, określić wysokość długu etc.

Aktualnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiada skrócenie formularza do jednej strony.

Świadczenie z powodu przestoju

Zgodnie z informacjami podanymi przez PAP Biznes, nowy projekt tarczy antykryzysowej zakłada, że osoby prowadzące działalność gospodarczą (i niezatrudniające pracowników) otrzymają świadczenie z tytułu przestoju ekonomicznego w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia (czyli 2080 zł). Świadczenie to będzie nieopodatkowane i przysługiwać będzie każdemu przedsiębiorcy, który wykaże 15% spadek przychodów w stosunku do miesiąca poprzedniego (ale pod warunkiem, że przychód w poprzednim miesiącu był niższy od 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia).

Wprowadzenie maksymalnych cen towarów i usług

UOiK zaproponował :

  • wprowadzenie maksymalnych cen lub maksymalnych marż hurtowych i detalicznych w sprzedaży towarów lub usług mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych.
  • wysokie kary za oferowanie towarów i usług po cenach wyższych – za złamanie zakazu groziłyby kary pieniężne w wysokości od 5 tys. do 5 mln zł. Ukarany musiałby uiścić karę w ciągu 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna;
  • Kontrolę przestrzegania przez przedsiębiorców zakazu prowadziły trzy inspekcje Inspekcja Farmaceutyczna, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Inspekcja Sanitarna i Inspekcja Handlowa. 

Oprócz tego Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów miałby prawo nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10 proc. obrotu osiągniętego w poprzednim roku obrotowym, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie dopuścił się naruszenia zakazu wielokrotnie, w przypadku wielu towarów lub usług lub na dużą skalę.

Prezes UOKiK mógłby również nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości do 5 proc. obrotu (ale nie więcej niż 50 mln zł), jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie:

– nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa Urzędu lub udzielił informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd; uniemożliwił lub utrudnił Prezesowi Urzędu rozpoczęcie lub przeprowadzenie kontroli.

Zawieszenie płatności rat kredytów konsumenckich

UOKiK zaproponował także:

  • wzór ustalenia maksymalnej wysokości poza odsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego dla kredytów o okresie spłaty nie krótszym niż 30 dni. Poza odsetkowe koszty kredytu konsumenckiego nie mogłyby być wyższe od 45 proc. całkowitej kwoty kredytu. Jeśli w umowie o kredyt konsumencki koszty te przekraczałyby wartość maksymalną, byłyby traktowane jako nienależne.
  • zawieszenie spłat na wniosek kredytobiorcy – zgodnie z propozycją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zawieszenie wykonania umowy następowałoby z dniem złożenia wniosku przez kredytobiorcę; w okresie zawieszenia kredytobiorca nie byłby zobowiązany do wykonywania płatności wynikających z umowy; jednocześnie okres zawieszenia umowy nie byłby traktowany jako okres kredytowania; okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie uległyby przedłużeniu o zawieszenie wykonywania umowy.

 Pobyt cudzoziemców w Polsce

Rząd zaproponował istotne zmiany w zakresie przedłużenia prawa pobytu cudzoziemców przebywających na terenie RP:

  • jeżeli upływ terminu ważności zezwolenia na pobyt lub okresu bezwizowego przypadnie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, termin ten ulegnie przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania odpowiednio stanu zagrożenia epidemicznego, albo stanu epidemii.

Na bieżąco będziemy informować Państwa o wprowadzanych wszelkich nowych regulacjach prawnych. Powyżej przedstawiamy jedynie założenia, które wciąż nie zostały przekształcone na konkretne regulacje.