Pakiet osłonowy dla przedsiębiorców w celu złagodzenia ekonomicznych skutków koronawirusa

|
Grupa Doradcza KDRC

Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało wprowadzenie pakietu osłonowego dla przedsiębiorców w celu złagodzenia ekonomicznych skutków rozprzestrzenienia się koronawirusa:

Lista propozycji rządowego wsparcia obejmuje:

 • ułatwianie rozliczenia VAT – przesunięcie wejścia w życie z 01.04. 2020 na 01.07.2020 r. nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego dla dużych podatników,
 • ułatwienia w split payment,
 • przesunięcie z 01.04 na 01.07.2020 r. terminu obowiązku wpisywania się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy) 
 • wcześniejsze zwroty VAT,
 • ułatwienia zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek w stosunku do branż dotkniętych skutkami kryzysu,
 • zniesienie opłaty prolongacyjnej,
 • zmiana schematu pomocy publicznej, rozszerzenie dla MŚP i dużych firm.

W ramach starań o poprawę płynności finansowej Ministerstwo Rozwoju proponuje:

 • odliczenie „wstecz” straty od dochodu (tj. straty z 2020 od 2019) – stratę poniesioną z działalności gospodarczej w danym roku możemy odjąć od dochodu osiągniętego w ciągu następnych pięciu lat
 • wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów – działania BGK 
 • udzielanie pomocy w ramach pomocy de minimis. Obecnie kwota udzielanych przez BGK gwarancji de minimis nie może stanowić więcej niż 60 proc. kwoty kredytu i przekroczyć kwoty 3,5 mln zł (jednostkowa gwarancja) – postulat zwiększenia gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu.
 • dopłaty do oprocentowania kredytów – poprzez rozszerzenie zakresu funduszu klęskowego o epidemię.

 Dodatkowo, rząd chce zaproponować nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy:

 • Ministerstwo Rozwoju postuluje skrócenie – z 6 do 3 miesięcy – okresu kryzysu, który uprawnia do objęcia wsparciem. Przy czym kryzys oznacza spadek obrotów gospodarczych, sprzedaży towarów lub usług o 15 proc.
 • W przypadku przestoju, pracownikom takiego przedsiębiorcy, przysługiwałoby:
  • świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne
  • oraz wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Aktualnie projekt pakietu jest w fazie tworzenia, przedstawione propozycje są na ten moment podawane jedynie w wersji ogólnikowej, o wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.