Pakiet MŚP

|
Grupa Doradcza KDRC

Nowelizacja niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. Pakiet MŚP) to prawie 50 uproszczeń dla przedsiębiorców.

Nowe rozwiązania w większości zaczną obowiązywać w 2019 r.

Wliczanie pracy małżonka w koszty uzyskania przychodu

Przewidziano uwzględnienie wartości pracy małżonka jako kosztu uzyskania przychodu. Po zmianie przepisów właściciel firmy będzie mógł uwzględnić wynagrodzenie wypłacane żonie/mężowi w kosztach uzyskania przychodu. Ta zmiana ma przynieść korzyści zwłaszcza mikro i małym przedsiębiorstwom rodzinnym. Podatnik zatrudniający małżonka (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło) będzie przez fiskusa traktowany tak samo, jak podatnik zatrudniający osobę spoza najbliższej rodziny.

Jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln zł

Przewidziano możliwość jednorazowego rozlicze-nia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł (dopiero nadwyżka ponad tę kwotę będzie rozliczana na dotychczasowych zasadach, uwzględniających maksymalnie 50% w jednym roku).

Zakładając przychód na poziomie 7,6 mln zł, stratę do rozliczenia w maksymalnej rocznej wysokości 5 mln zł oraz 19% stawkę podatku, w roku rozliczenia straty podatnik może zapłacić aż 900 tys. zł podatku mniej niż przed zmianą przepisów.

Pracownicy najmniej wypadkowi uwolnieni od obowiązku okresowych szkoleń BHP

Pakiet MŚP likwiduje obowiązek okresowych szkoleń BHP dla blisko 6 mln pracowników branż, które są najmniej wypadkowe. Zmiana obejmie pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż 3 kategorię ryzyka, w rozumieniu przepisów o ZUS. Obecnie pracodawca ponosi koszt związany z zakupem usługi i przeprowadzeniem szkolenia. Przepisy dyrektywy Rady UE w zakresie szkoleń okresowych BHP nakazują objąć obowiązkiem szkoleń okresowych pracowników tylko wtedy, gdy jest to konieczne i uzasadnione. Nowa ustawa zlikwiduje nadmiarowe obowiązki, jakie obecnie nakładane są na pracodawców.

Ustawa podnosi także z 20 do 50 pracowników próg, do którego pracodawca – jeżeli jest zakwalifikowany do nie wyższej kategorii ryzyka niż trzecia w rozumieniu przepisów o ZUS – nie musi zatrudniać specjalisty od BHP, tylko sam może pełnić zadania służby BHP.

Mały podatnik

Nowelizacja przewiduje podwyższenie progu sprzedaży, który uprawnia do uzyskania statusu „małego podatnika” – z 1,2 mln euro do 2 mln euro. To rozwiązanie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Status „małego podatnika” daje prawo ułatwieńw amortyzacji, rzadszego obowiązku wpłacania zaliczek na PIT i CIT oraz do niższego opodatkowania (w CIT). „Mały podatnik” ma prawo do jednorazowej amortyzacji, czyli jednorazowego zaliczenia całej wartości środków trwałych w koszty uzyskania przychodu w miesiącu wprowadzenia do ewidencji (wartość maksymalna do 50 000 euro rocznie); nie ma konieczności rozdzielania kosztu zakupu na cały okres amortyzacji.

Jednorazowa amortyzacja w porównaniu do liniowego rozliczania oznacza, że w przypadku dużego kosztu uzyskania przychodu ma się mniejszy podatek w roku odliczenia. Przykładowo, zakładając przychody na poziomie 7,6 mln zł (ok. 1,8 mln euro) i maksymalną wartość kosztu uzyskania przychodów na poziomie 200 tys. zł (50 tys. euro) przy jednorazowej amortyzacji podatnik w pierwszym roku zyskuje prawie 25 tys. zł.

Kolejny przywilej „małego podatnika” to kwartalny sposób rozliczania zaliczek.

Inne wybrane ułatwienia

Inne ułatwienia obejmują np.:

▪ zwolnienie podatkowe w CIT od niektórych dochodów alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI) uzyskanych ze zbycia udziałów/akcji (sprzedaż udziałów/akcji, gdy ogółem posiadano co najmniej 10% udziałów w spółce oraz nie krócej niż 2 lata);

▪ zwolnienie z podatku (wypłaconych od ubezpieczyciela) kwot odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku; zwolnienie to będzie dotyczyć wszystkich środków trwałych,z wyjątkiem samochodu osobowego;

▪ ujednolicenie formularzy deklaracji podatkowych w przypadku podatków lokalnych (podatku od nieruchomości czy leśnego) oraz umożliwienie składania ich drogą elektroniczną; obecnie formularze są bardzo zróżnicowane – opracowują je samorządy; utrudnia to przedsiębiorcom, posiadającym nieruchomości na terenie więcej niż jednej gminy, rozliczanie podatków należnych samorządom;

▪ skrócenie do 5 lat okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych; obecnie obowiązek ten jest bezterminowy;

▪ zderegulowanie niektórych obowiązków informacyjnych dla przedsiębiorców, m.in. dot. okresu zawieszania wykonywania działalności czy prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dla potrzeb rozliczania podatku dochodowego;

▪ zmiany w funkcjonowaniu spółki z o.o.; możliwebędzie np. podejmowanie wszystkich uchwał przez wspólników na odległość, w trybie obiegowym; wprowadzone zostaną też reguły zwrotu przez wspólników zaliczek pobranych na poczet dywidendy w przypadku, gdy spółka osiągnie stratę albo nie osiągnie zysku w założonej wysokości.

▪ jednoznaczne określenie skutków prawnych czynności dokonanej przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania spółki;

▪ skrócenie terminu uprawniającego wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT ze 150 do 90 dni;

▪ możliwość wezwania telefonicznego lub mailowego przez ZUS lub pracodawcę ubezpieczonego o kontroli czasowej niezdolności do pracy.