Zmiany i propozycje z zakresu ZUS

|
Grupa Doradcza KDRC

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko do 8 roku życia

W załączeniu przesyłamy wzór oświadczenia jakie należy złożyć, pracodawcy, zleceniodawcy, lub w przypadku osób wykonujących jednoosobową działalność gospodarczą bezpośrednio do ZUS, w celu otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko  do 8 roku życia.

Oświadczenie prosimy składać po zakończeniu okresu sprawowania opieki nad dzieckiem.

Ułatwienia dla firm wprowadzone przez ZUS:

  • odroczenie płatności składek – na wniosek płatnika będzie możliwość odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek,
  • zawieszenie i wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych o 3 miesiące, tryb uproszczony dla składek za okres luty–kwiecień 2020 r. – wprowadzony zostanie uproszczony wniosek: jeden dokument, w którym dodatkowo zawarte będzie oświadczenie, w którym przedsiębiorca wskaże, jak koronawirus wpłynął na brak możliwości opłacenia przez niego należności. Wszystkie wnioski będą kwalifikowane jako wnioski o pomoc de minimis. Wniosek będzie można złożyć na PUE, e-mailem lub do skrzynki w placówce ZUS. W odpowiedzi na wniosek ZUS odeśle do płatnika do podpisu umowę z ZUS oraz wydruk z SUDOP (informacja o wielkości otrzymanej pomocy w okresie ostatnich 3 lat),
  • wstrzymanie działań egzekucyjnych – na należności od lutego do kwietnia 2020 r. wobec aktywnych płatników, którzy do końca stycznia 2020 r. nie zalegali z opłacaniem składek.

Zmiany w zakresie BHP: 

W dniu 16.03.2020 r. – ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, zostało ogłoszone stanowisko Głównego Inspektora Pracy w sprawie obowiązku terminowego kierowania pracowników na  profilaktyczne badania lekarskie oraz terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie BHP.

Główny Inspektor Pracy zaproponował:

  1. Zawieszenie obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników do czasu odwołania zagrożenia epidemiologicznego, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku wystawienia skierowania na okresowe badania lekarskie w terminach wynikających z orzeczeń lekarskich określających brak przeciwwskazań do pracy, otrzymanych przez pracowników podczas poprzednich badań profilaktycznych;
  2. Utrzymanie obowiązku niedopuszczania do pracy pracowników  bez orzeczenia lekarskiego, określającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy, otrzymywanego przez pracownika podczas wstępnych profilaktycznych badań lekarskich; 
  3. Dopuszczenie możliwości przeprowadzania instruktażu ogólnego w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium (o czasie trwania min. 3 h lekcyjne), w szczególności z użyciem środków komunikacji elektronicznej, wykorzystujących możliwość przesyłania obrazu i dźwięku (on-line); 
  4. Dopuszczenie możliwości przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium (o czasie trwania min. 8 h lekcyjnych),w szczególności z użyciem środków komunikacji elektronicznej, wykorzystujących możliwość przesyłania obrazu i dźwięku (on-line);
  5. Przeprowadzanie egzaminu sprawdzającego przyswojenie przez uczestnika szkolenia okresowego wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, kończącego szkolenie okresowe, niezwłocznie po odwołaniu zagrożenia epidemiologicznego ze strony wirusa SARS-CoV-2;
  6. Utrzymanie obowiązku przeprowadzania instruktażu stanowiskowego .