Cotygodniowy przegląd prasy (T40)

|
Grupa Doradcza KDRC

Płatności wewnątrzgrupowe a ulga B+R

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 września 2021 r. (sygn. akt: II FSK 436/21) orzekł, iż podatkowa grupa kapitałowa ma prawo odliczyć koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej niezależnie od tego, która spółka z grupy je poniosła.

Pytającym była dominująca spółka z podatkowej grupy kapitałowej, która sama nie prowadziła działalności badawczo-rozwojowej, ale działalność taką prowadziły inne spółki z grupy. Część kosztów ich działalności finansowała natomiast spółka dominująca.

Podatkowa grupa kapitałowa, jako podatnik podatku dochodowego na gruncie ustawy o CIT, miała zamiar odliczyć koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej niezależnie od przyjętego modelu rozliczeń.

Swoje stanowisko PGK uzasadniała faktem, iż według przepisów ustawy, podatnikiem jest grupa kapitałowa a nie każda ze spółek z osobna. Tym samym nie ma znaczenia, która spółka poniosła koszt kwalifikowany dla rozliczenia tego kosztu w ramach rozliczeń PGK.

Sprawa ostatecznie trafiła przed NSA, który stwierdził, że nie może być mowy o zastosowaniu art. 18d ust. 5 ustawy o CIT, z uwagi na to, że wewnątrzgrupowe rozliczenia dokonywane są tu w ramach tego samego podatnika. Przepis odnosi się natomiast do finansowania zewnętrznego.

Ważność wadliwie zawartej umowy zależy od jej potwierdzenia przez spółkę

Co do zasady, w sytuacji, gdy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powołano radę nadzorczą, to w przypadku reprezentacji spółki przez radę nadzorczą, wszyscy jej członkowie powinni działać wspólnie. Przewidziane są jednak pewne wyjątki, w których łączna reprezentacja nie jest konieczna, m.in. podpisywanie określonych umów.

Członek rady nadzorczej, jeżeli ma do tego umocowanie, może samodzielnie podpisać w imieniu spółki określone umowy, w tym umowy z członkami zarządu. W przypadku jednak, gdy taki członek rady działa bez umocowania, nie musi to pociągać za sobą z automatu nieważności umowy.

Zastosowanie znajdzie wówczas art. 39 kodeksu cywilnego, który pozwala zatwierdzać wadliwie zawarte umowy. Skutki zatem tej umowy powinny być oceniane przez pryzmat tego przepisu.

Zgodnie z przepisem art. 39 Kodeksu cywilnego, jeżeli zawierający umowę jako organ osoby prawnej nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę prawną, w której imieniu umowa została zawarta. Druga strona może wyznaczyć osobie prawnej, w której imieniu umowa została zawarta, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu. W braku potwierdzenia ten, kto zawarł umowę jako organ osoby prawnej, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu. Jednostronna czynność prawna, dokonana przez działającego jako organ osoby prawnej bez umocowania albo z przekroczeniem jego zakresu, jest nieważna. Jednakże gdy ten, komu zostało złożone oświadczenie woli w imieniu osoby prawnej, zgodził się na działanie bez umocowania, stosuje się odpowiednio przepisy o zawarciu umowy bez umocowania.

Spore zmiany w Polskim Ładzie

Sejm przyjął szereg poprawek do Polskiego Ładu, nowelizacja trafiła do Senatu.

Zaakceptowano m.in. poprawkę, która umożliwi korzystanie z ulgi dla klasy średniej przedsiębiorcom rozliczającym się według skali podatkowej. Preferencja ta będzie przysługiwać przedsiębiorcom, których łączne przychody, pomniejszone o koszty prowadzenia działalności gospodarczej wyniosą od 68 412 zł do 133 692 zł, czyli miesięcznie przeciętnie od 5701 zł do 11 141 zł.

Przyjęto także tzw. zero PIT dla seniorów. Podatku nie zapłacą emeryci, którzy zrezygnują z jej pobierania i pozostaną aktywni zawodowo. Roczny limit przychodów wolnych od podatku będzie wynosił 85 528 zł, czyli tyle samo, jak w uldze dla młodych.

Kolejna poprawka dotyczy rodziców, którym „zabraknie podatku” do wykorzystania całej przysługującej im ulgi na dzieci. Wcześniej w projekcie Polskiego Ładu nie przewidziano takiej sytuacji. Zgodnie z poprawką rodzice będą mogli nadal dostawać zwrot nie tylko w wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, lecz także kwoty opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Z przyjętych poprawek wynika także, że w 2022 r. podatnicy będą mogli stosować jeszcze dotychczasowe zasady opodatkowania najmu prywatnego oraz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych. Zmiany w tym zakresie zaczną obowiązywać dopiero od 2023 r.

Odroczony do 2023 r. został też termin wejścia w życie przepisów dotyczących ukrytej dywidendy.

Od 1 lipca 2022 r., wejdą w życie przepisy dotyczące grup VAT. Oznacza to ich opóźnienie o pół roku. Umożliwi to składanie jednego JPK_VAT i wpłacanie podatku za wszystkie podmioty tworzące grupę.

Zmianie uległy także przepisy o nowym minimalnym podatku dochodowym. Z podatku tego zostały wyłączone spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej obejmującej co najmniej dwie spółki, w której spółka dominująca posiada przez cały rok podatkowy minimum 75% bezpośredniego udziału kapitałowego w każdej ze spółek zależnych.

Przesunięto o trzy miesiące termin składania wniosków o zastosowanie tzw. ryczałtu przejściowego (8%). To rozwiązanie będzie skierowane do podatników, którzy mają dochody wcześniej nieujawnione i nieopodatkowane, a także dla tych, którzy zechcą się wycofać z podjętych wcześniej działań optymalizacyjnych i uniknąć ciążącej na nich z tego powodu odpowiedzialności.

Ze zmian wynika również, że lokalna dokumentacja cen transferowych będzie mogła nie zawierać analizy porównawczej lub analizy zgodności w przypadku m.in. transakcji zawieranych przez podmioty powiązane będące mikroprzedsiębiorcami lub małymi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy. 

Wykup leasingowanego auta do majątku prywatnego – warto się pośpieszyć

W myśl projektowanych przepisów Polskiego Ładu zmienić się mają zasady wykupu leasingowanego auta do majątku prywatnego. Od stycznia 2022 r. przedsiębiorca chcąc wykupić auto, a następnie przenieść je do majątku prywatnego, będzie zobowiązany do zapłaty zarówno podatku dochodowego, jak i podatku VAT, który będzie naliczany od realnej wartości pojazdu, a nie od ostatniej raty kredytowej tzw. raty wykupu.

Nowe przepisy wydłużają także dotychczas obowiązujący okres, w którym sprzedaż auta jest obciążona podatkami, z obecnych 6 miesięcy aż do 6 lat (dodany art. 10 ust. 2 pkt 4 ustawy o pit).

15 września MF przygotowało zmianę przepisów wprowadzając do nich przepisy przejściowe. Wynika z nich, że nowe zasady leasingu będą miały zastosowanie do rzeczy nabytych dopiero po 31 grudnia 2021 r. (art. 51 projektu nowelizacji). Oznacza to, że przedsiębiorca, który wykupi auto z leasingu do majątku prywatnego do dnia 31 grudnia, a następnie sprzeda je wciągu 6 miesięcy – uniknie zapłaty podatku od sprzedaży.