Doradcy podatkowi z większymi kompetencjami?

|
Grupa Doradcza KDRC

Rozszerzenie kompetencji doradców podatkowych na sprawy karnoskarbowe, z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz przed sądami rejestrowymi, prawo składania skarg konstytucyjnych, prawo występowania przed sądami w stroju urzędowym (toga), wprowadzenie 2-letniej aplikacji i zmiany zasad przeprowadzania egzaminu oraz zapoczątkowanie nowej instytucji kontroli doradczej, która wprowadza dodatkowe przywileje dla podatników – to najważniejsze ze zmian, jakie zakłada rewolucyjny projekt nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym, opracowany przez Krajową Radę Doradców Podatkowych, skierowany do Ministerstwa Finansów.

Najważniejsze z zaproponowanych przez KRDP zmian obejmują:

  • rozszerzenie kompetencji doradców podatkowych o sprawy karnoskarbowe, z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz przed sądami rejestrowymi, a ponadto prawo składania skarg konstytucyjnych,
  • zapoczątkowanie nowej instytucji kontroli doradczej, która wprowadza dodatkowe przywileje dla podatników,
  • prawo występowania przed sądami w stroju urzędowym (toga),
  • wprowadzenie 2-letniej aplikacji i zmiany zasad przeprowadzania egzaminu,
  • wzmocnienie orzecznictwa dyscyplinarnego, w tym rozszerzenie katalogu kar o kary pieniężne.

Zwrócić uwagę warto na propozycję wprowadzenia instytucji „kontroli doradczej”. Polegałaby ona na wprowadzeniu zapisu, zgodnie, z którym czynności doradztwa podatkowego obejmowałyby również kwalifikowaną, okresową weryfikację poprawności wywiązywania się przez podatników i płatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego wskazanych w art. 119zzk § 2 Ordynacji podatkowej.

Doradcy podatkowi będący specjalistami w dziedzinie podatków jako jedyni posiadają kompetencje do przeprowadzania kontroli doradczej na zlecenie podatników i płatników mającej na celu weryfikację spełnienia ciążących na nich obowiązków.

Przeprowadzenie kontroli doradczej kończyłoby się sporządzeniem przez podmioty uprawnione do jej dokonywania sprawozdania z takiej kontroli, które powinno zawierać opinię w zakresie prawidłowości procedur podatnika czy płatnika mających zapewnić prawidłową realizację w badanym okresie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Podatnikom i płatnikom, którzy zlecili przeprowadzenie kontroli doradczej, w związku z którą otrzymali sprawozdanie z kontroli bez raportu rekomendacji, przysługiwałyby określone uprawnienia.

KRDP proponuje, aby minister właściwy do spraw finansów publicznych określił w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Doradców Podatkowych, szczegółowe zasady przeprowadzenia kontroli doradczej. Projekt zakłada także przyznanie doradcom podatkowym uprawnienia do sporządzania i wnoszenia skarg konstytucyjnych oraz zażaleń na postanowienia o odmowie nadania skardze konstytucyjnej dalszego biegu, a także reprezentowanie skarżącego w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym.

Kolejne propozycje zakładają możliwość reprezentowania w określonym zakresie w postępowaniach przed organami i sądami w sprawach określonych przepisami ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz w postępowaniach przed sądami rejestrowymi, zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym. W sprawach karnych skarbowych doradca podatkowy będzie mógł występować jako pełnomocnik posiłkowy, obok radcy prawnego bądź adwokata.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych dostrzega fakt, że przekazanie doradcom podatkowym uprawnienia do profesjonalnej reprezentacji przed sądami powszechnymi – w wybranych zakresach przewidzianych w Ustawie – wiąże się ze zmianami w sposobie kształcenia przyszłych doradców podatkowych oraz ich egzaminowania. Dlatego KRDP zakłada w projekcie, że doradcy podatkowi w toku postępowania kwalifikacyjnego będą musieli wykazać się znajomością m. in. przepisów postępowania cywilnego i karnego, niezbędną do działania w tego rodzaju sprawach.

W związku z wprowadzeniem nowych uprawnień dla doradców przewidziano w projekcie, na wzór innych zawodów prawniczych, wprowadzenie dla kandydatów na doradców podatkowych, zamiast dotychczasowej praktyki, obowiązku odbycia dwuletniej aplikacji doradztwa podatkowego. Jej celem ma być przygotowanie aplikanta do należytego i samodzielnego wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

W projekcie przewidziano wiele wyłączeń od wymogu odbycia aplikacji doradcy podatkowego, m.in. w stosunku do doktorów nauk prawnych oraz nauk ekonomicznych w zakresie prawa finansowego lub finansów.

Dla podniesienia kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych przewidziano także zmianę formy egzaminu na doradcę podatkowego. KRDP proponuje, by egzamin składał się z 3 części. Pierwsza obejmowałaby test z wszystkich zakresów wskazanych w art. 20 ust. 1 ustawy, w tym dodane części dotyczące postępowania cywilnego w zakresie mającym zastosowanie do postępowań w zakresie ubezpieczeń społecznych i postępowań przed sądami rejestrowymi oraz postępowania karnego w zakresie mającym zastosowanie w sprawach karnych skarbowych.

Druga część egzaminu objęłaby przygotowanie opinii podatkowej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu. Z kolei trzecia część polegałaby na rozwiązaniu zadania z zakresu prawa administracyjnego, polegającego na przygotowaniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a w przypadku uznania, że brak jest podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej o niezasadności wnoszenia
skargi w oparciu o akta bądź przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu.

Doradcy podatkowi jako profesjonalni pełnomocnicy wykonujący zawód zaufania publicznego zostaną zobowiązani do używania stroju urzędowego (togi) podczas udziału w rozprawach sądowych.

Pliki do pobrania:
• Projekt ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw
• Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw
• Prezentacja projekt ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw