BUBLE i HITY podatkowe roku 2017

|
Grupa Doradcza KDRC

Prezentujemy wyniki XIV edycji rankingu przepisów podatkowych „BUBLE I HITY PODATKOWE 2017”, przygotowanego przez Stowarzyszenie Podatników w Polsce oraz redakcję miesięcznika „Doradca Podatkowy” na podstawie propozycji oraz ocen podatników i przedsiębiorców.

BubleHity
1. Problemy z rejestracją w VAT oraz odmawianie podatnikom prawa do odliczenia VAT z tytułu nabycia towarów i usług od podatników niezarejestrowanych lub wyrejestrowanych z VAT.

Ustawodawca, na fali walki z wyłudzeniami VAT, postanowił, iż jedną z form uszczelniania systemu będzie skrupulatne i drobiazgowe sprawdzanie, czy przedsiębiorca rzeczywiście zamierza prowadzić działalnośd gospodarczą, czy jednak podatnik rejestruje się wyłącznie w celach przestępczych (wyłudzenia). W efekcie zmian przepisów wydłużeniu uległ okres rejestracji jako podatnika VAT czynnego z ok. 3 dni do nawet 3 miesięcy. Niestety, wprowadzone ograniczenia dotknęły przede wszystkim uczciwych przedsiębiorców rejestrujących się do VAT (wydłużony termin, niepewność co do rozstrzygnięcia organu w tym zakresie oraz fakturowania), jak i prowadzących już działalność (niepewnośd odnośnie możliwości odliczenia z faktury wystawionej przez nowy podmiot, ale nieujawniony w wykazie podatników VAT czynnych).

1. Niższa stawka CIT w wysokości 15%.

Zdecydowanym faworytem w zestawieniu pozytywnych zmian podatkowych bieżącego roku zostało obniżenie stawki podatkowej podatku dochodowego od osób prawnych z 19% do 15%.

Obniżenie to nie będzie dotyczyło wszystkich podatników CIT. Zostało ono zarezerwowane dla tzw. małych podatników, czyli takich, których obroty w zeszłym roku podatkowym nie przekroczyły 1,2 mln euro oraz dla podatników rozpoczynających działalność – w roku jej rozpoczęcia (z pewnymi wyjątkami).

 2. Sankcje w VAT (20%, 30% i 100% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo zawyżenia zwrotu).

Wymieniona powyżej sankcja co do zasady służyć powinna szeroko rozumianej walce z oszustwami podatkowymi polegającymi na wyłudzeniach oraz unikaniu płacenia należnych danin. W teorii ww. obostrzenia polegające na nakładaniu dodatkowych obciążeń wobec przedsiębiorców zaniżających swoje zobowiązania bądź zawyżających kwoty zwrotu, powinny działać na korzyść uczciwych przedsię- biorców poprzez zwiększanie ich konkurencyjności ekonomicznej.

W praktyce jednak karą można obciążyć również rzetelnego przedsiębiorcy, który ze względu na zawikłany charakter przepisów prawa podatkowego, popełni niezamierzony błąd w obliczeniach lub padnie ofiarą oszustów podatkowych.

2. Zwiększanie limitu zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych z 1,2 mln do 2 mln euro.

Niniejsza regulacja wprowadza spore ułatwienie w zakresie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wprowadzając je, Ministerstwo Finansów postanowiło, iż obowiązkowi prowadzenia ksiąg rachunkowych nie będą już podlegały osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość 2 mln euro (poprzednio limit wynosił 1,2 mln euro). Przyczyniło się to do obniżenia kosztów obsługi księgowej.

Niezależnie od osiągniętych przychodów, w dalszym ciągu do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązane będą spółki kapitałowe oraz komandytowe.

 3. Problemy branży budowlanej. Odwrotne obciążenie w usługach budowlanych świadczonych przez podwykonawców.

Kolejne już w niniejszym zestawieniu obostrzenie w zakresie VAT wprowadziło problem głównie dla podwykonawców, którzy nie wykazują podatku należnego w związku ze świadczonymi przez nich usługami, natomiast wciąż wykazują podatek naliczony w związku z poczynionymi zakupami. Powoduje to sytuację, w której po stronie podwykonawcy występuje zamrożenie (aż do zwrotu dokonanego przez urząd skarbowy) środków, które potencjalnie przedsiębiorca mógłby przeznaczyć chociażby na pokrycie bieżących wydatków. Ponadto pojawiają się dodatkowe problemy z ustaleniem, które to roboty budowlane podlegają odwrotnemu obciążeniu, jak należy rozliczać transakcje zawierane w ramach konsorcjum, czy w świadczonej usłudze podmiot wykonujący jest podwykonawcą.

3. Amortyzacja nowych środków trwałych do 100 tys. zł.

Na miano hitu minionego roku zasługuje również wprowadzenie, dla wszystkich podatników zarówno PIT, jak i CIT, możliwości jednorazowej amortyzacji nowych środków trwałych do kwoty 100 tys. zł rocznie. Powyższa regulacja dotyczy tylko fabrycznie nowych środków trwałych z grupy 3-6 oraz 8 KŚT (zatem nie podlegają tym regulacjom środki transportu). Regulacja weszła w połowie roku jednakże ustawodawca zdecydował o możliwości zastosowania tych przepisów do środków trwałych nabytych już od początku 2017r. Przedsiębiorcy, którzy poczynią zakupy inwestycyjne, niewątpliwie zyskają na tym udogodnieniu, poprzez moż- liwość znacznego zmniejszenia podstawy opodatkowania w przypadku podatku dochodowego.

 4. Zmiana w zakresie odliczenia VAT naliczonego od WNT, importu usług oraz odwrotnego obciążenia.

Rewolucyjną wręcz oraz naruszającą zasadę neutralności VAT dla przedsiębiorców okazuje się regulacja wprowadzająca zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego. Powyższa zmiana powoduje wysoce niekorzystną sytuację podatników wykazujących ww. transakcje po upływie 3 miesięcy od miesiąca powstania obowiązku podatkowego. Zobowiązani są oni bowiem do wykazania niejako wstecz VAT należnego, natomiast podatek naliczony zmuszeni są wykazywać na bieżąco. Rodzi to wielce niekorzystną sytuację, w której przedsiębiorca zostanie zobowią- zany do zapłaty podatku zaległego wraz z odsetkami. Rozwiązanie to oceniane jest jako co najmniej szkodliwe dla podatników, ponieważ dla wielu z nich może spowodować dodatkowe obciążenia fiskalne w postaci odsetek. Regulacje te zakwestionował WSA w Krakowie jako niezgodne z dyrektywą VAT.

4. Zwiększenie limitu zwolnienia podmiotowego VAT ze 150 tys. zł do 200 tys. zł.

Powyższe zwiększenie limitu okazało się sporym udogodnieniem dla tych z przedsiębiorców, których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 tys. zł oraz tych, którzy rozpoczynają swoją działalność i przewidywana przez nich wartośd ze sprzedaży (w sposób proporcjonalny) nie przekroczy ww. limitu. Należy zauważyć, iż możliwość skorzystania z ww. zwolnienia wiąże się z brakiem obliczania oraz odprowadzania podatku do urzędów skarbowych. Ponadto przedsiębiorca, jest niejako chroniony przed nieświadomym uczestnictwem w oszustwach karuzelowych, ponieważ de facto znajduje się poza systemem VAT.

 5. Odpowiedzialność pełnomocnika za zaległości podatkowe podatnika.

Ta regulacja, zamykająca tegoroczne zestawienie podatkowych rozwiązań szkodliwych dla przedsiębiorców, zakłada, że pełnomocnik, dokonujący rejestracji w zastępstwie swojego mocodawcy, odpowiada wraz z nim solidarnie za jego zaległości podatkowe do kwoty 500.000 zł, powstałe w ciągu 6 miesięcy od chwili rejestracji jako podatnika VAT.

5. Podniesienie limitu ryczałtu ze 150 tys. euro do 250 tys. euro.

Tegoroczne zestawienie hitów podatkowych zamyka istotna zmiana dotycząca znacznego podniesienia limitu osiąganych przychodów w roku poprzedzającym, po przekroczeniu którego podatnik nie będzie miał możliwości skorzystania ze zryczałtowanej metody rozliczania podatku dochodowego od niektórych przychodów. Oznacza to, że z udogodnień, jakie przewiduje powyż- sza metoda, skorzysta znacznie więcej podatników niż dotychczas. Osoby, które ustawa uprawnia do rozliczania się z fiskusem w ww. sposób, mogą bez przeszkód osiągać znacznie wyższy przychód niż dotychczas, czyli do 250 tys. euro, nie obawiając się tym samym utraty prefere