Nowe obowiązki w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru WDT

|
Grupa Doradcza KDRC

Ministerstwo Finansów informuje, że do dnia 31 grudnia 2019 r. Polska zobowiązana była wdrożyć do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi, zwanej dalej „dyrektywą 2018/1910”. Przepisy wdrażające dyrektywę 2018/1910 powinny być stosowane od dnia 1 stycznia 2020 r. Obecnie trwają intensywne prace legislacyjne w zakresie implementacji tej dyrektywy, które jednak nie zostały zakończone przed dniem 1 stycznia 2020 r.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. zastosowanie znajdują przepisy rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi, zwanego dalej „rozporządzeniem 2018/1912”. Rozporządzenie 2018/1912 ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Implementacja dyrektywy 2018/1910 w późniejszym terminie , tj. po 1 stycznia 2020 r. powoduje następujące skutki dla podatników podatku od towarów i usług: w okresie przejściowym podatnik będzie mógł zastosować przepisy dyrektywy 2018/1910 albo przepisy krajowe ustawy o podatku od towarów i usług. Bez względu na to, czy podatnik zdecyduje się stosować przepisy dyrektywy 2018/1910, czy krajowej ustawy, powinien to czynić konsekwentnie we wszystkich aspektach związanych z rozliczaniem VAT danej transakcji.

 Jeżeli podatnik zdecyduje się na stosowanie nowych wymogów:

WARUNKI NIEZBĘDNE DO ZASTOSOWANIA ZWOLNIENIA Z PRAWEM DO ODLICZENIA (STAWKI 0%) Z TYTUŁU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ DOSTAWY TOWARÓW, wg DYREKTYWY 2018/1910 i Rozporządzenia 2018/1912:

 1. W sytuacji, gdy transport dokonywany jest przez sprzedawcę:

 a) posiadania ważnego numeru identyfikacyjnego VAT przez nabywcę w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym rozpoczyna się transport towarów, oraz

b) obowiązek złożenia prawidłowej informacji podsumowującej, niezbędne elementy informacji podsumowującej VAT-UE to:

 • nazwa lub imię i nazwisko oraz numer NIP podmiotu składającego informację VAT-UE (zawierający przedrostek skrótu nazwy tego państwa np. PL),
 • właściwy i ważny numer identyfikacyjny nabywcy towarów i usług dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowie (zawierający przedrostek skrótu nazwy tego państwa np. PL),
 • właściwy i ważny numer identyfikacyjny sprzedawcy towarów i usług dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowie (zawierający przedrostek skrótu nazwy tego państwa np. PL),
 • wymienione kwoty transakcji WDT, WNT oraz świadczenia usług na rzecz podatników z UE z podziałem na poszczególnych kontrahentów.

 jako przesłanek materialnych umożliwiających dostawcy zastosowanie zwolnienia (stawki 0%)

 c) posiadania przez podatnika dokonującego WDT, co najmniej dwóch niebędących ze sobą w sprzeczności dowodów, które zostały wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem i niezależne od sprzedawcy i nabywcy.

 Dowodami takimi mogą być: 

Grupa A dowodów: dokumenty odnoszące się do wysyłki lub transportu towarów, takie jak:

 • podpisany list przewozowy CMR, 
 •  konosament, 
 • faktura za towarowy 
 • przewóz lotniczy 
 • faktura od przewoźnika towarów;

 Grupa B dowodów:

 • polisa ubezpieczeniowa w odniesieniu do wysyłki lub transportu towarów lub
 • dokumenty bankowe potwierdzające zapłatę za wysyłkę lub transport towarów;
 • dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, na przykład notariusza, potwierdzające przybycie towarów do państwa członkowskiego przeznaczenia;
 • poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn w państwie członkowskim przeznaczenia, potwierdzające składowanie towarów w tym państwie członkowskim.

 Co do zasady sprzedawca powinien posiadać co najmniej dwa dowody z grupy A lub jeden dowód z grupy A oraz jeden dowód z grupy B.

 2. W sytuacji, gdy transport jest wykonywany przez nabywcę (lub na jego rzecz):

 a) posiadania ważnego numeru identyfikacyjnego VAT przez nabywcę w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym rozpoczyna się transport towarów, oraz

b) obowiązek złożenia prawidłowej informacji podsumowującej, niezbędne elementy informacji podsumowującej VAT-UE to:

 • nazwa lub imię i nazwisko oraz numer NIP podmiotu składającego informację VAT-UE (zawierający przedrostek skrótu nazwy tego państwa np. PL),
 • właściwy i ważny numer identyfikacyjny nabywcy towarów i usług dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowie (zawierający przedrostek skrótu nazwy tego państwa np. PL),
 • właściwy i ważny numer identyfikacyjny sprzedawcy towarów i usług dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowie (zawierający przedrostek skrótu nazwy tego państwa np. PL),
 • wymienione kwoty transakcji WDT, WNT oraz świadczenia usług na rzecz podatników z UE z podziałem na poszczególnych kontrahentów.

 jako przesłanek materialnych umożliwiających dostawcy zastosowanie zwolnienia (stawki 0%

 c) podatnik powinien posiadać co najmniej dwa dowody z grupy A lub jeden dowód z grupy A oraz jeden dowód z grupy B (zgodnie z opisem powyżej)

d) dodatkowo powinien dysponować pisemnym oświadczeniem nabywcy, potwierdzającym że towary zostały wysłane lub przetransportowane przez nabywcę lub na jego rzecz, oraz wskazującego państwo członkowskie przeznaczenia towarów.

Oświadczenie powinno zawierać:

 • datę wystawienia, 
 • nazwę lub imię i nazwisko oraz adres nabywcy, 
 • ilość i rodzaj towarów, 
 • datę i miejsce przybycia towarów, 
 • w przypadku dostawy środków transportu, numer identyfikacyjny środków transportu,
 • identyfikację osoby przyjmującej towary na rzecz nabywcy.

 Nabywca powinien dostarczyć sprzedawcy pisemne oświadczenie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy.