Podatki po zniesieniu stanu epidemii

|
Grupa Doradcza KDRC

16 maja 2022 r. weszły w życie 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 12 maja 2022 r. w sprawie odwołania stanu epidemii i w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Polski. W związku z tym ograniczeniu lub zniesieniu uległo szereg preferencji podatkowych ustanowionych z powodu COVID-19.

Preferencje podatkowe obowiązujące tylko do końca maja 2022 r.:

 • prawo do odliczenia od dochodu CIT i PIT darowizn przekazywanych na przeciwdziałanie COVID- 19 na rzecz wybranych instytucji/NGO;
 • zwolnienie z podatku od przychodów z budynków. Od 1 czerwca 2022 r. właściciele nieruchomości komercyjnych o wartości co najmniej 10 mln zł, wynajmowanych, wydzierżawianych lub oddanych do używania na podstawie innej umowy o podobnym charakterze, są zobowiązani rozliczać taki podatek od przychodów z budynków.
 • jednorazowa amortyzacja środków trwałych nabytych do produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
 • zawieszenie obowiązku prowadzenia rejestru podmiotów odbierających wyroby zawierające w swym składzie alkohol etylowy. Od czerwca br. podmioty dokonujące sprzedaży na terytorium kraju wyrobów, bez względu na kod CN, zawierających w swym składzie alkohol etylowy o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 50% objętości skażony: mieszaniną alkoholu izopropylowego (propan-2-ol) i benzoesanu denatonium lub mieszaniną alkoholu tert-butylowego i benzoesanu denatonium, lub alkoholem izopropylowym – muszą prowadzić rejestr podmiotów odbierających te wyroby sprzedane w opakowaniach jednostkowych o pojemności większej niż 1,5 litra lub jednorazowo w łącznej ilości sprzedanych wyrobów większej niż 10 litrów.

Preferencje obowiązujące do końca 2022 r.:

 • w ramach ulgi na złe długi na gruncie CIT/PIT, w związku z sytuacją wywołaną COVID-19, na podstawie art. 38i i art. 38o ustawy o CIT oraz art. 52q i art. 52w ustawy o PIT, po spełnieniu określonych przepisami prawa warunków, wierzyciele mogą dokonywać korekty podstawy opodatkowania, jeśli wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w terminie 30 dni (zamiast 90 dni) od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie. Z kolei dłużnicy zostali zwolnieni z obowiązku dokonywania korekty podstawy opodatkowania.
 • prawo do rozliczania w zaliczkach na PIT/CIT kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R) ponoszonych w celu opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19;
 • w ramach ulgi IP BOX prawo do stosowania 5% PIT/CIT dla dochodów z kwalifikowanych IP wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19 (już przy obliczaniu zaliczek) – podatnicy PIT mogą skorzystać z obniżonej stawki do końca 2022 r., a podatnicy CIT – tylko do końca maja br.;
 • zwolnienie z PIT otrzymanych zapomóg wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.000 zł, a także m.in. zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci z innych źródeł niż fundusz socjalny, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, fundusz związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 10.000 zł.

Od 2024 r. przywrócone zostaną zaś generalne limity zwolnienia w zakresie:

 • otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych – łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1.000 zł (obecnie 2.000 zł),
 • dopłat do: wypoczynku zorganizowanego dzieci i młodzieży do lat 18 przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w przypadku finansowania z innych źródeł niż np. z funduszu socjalnego – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł (obecnie 3.000 zł).

W obecnym stanie zagrożenia epidemicznego nadal obowiązuje np. wydłużony 14-dniowy termin na zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT.

Preferencje obowiązujące w stanie zagrożenia epidemicznego:

 • złagodzenie regulacji dotyczących certyfikatów rezydencji;
 • zawieszenie terminów raportowania MDR schematów tzw. krajowych;
 • wydłużony 14-dniowy termin na zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT;
 • wydłużony 6-miesięczny termin na wydanie interpretacji indywidualnej;
 • brak opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych;
 • uproszczenia w zakresie cen transferowych (TP): zwolnienie z obowiązku posiadania oświadczenia podmiotu powiązanego o dokonaniu korekty przy dokonywaniu korekty cen transferowych; wyłączenie warunku nieponiesienia straty przez podmiot powiązany w zakresie obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych, gdy jego przychody spadną o co najmniej 50% w stosunku do łącznych przychodów uzyskanych w analogicznym okresie bezpośrednio poprzedzającym dany rok; uproszczenie związane z zawężeniem kręgu osób upoważnionych do podpisania oświadczenia dot. cen transferowych;
 • zapłacone kary umowne i odszkodowania, jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonym z powodu COVID-19 – mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.