Wsparcie dla przedsiębiorców

|
Grupa Doradcza KDRC

ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W ZUS

ZUS zaproponował dwie ulgi dla przedsiębiorców:

 • odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
 • zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Aby skorzystać z ulg, należy złożyć odpowiedni wniosek w tej sprawie:

 • Wniosek dla osób nieprowadzących pełnej księgowości
 • Wniosek dla osób prowadzących pełną księgowość

Wniosek możesz przesłać elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (skorzystaj z instrukcji), złożyć w skrzynce dostępnej w naszej placówce lub wysłać pocztą. Wzory wniosków dostępne są na stonie ZUS.pl

Wniosek musi być odpowiednio umotywowany i zawierać szereg załączników finansowych:

 • W ramach prowadzenia pełnej księgowości, do wniosku należy dołączyć sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018 lub 2019 r. Skany dokumentów możn dołączyć do wniosku w portalu PUE ZUS.

We wniosku należy wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. Należy zatem dodatkowo złożyć szereg dokumentów dotyczących pomocy publicznej.

Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony przez ZUS, otrzymacie Państwo umowę wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej na wskazany adres e-mail lub pocztą.

PROPOZYCJE ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

Związek Banków Polskich przedstawił rekomendacje dla banków oraz firm leasingowych banków:

 • banki, które posiadają firmę leasingową w swojej grupie kapitałowej, podejmą działania w celu zastosowania odroczenia spłat rat leasingowych należnych od leasingobiorców na zasadach analogicznych do stosowanego przez bank w odniesieniu do odroczenia spłaty kredytów;
 • odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu.
 • pomoc dla wszystkich przedsiębiorców, którzy mieli na koniec 2019 roku zdolność kredytową, a zostali dotknięci skutkami koronawirusa COVID – 19 oraz tych, którym w najbliższych miesiącach upływa termin odnowienia istniejącego finansowania, w postaci odnowienia na wniosek klienta finansowania na okres do 6 miesięcy.
 • banki nie będą pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych.
 • banki wyrażają gotowość do uruchomienia procesu ułatwienia swoim klientom będącym przedsiębiorcami dostępu do krótkoterminowego kredytu służącego ustabilizowaniu sytuacji finansowej klienta banku, który został dotknięty skutkami pandemii koronawirusa COVID – 19.
 • Ponadto – przewiduje się rozszerzone gwarancje kredytowe dla przedsiębiorstw. Bank Gospodarstwa Krajowego poręczy do 80% kwoty kredytu, za pomocą którego firma będzie chciała poratować swoją płynność.

WSPARCIE DLA BRANŻY TRANSPORTOWEJ

Agencja Rozwoju Przemysłu ma przeznaczyć 1,7 mld zł na refinansowanie umów leasingowych firm transportowych. Chodzi m. in. o wsparcie branży transportowej – leasing operacyjny na korzystnych warunkach z roczną karencją w spłacie oraz pożyczki obrotowe. Według ministerstwa – wypłaty mają ruszyć za dwa tygodnie. Wśród oferowanych produktów znajdą się:

• leasing operacyjny z karencją w spłacie i ponadnormatywnym okresem spłaty,

• pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP,

• pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym.

W planowanym projekcie ustawy mają znaleźć się również takie rozwiązania jak: 

 • możliwość rozliczenia tegorocznej straty w przyszłym roku, a w sytuacji spadku przychodów firmy o 50 proc. w 2020 r. w stosunku do 2019 r.
 • prawo obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. do limitu 5 mln zł.

WAKACJE OD OBOWIĄZKÓW ADMINISTRACYJNYCH.

Zaproponowano także wakacje od obowiązków administracyjnych, dofinansowanie zatrudnienia przez państwo, finansowanie postojowego oraz prolongatę ważności pozwoleń na pracę dla obcokrajowców. Wśród propozycji jest także możliwość odroczenia danin publicznych – PIT, CIT, VAT i składek na ZUS bez konieczności dodatkowych opłat i odsetek.

Wszelkie konkretne rozwiązania będą jednak możliwe do rozważenia po wejściu w życie ustawy.

ODROCZENIE PŁATNOŚCI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI I CZYNSZÓW NAJMU ZA LOKALE KOMUNALNE, DOKAPITALIZOWANIE POŻYCZEK W SZCZECINIE

 • Podatek od nieruchomości

Przedsiębiorcy, którzy mają kłopot z płynnością finansową, mogą wystąpić o odroczenie płatności podatku od nieruchomości. Termin zostanie wydłużony w każdym uzasadnionym przypadku. Jeśli w wyznaczonym czasie sytuacja finansowa przedsiębiorcy nadal nie będzie zadowalająca, będzie mógł, w drodze indywidualnego wniosku, po uzasadnieniu braku możliwości opłacenia podatku i opłaty prolongacyjnej, wystąpić o kolejną ulgę. Wzory wniosków dostępne są na stronach urzędu miasta Szczecin. Można je składać do ZBiLK (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) lub przez platformę ePUAP.

 • Czynsz najmu

Znajdujące się w trudnej sytuacji firmy, które prowadzą działalność w lokalach komunalnych, mogą wnioskować o odroczenie terminu zapłaty czynszu. Złożenie wniosku już teraz wstrzyma naliczanie ewentualnych odsetek karnych (od dnia 16 marca). Cała procedura formalna dotycząca umorzenia, rozłożenia na raty itp., zostanie przeprowadzona po ustaniu sytuacji kryzysowej. Wnioski można składać do ZBiLK (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) lub przez platformę ePUAP.

 • Pożyczki

Szczecin przeznaczy też 10 mln zł na dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego dla małych i mikroprzedsiębiorstw. Szczegóły tego rozwiązania są obecnie opracowywane przez Szczeciński Fundusz Pożyczkowy. Środki mają pochodzić z oszczędności lub z rezerw (np. z rezerwy na organizację finału regat The Tall Ships Races w 2021 roku).