Formy wsparcia dla przedsiębiorców – wciąż w nieobowiązującej w formie

|
Grupa Doradcza KDRC

Przedstawiamy opis form wsparcia dla przedsiębiorców, znajdujących się w „Tarczy Antykryzysowej”. Ustawa dot. tzw. „Tarczy” zostały przyjęte z poprawkami przez Senat w dniu wczorajszym i w dniu dzisiejszym jest procedowana przez Sejm.

Zakładane jest, że w godzinach wieczornych zostanie opublikowana i w dniu jutrzejszym w wersji już obowiązującej postaramy się ją Państwu omówić. 

Na ten moment należy podkreślić, że żadne przepisy regulujące poniższe kwestie jeszcze nie obowiązują. 

 1. Umorzenie składek ZUS (art. 31zo)
 2. Świadczenie postojowe (art. 15zq)
 3. Umarzana pożyczka 5 000 zł (art. 15zzd)
 4. Dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP (art. 15g)
 5. Elastyczny czas pracy pracowników (art. 15zf)
 6. Dofinansowanie wynagrodzeń przez Starostę na podstawie umowy (art. 15zzb)
 7. Dofinansowanie przez Starostę dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników (art. 15zzc)
 1. Umorzenie składek ZUS (art. 31zo): 

 • Umorzenie dotyczy składek społecznych, zdrowotnych, chorobowych, FP, FGŚP i FEP należnych za okres od 1 marca 2020 do 31 maja 2020;
 • Umorzenie dotyczy składek za: właściciela, osoby współpracujące, pracowników, zleceniobiorców;
 • Umorzenie przysługuje jeżeli przedsiębiorca spełnia poniższe warunki:
  • Był płatnikiem składek (zatrudniał) przed 1 lutego 2020
  • Na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych
  • Nie zapłacił jeszcze tych składek (!!!)

lub

 • Jeżeli jest samozatrudnionym (bez pracowników) – w pierwszym miesiącu za który składany jest wniosek osiągnął przychód nie wyższy niż 15681zł;
 • Wniosek składa się do ZUS w terminie do 30 czerwca 2020;
 • Składki za właściciela są umarzane do wysokości minimalnej podstawy. Jeżeli ktoś dobrowolnie opłaca za siebie wyższe składki, to nadwyżka nad składkę minimalną nie podlega umorzeniu;
 • Deklaracje ZUS za okresy marzec-maj są składane w formie dotychczasowej, czyli obejmują wszystkie należne składki i muszą być złożone do 30 czerwca 2020;
 • Osoba prowadząca działalność nie traci uprawnień wynikających z opłacania składek ZUS, takich jak świadczenia chorobowe czy macierzyńskie, mimo niezapłacenia tych składek.
 • „Przychody” z tytułu niezapłacenia składek są nieopodatkowane. 
 1. Świadczenie postojowe (art. 15zq):

 • Przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą oraz zleceniobiorcom – jeżeli nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Oznacza to że np. osoba prowadząca działalność nie otrzyma postojowego, jeśli jest dodatkowo zatrudniona na etacie;
 • Warunki do wypłaty postojowego dla przedsiębiorcy:
  • Prowadził działalność przed 1 lutego 2020 oraz
  • nie zawiesił prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód netto uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 15681zł, lub
  • zawiesił prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz przychód netto uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy 15681zł
 • Powyższych warunków z oczywistych powodów nie sprawdza się w stosunku do przedsiębiorców na karcie podatkowej bez VAT.
 • Warunki do wypłaty postojowego dla zleceniobiorcy:
  • umowa zlecenia została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r
  • wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wynosi nie więcej niż 15681zł
 • Świadczenie postojowe wynosi 80% wynagrodzenia minimalnego, z poniższymi wyjątkami:
  • jeżeli suma wynagrodzeń zleceniodawcy wynosi mniej niż 50% wynagrodzenia minimalnego – świadczenie postojowe przysługuje w wysokości wynagrodzeń z tych umów
  • przedsiębiorcy na karcie podatkowej bez VAT przysługuje świadczenie w wysokości 50% wynagrodzenia minimalnego
  • W przypadku prawa do kilku świadczeń postojowych (z różnych tytułów) przysługuje tylko jedno świadczenie postojowe;
 • Świadczenie postojowe nie jest opodatkowane ani oskładkowane – to czysta wypłata netto;
 • Świadczenie postojowe jest wypłacane przez ZUS na podstawie składanego tam wniosku;
 • Wypłata następuje niezwłocznie, na rachunek bankowy wnioskodawcy;
 • Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii;
 • Wniosek dla zleceniobiorcy składany jest za pośrednictwem zamawiającego;
 1. Umarzana pożyczka 5 000 zł (art. 15zzd):

