Aktualności: podatki, przedsiębiorczość, prawo, kadry i ZUS

|
Grupa Doradcza KDRC
Aktualności: podatki, przedsiębiorczość, prawo, kadry i ZUS

 PODATKI 

PROJEKT USTAWY WPROWADZAJĄCEJ AUTOMATYZACJĘ ZAŁATWIANIA SPRAW PRZEZ KAS

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Projekt przygotowany przez resort finansów umożliwi dwustronną komunikację organów KAS z klientami przez e-Urząd Skarbowy (e-US). Podatnicy będą mogli w sposób kompleksowy załatwić swoje sprawy on-line. Nie będą też wnosić opłaty skarbowej za wydawanie zaświadczeń, jeśli wnioski złożą przez e-US.

Projekt ustawy wprowadza automatyzację załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez KAS – przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych. System e-Urząd Skarbowy zastąpi dotychczas wykorzystywany przez KAS Portal Podatkowy. Komunikacja za pośrednictwem e-US (w postaci portalu lub aplikacji mobilnej) będzie pod względem prawnym tak samo ważna, jak wykonywanie czynności w formie tradycyjnej.

SZYBKI ZWROT NADPŁATY DZIĘKI USŁUDZE AUTO ZWROT

Krajowa Administracja Skarbowa szybko zwraca nadpłatę PIT i VAT na rachunki bankowe podatników. Dzięki automatyzacji zwrotów pieniądze mogą trafić na konto w ciągu kilku dni. Automatyzacja obejmuje zwroty VAT do kwoty 5 tys. zł i zwroty nadpłat PIT-37 do kwoty 5 tys. zł z zeznań złożonych w przez usługę „Twój e-PIT”.

ZWOLNIENIE Z PIT OBYWATELI UKRAINY I BIAŁORUSI?

Senat przyjął projekt ustawy o zwolnieniu z PIT obywateli Ukrainy i Białorusi, którzy zamieszkali w Polsce po wybuchu wojny. Teraz trafi on do Sejmu. Może więc dojść do zwolnienia z PIT w ramach ulgi na powrót obywatela Ukrainy lub Białorusi, który od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r. przeniósł miejsce zamieszkania z Ukrainy lub Białorusi do Polski w związku z wojną. Ulga ta obejmować ma roczne przychody do kwoty 85 528 zł osiągnięte z tytułu stosunku pracy, stosunków pokrewnych i umów zlecenia w 4 kolejnych latach podatkowych. Ustawa zakłada też zwolnienie z PIT wartości nieodpłatnych świadczeń – m.in. z tytułu udostępnienia lokalu mieszkalnego lub środka transportu, otrzymanych od dnia 24 lutego br., a także rozszerzenie zakresu beneficjentów tzw. ryczałtu od przychodów zagranicznych o obywatela Ukrainy lub Białorusi, przy jednoczesnym obniżeniu wysokości płaconego ryczałtu w okresie 3 kolejnych lat podatkowych z kwoty 200 000 zł do kwoty 50 000 zł za rok podatkowy. Ustawa przewiduje zastosowanie ulgi za złe długi do sytuacji, gdy przedsiębiorca będący podatnikiem PIT, CIT bądź ryczałtu nie otrzymał należności pieniężnej z tytułu realizacji umowy zawartej przed dniem 24 lutego z podmiotem będącym rezydentem podatkowym Ukrainy, Białorusi lub Rosji, przy jednoczesnym podwyższeniu kwoty rozliczanego uszczerbku do 200 proc. wartości wierzytelności.

 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

ZGODA KOMISJI EUROPEJSKIEJ NA OBOWIĄZKOWĄ E-FAKTURĘ W POLSCE

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą wystawiać faktury ustrukturyzowane (e-faktury) z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) na zasadach dobrowolnych. Dzięki uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej, po oczekiwanej akceptacji przez Radę UE (co powinno nastąpić w ciągu kilku tygodni), Ministerstwo Finansów wdroży powszechne fakturowanie elektroniczne w Polsce, dając biznesowi odpowiedni czas na dostosowanie się do nowych rozwiązań.

System KSeF oznacza zmianę procesu wystawiania oraz odbierania faktur. Faktury ustrukturyzowane są sporządzane zgodnie z opracowanym przez Ministerstwo Finansów wzorem faktury w lokalnych programach finansowo-księgowych przedsiębiorców. Faktura, po jej wystawieniu, jest przesyłana z systemu finansowo-księgowego za pośrednictwem interfejsu (API) do centralnej bazy MF (KSeF), po czym jest dostępna w tym systemie i możliwa do pobrania przez kontrahenta.

ZNÓW PODWYŻKA STÓP

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła od 7 kwietnia 2022 r. podwyższyć stopy procentowe NBP o 1 pkt proc. do poziomu:

  • stopa referencyjna 4,50% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 5,00% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 4,00% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 4,55% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 4,60% w skali rocznej.

 PRAWO 

DOSTĘP KAS DO INFORMACJI BANKOWYCH TYLKO W PRZYPADKU PODEJRZENIA PRZESTĘPSTWA

Banki przekazują KAS informacje o podatnikach w przypadku uzasadnionego żądania naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego. 1 lipca 2022 r. zostaną ujednolicone uprawnienia organów KAS w tym zakresie. KAS nie może żądać od banków informacji bez wszczętego postępowania wobec podatnika.

Naczelnik urzędu skarbowego może prowadzić równolegle i niezależnie dwa postępowania: postępowanie kontrolne (podatkowe) i postępowanie przygotowawcze w sprawie karnej skarbowej. Zmiany wprowadzone w „Polskim Ładzie”, które wchodzą w życie 1 lipca 2022 r., ujednolicają uprawnienia Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie dostępu do informacji bankowych w przypadku, gdy organy KAS prowadzą wobec podatnika postępowanie przygotowawcze. Organy KAS prowadzą takie postępowanie jedynie w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego i co ważne, po formalnym wszczęciu postępowania przygotowawczego.

Zmieniany przepis art. 48 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej nie może być stosowany bez uzasadnionej przyczyny i bez powiązania z popełnionymi czynami, które są przedmiotem postępowania przygotowawczego prowadzonego w sprawie osoby podejrzewanej o popełnienie tych czynów.

Podatnicy nie muszą się obawiać wprowadzanej zmiany przepisów. Przy udzielaniu informacji banki ściśle przestrzegają tajemnicy bankowej, stosując przepisy ustawy Prawo bankowe. Dane przekazane przez banki są chronione tajemnicą skarbową, którą regulują szczegółowo przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH SPÓŁEK NIERUCHOMOŚCIOWYCH

Rozporządzenie przedłuża do 30 września 2022 r. terminy składania informacji przez spółki nieruchomościowe, których rok podatkowy albo obrotowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r., a także przez podatników PIT i podatników CIT, posiadających prawa do tych spółek nieruchomościowych, którzy na podstawie przepisów ustawy o PIT i ustawy o CIT są obowiązani przekazywać takie informacje.

ZMIANY W KODEKSIE KARNYM ZWIĄZANE Z ZAGROŻENIEM BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

Agresja Rosji na Ukrainę i związane z tym zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski spowodowały konieczność dodatkowych zmian w projekcie nowelizacji Kodeksu karnego, nad którym pracuje już Sejm. Nowe regulacje dotyczą przede wszystkim przestępstw szpiegostwa.

 KADRY I ZUS 

DOFINANSOWANIE POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU

1 kwietnia br. ruszyło składanie wniosków o dofinansowanie do opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Dla tych dzieci, które nie zostaną objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym – np. pierwszych lub jedynych w rodzinie, a także tych, które nie spełniają kryterium wieku, rząd przygotował inne rozwiązanie. To dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Aby skorzystać z dofinansowania, dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów. Dziecko musi być wpisane do tego rejestru lub wykazu przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna. W tym celu trzeba przekazać dane swoje i dziecka podmiotowi prowadzącemu placówkę, do której uczęszcza dziecko.

Dofinansowanie wyniesie maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic lub opiekun ponosi za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Pieniądze będą przekazywane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu instytucję opieki – nie rodzicom.

ZMIANY W EMERYTURACH POMOSTOWYCH

Możliwość wnioskowania o emeryturę pomostową jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy, a także rozszerzenie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy – to niektóre ze zmian w nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych.