Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych – odliczenia od podatku

|
Grupa Doradcza KDRC

Poniżej podano limity odliczeń od podatku dochodowego obowiązujące w latach 2015-2018 na podstawie ustaw:

 • z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – zwanej dalej „ustawą”,
 • z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – zwanej dalej „ustawą ryczałtową”.
Lp.Rodzaj ulgiWysokość ulgiPodstawaUwagi
1.Ulga na dzieciWysokość odliczenia za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego wynosi:

  1. 92,67 zł na pierwsze dziecko,
  2. 92,67 zł na drugie dziecko,
  3. 166,67 zł na trzecie dziecko,
  4. 225,00 zł na czwarte i odrębnie taką samą kwotę na każde kolejne dziecko. Podatnikowi wychowującemu jedno dziecko odliczenie przysługuje, jeżeli dochody podatnika: 
   1. pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym łącznie kwoty 112.000 zł,
   2. niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko, do którego ma zastosowanie kwota dochodu w wysokości 112.000 zł. 

(odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w  związku małżeńskim – kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w  dowolnej proporcji przez nich ustalonej).

 

Art. 27f ustawyUlga na dzieci przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym podatnik:

 1. wykonywał władzę rodzicielską,
 2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, o ile dziecko z nim zamieszkiwało,
 3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Odliczenie przysługuje również podatnikom utrzymującym pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3,w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

Uwaga: Z uwagi na inne warunki skorzystania z ulgi należy zapoznać się z treścią art. 27f ustawy.

Uwaga: Jeżeli podatnikowi zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi ma prawo do otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi na dzieci, do wysokości przysługującej mu kwoty odliczenia.

2. Tzw. „ulga na powrót”Odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego za ten rok podatkowy przy zastosowaniu do dochodów wymienionych w art. 27g ust. 1 ustawy, metody wyłą- czenia z progresją.Art. 27g ustawy Art. 13a ustawy ryczał- towejPrzysługuje podatnikom podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i uzyskującym poza terytorium Polski dochody:

 1. ze źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1, art. 13, art. 14 ustawy, lub
 2. z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Polski działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu  korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi

– które rozlicza na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy, tj. stosując metodę odliczenia proporcjonalnego

3.W ramach tzw. praw nabytych – wydatki na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej 30% poniesionych wydatków nie więcej niż 11.340 zł (6% z 189.000 zł) – limit roczny Art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 14 ustawy ryczałtowej), w brzmieniu obowiązują- cym przed dniem 1 stycznia 2002 r. oraz art. 4 ust. 3 nowelizacji ustaw z dnia 21 listopada 2001 r. (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) Dotyczy kontynuacji odliczeń wydatków poniesionych na ten cel. Wydatki odliczane w ramach limitu odliczeń z tytułu wydatków inwestycyjnych na własne cele mieszkaniowe, tj. w ramach limitu 35.910 zł (19% z 189.000 zł) w okresie obowiązywania ustawy. Limit 11.340 zł odpowiada wydatkom w kwocie 37.800 zł.

Odliczenie przysługuje podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczeń z tego tytułu i po tym dniu dokonują dalszych wpłat na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową.

4. W ramach tzw. praw nabytych – wydatki poniesione przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu opłacenia z własnych środków składek na ubezpieczenia społeczne osoby zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej W wysokości udokumentowanej dowodami stwierdzającymi ich poniesienie Art. 27e ustawy (art. 14b ustawy ryczałtowej), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. oraz art. 11 nowelizacji ustaw z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1316). Dotyczy wydatków ponoszonych do końca obowiązywania umowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Uwaga: Nie dotyczy wydatków ponoszonych w związku z przedłużeniem umowy  dokonanym po dniu 31 grudnia 2006 r.