Tarcza 4.0

|
Grupa Doradcza KDRC

Od 24 czerwca obowiązuje ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­­-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­­-19 (tzw. Tarcza 4.0).

Poniżej przedstawiamy najważniejsze regulacje, które wprowadziła ww. ustawa.

Tarcza 4.0: POŻYCZKA 5.000 ZŁ

 • Umorzenie pożyczki 5 000 zł nastąpi z urzędu.
 • Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z tej formy pomocy, nie będą musieli składać żadnych wniosków o jej umorzenie.
 • Urzędy pracy będą samodzielnie weryfikować, czy przedsiębiorca nadal prowadzi działalność gospodarczą, do czego był zobowiązany.
 • przepisy mają moc wstecznie obowiązującą, dlatego osoby, które otrzymały 5 tysięcy złotych dla  przed wejściem w życie tej ustawy również skorzystają z jej zapisów.

Tarcza 4.0: DOPŁATY DO KREDYTÓW

 • firmy, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej koronawirusem będą mogły otrzymać oprocentowania do kredytów otrzymanych na ratowanie przedsiębiorstwa.
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają dopłatę w wysokości 2 punktów procentowych, a duże w wysokości 1 punktu procentowego.
 • Umowy kredytowe będzie można zawierać do 31 grudnia 2020 r.
 • Na fundusz, który ma to sfinansować rząd zamierza przeznaczyć ponad 500 milionów złotych, co ma pozwolić dopłacić do kredytów na łączną kwotę około 30 miliardów złotych.
 • Dopłaty do kredytów będą obejmować część odsetek należnych bankom.

Tarcza 4.0: WAKACJE KREDYTOWE

 • Ustawa wprowadza również wakacje kredytowe.
 • Zmianami zostaną objęte umowy kredytowe zawarte przed dniem 13 marca 2020 r. oraz takie, których spłata przypada później niż na 6 miesięcy po 13 marca 2020 r.
 • Na wniosek kredytobiorcy bank zawiesi spłatę zarówno części odsetkowej, jak i części kapitałowej raty.
 • Zawieszenie będzie mogło trwać maksymalnie trzy miesiące od daty dostarczenia wniosku do banku.
 • Jeżeli kredytobiorca ma więcej niż jeden kredyt, będzie musiał wybrać jeden, w którym skorzysta z wakacji kredytowych.

Tarcza 4.0: ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

 • Wydłużenie okresu pobierania przez rodziców zasiłku opiekuńczego do dnia 28 czerwca 2020 roku.

Tarcza 4.0:  POMOC DLA  ZLECENIOBIORCÓW

 • Dzięki tarczy 4.0 osoby zatrudnione  na umowach cywilnoprawnych będą mogły samodzielnie występować do ZUS o postojowe.

Tarcza 4.0: ZMIANY DLA PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW

 • Nowa „Tarcza” pozwala na zmniejszenie pensji pracownika o połowę przez okres roku. Wprowadza liczne zmiany w pracy zdalnej.
 • Dodatkowo pracodawca będzie mógł udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego bez jego zgody.
 • Będzie mógł także pominąć plan urlopowy obowiązujący w danym zakładzie pracy – dotyczy to niewykorzystanego urlopu z lat ubiegłych, w wymiarze do 30 dni łącznie.
 • Nowe przepisy umożliwiają wypowiedzenie umów o zakazie konkurencji, zarówno ze strony pracodawców, jak i pracowników.
 • Zmiany dotyczące odprawy w zawiązku z rozwiązaniem umowy o pracę w okresie epidemii – maksymalna kwota odprawy nie będzie mogła przekroczyć 26 tys. zł.  

Tarcza 4.0: ZMIANY PODATKOWE, KTÓRE WPROWADZONE ZOSTAŁY ZA POMOCĄ TARCZY 4.0 TO:

 1. Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków za okres od 1 marca do 31 grudnia 2020 r.
 2. Nowy JPK_V7 zacznie obowiązywać od 1 października 2020 r. początkowo miał obowiązywać od 1 lipca 2020 r. 
 3. Ulga w PIT na darowizny (np. laptopów dla szkół) będzie przysługiwała także wówczas, gdy przekazanie darowizny nastąpi przy udziale organizacji pożytku publicznego.
 4. Wydłużony czasu na przekazanie dokumentacji dotyczącej cen transferowych.

Tarcza 4.0: WIERZYCIELE JUŻ PO 30 DNIACH SKORZYSTAJĄ Z ULGI NA ZŁE DŁUGI W PIT I CIT

 • Zgodnie z przyjętymi w tarczy 4.0 przepisami przychód będzie można pomniejszyć, począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynie 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie. Będzie to jednak rozwiązanie dla tych wierzycieli, którzy „ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19.

Tarcza 4.0: MOŻLIWOŚĆ ODLICZANIA DAROWIZN I NIEKTÓRYCH KAR

 • Tarcza 4.0. wprowadzi także możliwość odliczenia dodatkowych darowizn od podstawy obliczania podatku dochodowego. 
 • Chodzi o darowizny przekazane na rzecz: domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych (w tym z usługami opiekuńczymi), domów pomocy społecznej.
 • Od podatku będzie można odliczyć także darowizny komputerów (zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata), przekazanych od 1 stycznia do 30 września 2020 r. placówkom oświatowym i organizacjom pożytku publicznego.
 • W tarczy 4.0 znalazła się zmiana, która dotyczy przepisu wyłączającego z kosztów uzyskania przychodów określone kary umowne i odszkodowania. Proponowana w projekcie ustawy zmiana zakłada wyłączenie po spełnieniu warunków wskazanych w przepisie stosowania art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT w odniesieniu do zapłaconych kar umownych i odszkodowań. ( art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT –  nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług).
 • W wyniku tej zmiany podatnicy będą mogli uwzględnić kary umowne i odszkodowania zapłacone z tytułów wymienionych w tym przepisie na podstawie ogólnej zasady wynikającej z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT –  kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.