PIT w 2020 roku

|
Grupa Doradcza KDRC

Według jakiej skali podatkowej należy liczyć podatek dochodowy w 2020 roku?

Podatek dochodowy pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali:

Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatek wynosi
ponaddo 
85 52885 52817%minus kwota zmniejszająca podatek
14 539 zł 76 gr + nadwyżki ponad 85 528 zł

 

Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu, wynosi:dla podstawy obliczenia podatku:
1 360 zł

nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł

1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł

wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł

525 zł 12 gr

wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł

525 zł 12 gr pomniejszone
o kwotę obliczoną według wzoru:

525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy w przy- padku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali – kwota zmniejszająca podatek wynosi 525 zł 12 gr.

Zaliczki pobierane przez zakład pracy za miesiące od stycznia do grudnia wynoszą:

  • za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy nie prze- kroczył kwoty 85 528 zł – 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
  • za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali – 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł.

Jeśli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu:

  • dochody podatnika nie przekroczą 85528 zł, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek 525 zł 12 gr rocznie;
  • dochody podatnika przekroczą 85 528 zł, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Także zryczałtowany podatek dochodowy pobiera się w wysokości 17% przychodu z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawy o PIT, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł.