Cotygodniowa przegląd prasy (t16)

|
Grupa Doradcza KDRC

Wyrok NSA: Błąd w księdze wieczystej może pozbawić ulgi w PIT

NSA w treści orzeczenia wskazał, że jeżeli w wyniku błędu w księdze wieczystej podatnik nie figuruje jako właściciel nieruchomości, to nie przysługuje mu prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej. Taki błąd może zostać naprawiony dopiero wyrokiem sądu rejonowego prostującego zapis w KW.

W przedmiotowej sprawie kobieta, która odziedziczyła mieszkanie po rodzicach, sprzedała je przed upływem 5 lat od spadkobrania. Pieniądze przeznaczyła na spłatę kredytu zaciągniętego z mężem, który miał zostać przeznaczony na rozbudowę domu.

Sądziła, że skorzysta z ulgi mieszkaniowej i nie zapłaci podatku dochodowego od sprzedaży odziedziczonego mieszkania.

Jednak w toku czynności sprawdzających, naczelnik US ustalił, że mimo, iż małżeństwo łączy wspólność majątkowa, to jednak w KW właścicielem domu jest jedynie mąż kobiety. Wynikało to wprost z aktu notarialnego oraz księgi wieczystej. W opinii naczelnika, kobieta wydała pieniądze na rozbudowę i remont cudzego domu, nie ma zatem możliwości skorzystania z ulgi mieszkaniowej.

Decyzja naczelnika została następnie podtrzymana przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej. WSA w Białymstoku utrzymał w mocy decyzję dyrektora IAS. Sąd wskazał, że zgodnie z treścią aktu notarialnego nieruchomość, na której stoi dom stanowi majątek osobisty męża. A zatem nie można uznać, że kobieta wydała pieniądze na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Zanim sprawa została rozpatrzona przez NSA, sąd rejonowy rozpoznał sprawę o sprostowanie zapisów w księdze wieczystej. Okazało się, że w istocie akt notarialny dotyczący działki zawierał błąd, nie uwzględniał bowiem tego, że w momencie nabycia działki małżonków łączyła wspólność majątkowa, a nabyta nieruchomość weszła do ich wspólnego majątku.

NSA wziął powyższe rozstrzygnięcie SR pod uwagę. Wskazał, że wyrok sądu działa wstecz, co w efekcie oznaczało, że skarżąca wydała pieniądze ze sprzedaży mieszkania na remont i rozbudowę własnego domu, więc mogła skorzystać z ulgi.

Polska wprowadza embargo na rosyjski węgiel

14 kwietnia 2022 r. prezydent RP podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Ustawa zaczęła obowiązywać z dniem 16 kwietnia 2022 r.

Ustawa zakazuje m.in. wprowadzania na terytorium Polski, przemieszczania między dwoma państwami przez jej terytorium oraz przemieszczania z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), węgla klasyfikowanego do pozycji 2701 Nomenklatury Scalonej (CN) oraz koksu klasyfikowanego do pozycji 2704 Nomenklatury Scalonej (CN) z obszaru Federacji Rosyjskiej albo Białorusi.

Kontrole w zakresie przestrzegania tego zakazu będą prowadzić naczelnicy urzędów celno-skarbowych. Otrzymali oni ustawowe uprawnienia, aby w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa, dokonać zajęcia towaru oraz wystąpić o orzeczenie jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa. Osoba lub podmiot łamiące zakaz podlegać będą karze pieniężnej w wysokości do 20 mln zł, nakładanej przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Nieprzestrzeganie zakazu grozi również karą pozbawienia wolności na okres nie krótszy od lat 3

Bez względu na kraj pochodzenia węgla, przedsiębiorcy, którzy wprowadzają go na terytorium RP lub dokonują jego przemieszczeń, są obowiązani posiadać i udostępniać na każde żądanie organów kontroli dokumentów potwierdzających kraj pochodzenia węgla, datę wprowadzenia lub przemieszczenia węgla na terytorium RP, a jeśli krajem pochodzenia węgla jest Ukraina, również region wydobycia. Dokumenty musza być przechowywane przez okres 5 lat.

Przedsiębiorcy dokonujący obrotu węglem są zobowiązani sporządzać i przekazywać nabywcom informację o kraju pochodzenia węgla, a także:

  • dacie wprowadzenia lub przemieszczenia na terytorium RP węgla, którego krajem pochodzenia nie jest RP;
  • regionie wydobycia węgla i dacie wprowadzenia lub przemieszczenia na terytorium RP węgla, którego krajem pochodzenia jest Ukraina;
  • dacie nabycia od kopalni, w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia jest RP.

Powyższa informacja powinna zostać sporządzona w formie oświadczenia, do którego mogą być załączone kopie dokumentów, potwierdzające powyższe informacje.

Przedsiębiorca składa ww. oświadczenie pod rygorem odpowiedniości karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Kopie wydanych i otrzymanych oświadczeń muszą być przechowywane przez okres 5 lat.

Niewykonanie obowiązku posiadania dokumentacji potwierdzającej kraj pochodzenia węgla lub niezłożenie nabywcy oświadczenia o pochodzeniu węgla podlega karze pieniężnej, do wysokości 10 mln zł.

Przedsiębiorcy, którzy magazynują lub wprowadzają do obrotu węgiel wprowadzony lub przemieszony na terytorium RP przed dniem wejścia w życie ustawy, są obowiązani posiadać i udostępniać na żądanie wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej i naczelnika urzędu skarbowo-celnego dokumenty potwierdzające, że węgiel został nabyty przed dniem wejścia w życie ustawy.

Ustawa przewiduje także wprowadzenie rekompensat z tytułu strat poniesionych w związku z wprowadzeniem zakazu importu węgla. Jednakże krąg uprawnionych, wysokość oraz tryb ustalania rekompensat mają zostać określone w odrębnej ustawie.