 • Przysługują tylko mikroprzedsiębiorcom;
 • Jeżeli w którym z ostatnich dwóch lat przedsiębiorca zatrudniał średnio w roku mniej niż 10 pracowników, ma prawo do otrzymania pożyczki;
 • Konieczne jest prowadzenie działalności przed dniem 1 marca 2020;
 • Warunki udzielenia i spłaty pożyczki:
  • Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł.
  • Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski (czyli na dziś 0,0525%)
  • Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
  • Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o nie zmniejszeniu stanu zatrudnienia.
  • Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.
 •  
 • We wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
 • Formą zabezpieczenia spłaty udzielonej pożyczki jest weksel własny in blanco lub inna forma zabezpieczenia ustalona przez strony umowy. W przypadku złożenia weksla in blanco, rekomendujemy po umorzeniu pożyczki, domagać się jego zwrotu od instytucji PUP;
 1. Dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP (art. 15g):

 • Wnioski składa się do powiatowego/wojewódzkiego urzędu pracy;
 • Przysługuje przedsiębiorcy spełniającemu poniższe kryteria:
  • Nie ma zaległości w opłatach ZUS na koniec III kwartału 2019 i nie występują u niego przesłanki do ogłoszenia upadłości;
  • Zanotował spadek obrotów w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
   • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub
   • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust.1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego;
 • Przedsiębiorca też może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, czyli nie więcej niż 2079,43zł;
 • Dofinansowanie przysługuje dla pracowników i zleceniobiorców oraz dotyczy wynagrodzeń i należnych od nich składek ZUS;
 • Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy;
 • Wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału;
 • Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 15681zł;
 • Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu z pracownikami (szczegóły art. 15g ust. 11 projektu ustawy);
 • W porozumieniu określa się co najmniej:
  • 1) grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;
  • 2) obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;
  • 3) okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy;
 • Przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się art. 42 § 1–3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
 • Świadczenia z FGŚP przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku;
 • Przedsiębiorca może otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy;
 • Wnioski rozpatruje się według kolejności ich wpływu, do wyczerpania środków. Zadania realizują dyrektorzy wojewódzkich urzędów pracy;
 • Pracodawca ma obowiązek podpisać porozumienie z pracownikami dotyczące warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju lub obniżonego czasu pracy i przekazać w ciągu 5 dni jego kopię okręgowemu inspektorowi pracy;
 1. Elastyczny czas pracy pracowników (art. 15zf):

 • U pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 i który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., dopuszczalne jest:
  • ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku dobowego do nie mniej niż 8 godzin (w miejsce wymaganych w Kodeksie pracy co najmniej 11 godzin);
  • i nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego do nie mniej niż 32 godzin (w miejsce wymaganych w Kodeksie pracy co najmniej 35 godzin);
  • zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin – bez konieczności spełnienia przesłanek do wprowadzenia tego systemu czasu pracy, o których mowa w art. 135 § 1 Kodeksu pracy, w dłuższym okresie rozliczeniowym niż wynikający z art. 135 § 1 Kodeksu pracy, tj. nieprzekraczającym 12 miesięcy (podczas gdy Kodeks pozwala na stosowanie 1-miesięcznego okresu, z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy, ale w szczególnym trybie);
  • zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu – takie rozwiązanie przewiduje art. 231a k.p., ale dotyczyć ono może tylko pracodawcy nieobjętego układem zbiorowym pracy lub zatrudniającego mniej niż 20 pracowników.
 • Wprowadzane rozwiązania mają na celu umożliwić pracodawcom bardziej elastyczne zasady ustalania pracownikom czasu pracy, a także umożliwić – w porozumieniu ze związkami zawodowymi, działającymi u pracodawców lub z przedstawicielami pracowników, gdy organizacje związkowe u pracodawców nie działają – modyfikację warunków zatrudnienia kształtowanych umowami o pracę pracowników, a tym samym przyczynić się do zachowania miejsc pracy;
 • Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia;
 1. Dofinansowanie wynagrodzeń przez Starostę na podstawie umowy (art. 15zzb):

 • Nie jest to dofinansowanie obligatoryjne;
 • Starosta może dofinansować, ale nie ma takiego obowiązku;
 • O dofinansowanie może się ubiegać przedsiębiorca: mikro, mały i średni. Wyłączeni są duzi przedsiębiorcy;
 • Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 • Dofinansowanie jest przyznawane w przypadku spadku obrotów;

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

 • Limity dofinansowania w zależności od wielkości spadku obrotów:
  • spadek co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększone o składki ZUS,
  • Spadek co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększone o składki ZUS
  • Spadek co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika
 • Dofinansowanie może być przyznane na maksymalnie 3 miesiące;
 • Dofinansowanie wypłacane jest w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową, o której mowa w ust. 1, oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane;
 • Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową, o której mowa w ust. 1, przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi;
 1. Dofinansowanie przez Starostę dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników (art. 15zzc): 

 • Nie jest to dofinansowanie obligatoryjne.
 • Starosta może dofinansować, ale nie ma takiego obowiązku.
 • Dotyczy wyłącznie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i niezatrudniających pracowników. 
 • Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.
 • Dofinansowanie jest przyznawane w przypadku spadku obrotów;

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

 • Limity dofinansowania w zależności od wielkości spadku obrotów:
  • Spadek o co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • Spadek o co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • Spadek o co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • Dofinansowanie może być przyznane na maksymalnie 3 miesiące;
 • Dofinansowanie będzie wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane;
 • Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi;