Nowelizacja ustawy o CIT w związku ze zmianą ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

|
Grupa Doradcza KDRC

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw w art. 3 wprowadza zmianę w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zmiana weszła w życie z dniem 21 kwietnia 2018 r. i polega na nadaniu nowego brzmienia art. 4a pkt 22 definiującego pochodne instrumenty finansowe oraz rozszerzeniu zakresu podmiotowego art. 7b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z nowego brzmienia art. 7b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że poszerzony został krąg podmiotów, których przychody wymienione w ust. 1, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i f, zalicza się do przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 7b ust. 2 do tych podmiotów zaliczone zostały również firmy inwestycyjne, o których mowa w art. 3 pkt 33 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską, zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zagraniczne osoby prawne z siedzibą na terytorium państwa innego niż państwo członkowskie, prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską).